Urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací


Vláda dne 31. 3. 2020 schválila návrh zákona obsahující některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2. Níže uvádíme krátký přehled nejdůležitějších změn:

  • Novela obsahuje zvláštní prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení, ve správním soudnictví, v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, v insolvenčním řízení, dále také v řízení podle zákona o Ústavním soudu a navrácení lhůty v trestním řízení.
  • Novela v oblasti insolvenčního práva přináší tři hlavní změny (i) plošný zákaz podávání insolvenčních návrhů věřiteli, a to do konce srpna. (ii) společnosti postižené nemocí Covid-19 získají možnost vstoupit do mimořádného moratoria, které má ochránit firmy před věřiteli, a to opět do konce srpna letošního roku, (iii) odložení povinnosti managementu poslat firmu do insolvence, pokud splňuje kritéria úpadku.
  • Novela zakotvuje zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob – orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání.
  • Novela dále zakotvuje zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob- pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.
  • Novela v poslední řadě přináší zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace- lhůta se prodlužuje dle podmínek uvedených v § 21 novely.

Vládní návrh se bude dále projednávat v PSP, zatím není stanoven termín.

Konkrétní návrh zákona.