Zkušenosti

Obchodní právo, právo obchodních společností

Našim klientům poskytujeme v rámci řešení této agendy zejména následující právní služby:

 • založení, správa i zrušení všech druhů obchodních společností a družstev
 • řízení vedených obchodním rejstříkem
 • zvyšování a snižování základního kapitálu, kapitalizace pohledávek
 • změny právní formy, převod jmění na jediného společníka
 • konání valných hromad a dalších rozhodnutí orgánů společnosti
 • příprava smluv mezi akcionáři (společníky), společností a členy jejích orgánů
 • zastupování akcionářů (společníků)
 • vztahů v rámci koncernu (holdingu)
 • řešení smluvní agendy (kupní, o dílo, licenční atd.)
 • řízení vedených živnostenským úřadem
 • nakládání s cennými papíry

Dále zprostředkováváme komplexní poradenství v souvislosti s daňovou optimalizací na české i mezinárodní úrovni ve spolupráci s předními odborníky daňového práva.

Fúze a akvizice

V rámci této specializace disponujeme rozsáhlými zkušenostmi s právním poradenstvím při převodech akcií či obchodních podílů, a to jak při prodeji, tak při jejich akvizici, dále při převodech podniku (jeho části) nebo nájmu podniku (jeho části).

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v této souvislosti zpravidla zahrnují:

 • právní due-diligence
 • zprostředkování účetního a daňového auditu
 • řešení regulatorních otázek
 • vyjednávání (zejm. smluvní a související dokumentace)
 • audit a úprava pracovněprávních vztahů (převod zaměstnanců, kolektivní smlouvy)
 • zajištění správních souhlasů, povolení a licencí
 • zakládání společných podniků
 • vytěsnění (squeez out) a ochrana minoritních akcionářů
 • post akviziční restrukturalizace

Na procesu fúzí a akvizic spolupracuje expertní tým Becker a Poliakoff, s.r.o., který tvoří nejen zkušení advokáti, ale i dalších odborníci z oboru ekonomie, účetnictví a daňového práva. Touto cestou jsme schopni poskytnout opravdu komplexní služby v oblasti M&A.

Právo hospodářské soutěže

Se znalostí rozhodovací praxe a postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů poskytujeme:

 • právní poradenství všem účastníkům trhu ve vztahu k dohodám narušujícím soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů
 • konzultace ohledně sporných otázek chování na trhu a obchodní politiky (klienta či jeho konkurence),
 • zastupování a poskytování právního poradenství v řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • pomoc s přípravou podkladů pro řízení vedená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, sepis podnětů a návrhů na zahájení správního řízení, sepis opravných prostředků
 • zastupování a poskytování právního poradenství ve správním soudnictví v soutěžních věcech – přezkum rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ochrana proti nečinnosti a ochrana před nezákonným zásahem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • sepis správních žalob, kasačních stížností, návrhů na přiznání odkladného účinku žalobě/kasační stížnosti atd.
 • zastupování v soudních sporech o náhradu škody způsobené porušením soutěžních pravidel

Energetika

Na základě rozsáhlé zkušenosti a našeho know-how zahrnující zejména poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie (zejm. solární a větrné elektrárny, bioplynové stanice a kogenerační jednotky), v oblasti dobývání a zpracování nerostných zdrojů a v oblasti řízení před Energetickým regulačním úřadem poskytujeme:

 • právní poradenství v oblasti energetické regulace, akvizice či výstavby energetických zdrojů
 • komplexní právní služby, které zohledňují specifika podnikání v energetice
 • konzultace týkající se optimalizace daňové a majetkové struktury subjektů podnikajících v energetice


Ochrana osobních údajů

V oblasti ochrany osobních údajů pro klienty zabezpečujeme veškerou dokumentaci včetně jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Jedná se o agendu související se shromažďováním osobních údajů pro marketingové účely nebo v souvislosti s ochranou majetku (kamerové systémy), přesahy práva ochrany osobních údajů do jiných odvětví (právo pracovní nebo právo ochrany osobnosti).


Ochrana spotřebitele

Na poli spotřebitelského práva se orientujeme zejména na:

 • právní poradenství klientům, jejichž koncovými zákazníky jsou právě spotřebitelé
 • příprava všeobecných obchodních podmínek
 • přípravu distančních a formulářových smluv
 • poradenství v oblasti reklamací, včetně přípravy reklamačních řádů
 • asistujeme v rámci specifické úpravy odpovědnosti za škodu v oblasti spotřebitelského práva


Právo EU

V rámci práva Evropské unie disponujeme dokonalou znalostí právních předpisů týkajících se vnitřního trhu EU, včetně rozhodovací praxe soudních institucí EU, což našim klientům umožňuje rozvíjet své podnikatelské aktivity na území celé EU. Úzce spolupracujeme s poradenskou společností BXL Consulting s.r.o. působící v Bruselu, díky čemuž jsme schopni oslovovat přímo instituce jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých členských států. V rámci rozsáhlé problematiky práva EU poskytujeme právní podporu v širokém okruhu oblastí, zejména pak v níže uvedených oblastech:

 • právo životního prostředí
 • hospodářské soutěž
 • veřejná podpora
 • provozování loterií a sázek
 • ochrana spotřebitele
 • uznání a výkon rozhodnutí v rámci EU
 • evropské mezinárodní právo soukromé


Právo nemovitostí a právo stavební

Ve velké míře se zabýváme poskytováním právních služeb na poli stavebního práva a práva nemovitostí. V oblasti stavebního práva poskytujeme:

 • služby spočívající zejména v jednání se správními orgány (stavební úřady, katastrální úřady apod.)
 • přípravy návrhů týkajících se řízení vedených před těmito úřady (územní plánování, stavební řád, vkladové řízení a zápisy do katastru nemovitostí)
 • zastupování ve specifických oblastech práva nemovitostí, jakými jsou právo myslivosti či právo ochrany přírody a krajiny (zřizování obor, honební právo, chráněná území apod.)
 • zastupování v právních vztazích souvisejících s pozemními komunikacemi
   

Kromě práva stavebního jsme připraveni zajistit právní poradenství ohledně všech vztahů souvisejících s nemovitostmi, jakými jsou:

 • nájem a pronájem nemovitého majetku
 • vlastnická práva k nemovitostem
 • spoluvlastnické vztahy včetně vztahů společenství vlastníků bytových jednotek (např. smlouvy o výstavbě, prohlášení vlastníka)

Dále připravujeme smlouvy kupní, nájemní, zástavní, smlouvy o zřízení věcného břemene či obdobného práva, včetně zajištění jejich aprobace příslušným správním úřadem.


Pracovní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v pracovním právu a s ním související oblasti  (jako zaměstnanost, kolektivní vyjednávání, personalistika, problematika odborových organizací, sociální zabezpečení a pojištění související s pracovním poměrem).  Poskytujeme právní pomoc jak zaměstnavatelům při výběru optimalizovaného řešení zaměstnávání osob a všech s tím spojených pracovněprávních otázek, tak zaměstnancům při řešení různých životních pracovněprávních situací. Naše právní praxe v této oblasti zahrnuje rovněž zastupování při vyjednávání s odbory nebo hájení zájmů klientů  před různými úřady. Samozřejmostí je individuální, profesionální a diskrétní přístup. Součástí našich právních služeb v této oblasti je příprava všech pracovněprávních dokumentů, zastupování stran v pracovněprávním soudním sporu, jakož i zastupování klienta při jednáních s protistranou.


Právo hazardních her


V oblasti práva hazardních her pomáháme klientům se orientovat v současné právní úpravě a jejím výkladu ze strany správních orgánů. Naše služby v tomto oboru práva zahrnují  zejména:

 • zakládání společností provozující hazardní hry
 • obstarávání  nezbytných povolení k provozování těchto her a jejich obnovování
 • zpracování právních rozborů a stanovisek k problematice hazardních her
 • přípravu pravidel marketingových soutěží a akcí
 • komplexní poradenství ohledně provozování hazardních her, zejména kasin
 • zpracováváme dopady připravovaných legislativních změn zákona o hazardních hrách na podnikání na tomto úseku
 • poradenství ohledně povinností provozovatelů hazardních her v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. AML opatření)


Sporná agenda (Soudní a arbitrážní řízení, vymáhání pohledávek)

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se jak vnitrostátních sporů, tak mezinárodních arbitráží včetně problematiky správního soudnictví a daňového řízení. Jsme připraveni zastupovat klienta a poskytnout mu veškerou odbornou podporu během všech stádií řízení, tj. od počáteční analýzy situace klienta a naplánovaní vhodné procesní strategie, až po řízení před odvolacími nebo dovolacími soudy. Naše praxe v této oblasti zahrnuje rovněž zastupování klientů v řízení před různými správními úřady nebo regulatorními orgány v oblasti hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.


Správní řízení a soudnictví

Na základě znalosti rozhodovací praxe a postupu správních orgánů a správních soudů poskytujeme právní poradenství ve vztahu k veškeré činnosti správních orgánů, dále:

 • sepisujeme podněty a návrhy na zahájení řízení, opravné prostředky, procesní návrhy atd.
 • zastupujeme a poskytujeme právní poradenství ve správních řízeních
 • zastupujeme a poskytujeme právní poradenství ve správním soudnictví – přezkum správních rozhodnutí, ochrana proti nečinnosti a ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu
 • sepisujeme správní žaloby, kasační stížnosti, návrhy na přiznání odkladného účinku žaloby/kasační stížnosti atd.
 • zastupujeme v soudních sporech o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem


Telekomunikace, média a právo duševního vlastnictví

Poskytujeme komplexní služby k zajištění ochrany duševního vlastnictví svých klientů. Právní služby zahrnují:

 • oblast autorského práva
 • oblast ochranných známek
 • oblast doménových jmen a průmyslových vzorů, a to také ve vztahu k marketingovým aktivitám klientů
   

V rámci marketingových aktivit svých klientů dále zajišťujeme konzultace týkající se správy osobních údajů, databází a jejich ochrany.

Služby poskytované v této oblasti zahrnují:

 • vedení kompletní dokumentace spojené s přihlášením a obnovou zápisu v příslušném rejstříku
 • konzultace při uzavírání licenčních smluv, jejich kontrolu i koncipování
 • vedení sporné agendy v případě zásahu do práv chráněných duševním vlastnictvím, zejména nekalosoutěžními praktikami, padělky, look-alikes a paralelním dovozem
   

Máme mnohaleté zkušenosti zejména v oblasti autorského práva a práva ochranných známek. Naši advokáti se podíleli na tvorbě licenčních smluv v různých odvětvích práva duševního vlastnictví (např. software, umělecká a literární díla, ochranné známky) a vedení sporné agendy, od konzultací v rámci smírčích řízení, přes přípravu návrhů a podání, po zastupování ve správních a soudních řízeních, mimo jiné v následujících kauzách:

 • vypracování licenčních smluv na poskytnutí software koncovým zákazníkům ROBERT BOSCH odbytová s.r.o.
 • vypracování smlouvy o vytvoření autorských děl a poskytnutí licence k jejich užití pro ČESKÁ OLYMPIJSKÁ, a.s.
 • zastupování R-PRESSE, spol. s.r.o., právní konzultace a zpracování smluv v oblasti autorskoprávní, zejména s autory příspěvků, článků a smlouvy licenční
 • zastupování SHOLZ a FRIENDS Praha s.r.o. v oblasti autorskoprávní při uzavírání smluv o užití autorského díla a zařazení autorského díla do díla audiovizuálního
 • zastupování pana Karla Schwarzenberga mimo jiné ve věcech známkoprávních a autorskoprávních, včetně národních a mezinárodních registrací, vedení sporné agendy, licenčních smluv, vymáhání oprávněných nároků
 • zastupování STANFORD a.s. ve věcech známkoprávních a autorskoprávních, včetně vedení sporné agendy a konzultace licenčních smluv
 • zastupování Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. při uzavírání licenčních smluv k počítačovému programu zahrnující autorské právo a obchodní tajemství, právní konzultace ve věci registrace domény.eu a vedení sporu o doménu.cz
 • právní konzultace Wrigley, s.r.o. v oblasti autorskoprávní, zejména sepisování smluv o vytvoření a užití autorského díla
 • konzultace smlouvy o systémové podpoře a servisu Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • zastupování Škola jachtingu s.r.o. a Monarch vinný sklep s.r.o. při podání přihlášky ochranné známky
 • vedení agendy ART PRODUCTION K./2, spol. s r.o. spojené se zápisem, prokazováním rozlišovací způsobilosti, obnovou a převody ochranných známek
 • vedení agendy Max Fashion, a.s. spojené se zápisem a převodem ochranné známky
 • zastupování ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. při převodu doménového jména a vypracování smlouvy o převodu doménového jména
 • zastupování AGRA GROUP a.s. při uzavírání smlouvy o poskytnutí know-how technologického postupu zpracování potravin
 • poskytnutí stanoviska k postavení společnosti T-Mobile Česká republika, a.s. ve sporu se společností Český Telecom, a.s. týkajícího se nároku na zaplacení ceny za propojení telekomunikačních sítí
 • zastupování INGLEGREVE TRADING Ltd. ve věci poskytnutí know-how v oblasti realitního trhu se zaměřením na realizaci speciálních realitních projektů v turisticky atraktivních příhraničních oblastech
 • zastupování CENTROPEN a.s. ve věci porušení výhradní licence ze strany poskytovatele
   

Advokáti AK Becker a Poliakoff, s.r.o. zastupují nebo v minulosti zastupovali ve známkoprávních záležitostech spojených s přihlášením a prokazováním rozlišovací způsobilosti ochranných známek, všeobecně známými známkami, převody, licenčními smlouvami a spornou agendou následující subjekty:

 • FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s.
 • OMV Česká republika s.r.o.
 • Realitní společnost České spořitelny, a.s.
 • Coca-Cola Česká Republika s.r.o.
 • Tchibo Praha, spol. s r.o.
 • Ferrero Česká s.r.o.
 • Bacardi – Martini Czech s.r.o.
 • Volvo Auto Czech, s.r.o.
 • Sigma Group a.s.


Veřejné zakázky a výběrová řízení

V oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení se zaměřujeme na právní poradenství veřejným i soukromým subjektům, ať se již nachází v pozici zadavatele (veřejných) zakázek či v pozici uchazeče o zakázku. Právní služby poskytujeme jak v oblasti veřejného zadávání (veřejných zakázek a koncesí), tak v oblasti zadávání zakázek čistě soukromoprávními subjekty (výběrová řízení). Zastupujeme klienty ve správním a soudním řízení, která na zadávání zakázek navazují. V rámci svých služeb se specializujeme na následující oblasti:

 • zpracování právních stanovisek ohledně optimálního postupu zadavatele v oblasti zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení
 • nastavení interních postupů zadavatele (vnitřní normativní akty, metodiky) zadávání veřejných zakázek či udělování koncesí
 • příprava vzorových dokumentů v rámci zadávacího (výběrového) řízení
 • komplexní realizace („na klíč“) zadávacího (koncesního) řízení dle specifických potřeb klienta
 • zpracování analýz právních rizik postupu veřejných a soukromých zadavatelů
 • poskytování právních konzultací k jednotlivým krokům veřejných a soukromých zadavatelů
 • revize kompletnosti a správnosti nabídek uchazeče o (veřejnou) zakázku
 • zastupování klientů v řízení před ÚOHS či soudy ve věci veřejných zakázek
 • příprava dokumentace pro archivaci dle zákona o veřejných zakázkách
 • příprava a realizace výběrových řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
 • posuzování postupu veřejného a soukromého zadavatele z pohledu hospodárnosti, ekonomické a daňové optimalizace
   

Cílem našeho právního poradenství je co možná největší eliminace rizik zadavatelů a uchazečů ve všech etapách zadávacího a výběrového řízení.