Covid-19 Newsletter k 4.12.2020


Náš tým pro vás připravil přehled novinek v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, který byl prodloužen do 12. prosince 2020, za uplynulý týden (27.11. – 3.12.2020):
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo dne 30.11.2020 (i.) mimořádné opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a (ii.) ochranné opatření o omezení překročení státní hranice ČR spolu se seznamem zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19.

Vláda České republiky přijala rovněž usnesení v oblasti (iii.) omezení provozu škol a školských zařízení, (iv.) zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a (v.) omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Podle protiepidemického systému ČR, tzv. PES, se aktuálně nacházíme ve 3. oranžovém stupni pohotovosti neboli naléhavý stav. To znamená, že šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů a vysoké riziko komunitního šíření nákazy. V nejbližších týdnech ale čeká systém PES novelizace kvůli kritice jeho fungování, jako např. předpoklad nutnosti trvání nouzového stavu.   

Níže vám představuje shrnutí obsahu těchto usnesení.

Obsah

  1. Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest 
  2. Ochranné opatření o omezení překročení státní hranice ČR
  3.  Omezení provozu škol a školských zařízení 
  4. Zákaz konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb
  5. Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

I. Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Mimořádné opatření vydané 30.11.2020 nabývá účinnosti dnem 3. prosince 2020 (0:00 hod.) do odvolání. Toto mimořádné opatření ruší mimořádné opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest z minulého týdne (vydané 23.11.2020).

Stále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka apod. a to:

  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)
  2. v prostředcích veřejné dopravy
  3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
  4. v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
  5. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Zároveň ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek pouze ochranný štít, za podmínek, že udržuje odstup od žáků/studentů odstup alespoň 2 metry.

Stejně jako v posledním mimořádném opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest ze dne 23.11.2020 platí vůči tomuto zákazu výjimky. Tyto výjimky jsou stejné jako v posledním mimořádném opatření až na jednu výjimku, a to výjimka pro sportovce nebo cvičící osoby nejen v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech, ale nově i ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti..

Stejně jako v předchozím mimořádném opatření se tento zákaz se nevztahuje např. na děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů apod.

II. Ochranné opatření o omezení překročení státní hranice ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR dále vydalo ochranné opatření o omezení překročení státní hranice ČR účinné od 3. prosince 2020 (0:00 hod.) spolu se seznamem zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 30.11.2020.

Ochranné opatření konkrétněji nařizuje všem osobám, které od 3.12.2020 (0:00 hod.) vstoupily na území ČR v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejm. zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost apod.) neprodleně oznámit tuto skutečnost (telefonicky nebo jinak vzdáleným přístupem) svému praktickému lékaři (případně praktickému lékaři pro děti a dorost). Zároveň se těmto osobám nařizuje strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a v případě příznaků být součinný při odebrání biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění covid-19.

Dále stanovuje přísnější podmínky pro osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních dvou týdnech na území států, které nejsou v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy. Existují výjimky např. pro pracovníky mezinárodní dopravy, pro občany EU, včetně občanů ČR a cizincům s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, pro akreditované členy diplomatických misí, pro osoby mladší 5 let nebo např. pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty. Těmto osobám se nařizuje 10 dní karantény, pokud nebude předložený negativní RT-PCR test.

Rovněž se upravují podmínky pro občany třetích zemí, které nejsou v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, udělování víz apod.

Na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 je např. Australský svaz, Japonsko, Korejská republika, Nový Zéland, Singapurská republika, Thajské království nebo Vatikánský městský stát.

III. Omezení provozu škol a školských zařízení

Vláda ČR nově vydala usnesení o přijetí krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 7. prosince 2020 (0:00 hod.) do dne 12. prosince 2020 (23:59 hod.), které ruší předešlé opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 20.11.2020.

Opatření opět zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce i zkouškách, s výjimkami jako je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů lékařských oborů a studentů pedagogiky, účast na klinické a praktické výuce a praxi probíhající u externích subjektů, dále laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského/magisterského studia (nejvýše 20 studentů), studium v doktorském studijním programu, individuální konzultace a individuální návštěvy knihovny a nově se toto opatření nevztahuje na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

 Dále se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, s výjimkou studentům, kterým vláda uložila pracovní povinnost a těch co se účastní klinické a praktické výuky a praxe. Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři, s výjimkou např. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, individuální konzultace, konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií apod., s tím, že prezenční výuka nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia a prvního až čtvrtého ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách.

Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základní škole, s výjimkou např. dětí v první třídě, žáků prvního stupně základní školy, dětí v přípravném stupni základní školy speciální, žáků 9. ročníku základní školy, žáků 6. až 8. ročníku základní školy (střídání po polovinách lichý a sudý týden) apod. Zakazuje se přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělání v základní umělecké škole a jazykové vzdělání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky s výjimkou vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 žáků konání státních jazykových zkoušek za účasti nejvýše 10 osob.

Dále se zakazuje provoz středisek volného času tak, že se zakazuje osobní přítomnost s výjimkou vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 osob. Zakazuje se provoz družin s výjimkami. Je povolena osobní přítomnost žáků mateřských škol a škol speciálních.

IV. Zákaz konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb

Toto usnesení je účinné ode dne 3. prosince 2020 (0:00 hod.) do dne 12. prosince 2020 (23:59 hod.) zrušuje usnesení o krizovém opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb ze dne 20. listopadu 2020, ale také usnesení o krizovém opatření o omezení volného pohybu osob. To znamená, že se ruší časové omezení vycházení a zákaz nedělního prodeje.

Usnesení zakazuje hromadné akce, není-li stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech s výjimkami. Výjimka platí např. pro členy domácnosti, zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost nebo pro schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob. Měl by být udržen odstup 2 metry. Stále jsou zakázány koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení s přítomností diváků, stejně tak lyžařská střediska.

Dále omezuje vzdělávací akce a zkoušky (max. 10 osob), provoz heren, kasin a sázkových kanceláří (musí mít zavřeno v čase mezi 22:00 hod a 5:59 hod., provoz sportovišť (max. 10 osob, platí i pro fitness centra), návštěvy a prohlídky ZOO a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, veletrhy. Umožňuje se provoz stravovacích služeb, kromě v čase mezi 22:00 a 5:59 hod., s tím, že u jednoho stolu sedí max. č zákazníci, musí být rozestupy alespoň 1,5 metrů apod. Obnovuje se provoz nákupních center s omezeními, např. nutné rozestupy apod. Rovněž jde např. o provoz knihoven, kadeřnictví, kosmetických salonu a maloobchodní prodej, za podmínky dodržení hygienických opatření. Doporučuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud je to možné.

V. Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

účinností od 5. prosince 2020 (0:00 hod.) do 12. prosince 2020 (23:59 hod.) se zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkami. Těmito výjimkami je např. přítomnost třetích osob při porodu (pokud je touto osobou druhý rodič dítěte, nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti; pokud porod probíhá v samostatném porodním pokoji; bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami; třetí osoba se podrobí měření teploty, která nesmí přesahovat 37 C a nemá příznaky onemocnění COVID-19 a pokud třetí osoba používá chirurgickou roušku), návštěvy nezletilých pacientů, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Rovněž se zakazují návštěvy v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě s výjimkami (např. pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace).