Vstup cizinců


Ode dne 27. dubna 2020 je na základě usnesení vlády č.  443 povolen vstup cizinců, kteří mají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt. Tento vstup není vázán na žádný důvod. Takové osoby by měly při vstupu předložit potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem (test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, nikoliv starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady). Na stránkách MV je zpřístupněn  formulář o potvrzení absolvování testu.

Další nutné doklady: občanský průkaz/ pas, potvrzení absolvování testu, potvrzení o přechodném nebo trvalém pobytu.

Nepředloží-li taková osoba potvrzení o absolvování testu bezprostředně po vstupu na území České republiky, potom musí oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu (ta rozhodne o 14 denní karanténě). Karanténě se lze vyhnout (za splnění dalších podmínek bodu I./3 usnesení) v 5 specifických případech (i) výkon práce nebo studia v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, (ii), osoby vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin, (iii) osoby vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní, (iv) osoby hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin, (v) osoby vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního pracovníka dle bodu (i).

Významně se rozšiřuje i rozsah výjimek ze zákazů vstupu na území České republiky pro občany EU. Nově mohou občané EU vstoupit na území České republiky, pokud vstupují (i) prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to na dobu nejdéle 72 hodin nebo (ii) za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole. Podmínkou takového vstupu je předložení potvrzení o absolvování testu a prokázání legitimního důvodu vstupu (v podrobnostech viz Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky).

Pro všechny tyto osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území České republiky větší zákaz volného pohybu po území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Osoby vstupující na území České republiky mají povinnost oznámit datum a způsob vstupu na území ČR dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí a po překročení státních hranic ČR k cestě do místa ubytování nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu (včetně Uber apod.). Více.