Monitoring evropských událostí k 8.5.2020


Euroskupina se dohodla na standardizovaných podmínkách Krizové pomoci během pandemie koronaviru dostupné členským státům eurozóny

Euroskupina složená z ministrů financí členských států EU jednala dne 08/05/2020 o Krizové pomoci během pandemie koronaviru (Pandemic Crisis Support). Euroskupina se dohodla na standardizovaných podmínkách Krizové pomoci, která bude k dispozici všem členským státům eurozóny, a která bude dosahovat výše 2 % HDP daného členského státu (ke konci roku 2019). Cílem krizové pomoci je podpora přímého financování i nepřímých nákladů na zdravotní péči, léčbu a prevenci související s pandemií koronaviru. Euroskupina vyjádřila souhlas s návrhem na zajištění společných finančních podmínek platných pro jakýkoli nástroj poskytnutý v rámci Krizové pomoci, a to včetně maximální průměrné splatnosti 10 let u půjček. Žádosti o podporu v rámci Krizové pomoci je možné podat až do 31/12/2022. Podmínky Krizové pomoci musí být nyní schváleny ostatními institucemi. Více zde.

Velvyslanci členských států schválili návrh týkající se podpůrných opatření pro sektor dopravy

Zástupci členských států přijali dne 08/05/2020 své stanovisko týkající se podpůrných opatření, která by měla zmírnit dopady koronavirové krize na sektor dopravy v oblasti letectví, železnic, i silniční a lodní dopravy. Velvyslanci na Radě schválili mandát pro jednání s Evropským parlamentem o čtyřech legislativních návrzích určených k zajištění flexibility, snížení administrativní zátěže, a snížení finančních nákladů pro podniky aktivní v sektoru dopravy. Legislativní návrh týkající se letectví umožňuje posílení flexibility v rámci postupů používaných členskými státy při ukládání omezení přepravních práv k řešení mimořádných událostí způsobených nepředvídatelnými a nevyhnutelnými okolnostmi (členský stát může dočasně zachovat odůvodněná a přiměřená nouzová opatření po dobu delší než 14 dnů); a posiluje flexibilitu pro prodlužování smluv s pozemními odbavovacími službami. Legislativní návrhy týkající se železniční dopravy, silniční dopravy a námořní dopravy rovněž cílí na posílení flexibility a redukci administrativní zátěže – umožňují například dočasný odklad pravidelných kontrol silniční i železniční dopravy, či prodloužení licencí a certifikátů, které nemohly být prodlouženy v řádné lhůtě vzhledem k propuknutí koronavirové krize (řidičské průkazy, technické prohlídky vozidel). Konečnou podobu návrhů musí ještě schválit Rada a Parlament. Více zde.

Evropská komise vyzvala členské státy k prodloužení platnosti omezení vztahujících se na cesty do Evropské Unie, které nejsou nezbytně nutné, do 15/06/2020

Evropská komise dne 08/05/2020 vyzvala členské stát k prodloužení omezení pro cesty do EU, které nejsou nezbytně nutné, do 15/06/2020. Výzva se týká členských států Schengenu a zemí přidružených k Schengenské úmluvě. Podle vyjádření Evropské komise bude nejprve nutné pozvolna a koordinovaně uvolňovat omezující opatření přijatá v rámci vnitřních hranic EU, až poté by se mělo přistoupit k uvolňování pravidel na vnějších hranicích. Případné další prodloužení cestovních omezení po 15/06/2020 bude podle vyjádření Komise třeba znovu posoudit na základě vývoje epidemiologické situace. Více zde.

Evropská komise poskytla první várku ochranných masek na podporu zdravotnických pracovníků v Evropské Unii

Evropská komise potvrdila dne 08/05/2020 poskytnutí první várky 1,5 milionu ochranných masek (z celkem plánovaných 10 milionů) na podporu zdravotnických pracovníků v prozatím 17 členských státech Evropské Unie. Masky by podle vyjádření Komise měly být do členských států a regionů dodávány každý týden v zásilkách o objemu 1,5 milionu kusů po dobu následujících šesti týdnů. Více zde.

Evropská komise v rámci Globální reakce na koronavirus zřídila humanitární letecký most

Evropská komise potvrdila dne 08/05/2020 zřízení humanitárního leteckého mostu v rámci Globální reakce na koronavirus. Humanitární letecký most by měl sloužit k přepravě humanitárních pracovníků a nouzových dodávek do některých z nejzranitelnějších oblastí na světě. Prioritou bude pomoc africkým zemím, první let provozovaný ve spolupráci s Francií zajistí přepravu zhruba 60 pracovníků a 13 tun humanitární pomoci. Více zde.

Evropská komise rozšířila pravidla dočasného rámce pro státní podpory o možnosti rekapitalizace a podřízeného dluhu

Evropská komise přijala dne 08/05/2020 rozšíření pravidel dočasného pracovního rámce pro státní podpory. V pořadí již druhé rozšíření pracovního rámce stanoví kritéria, podle nichž mohou členské státy poskytnout rekapitalizaci a podřízený dluh společnostem v nouzi a zároveň chránit rovné podmínky v EU. Evropská komise v rámci rozšíření pracovního rámce rovněž konkretizuje pravidla pro umožnění rekapitalizace tak, aby nedošlo k narušení jednotného trhu Evropské Unie, pravidla se týkají posouzení nezbytnosti, vhodnosti a míry intervence; podmínek vstupu a vystoupení státu do/z kapitálu společností; či podmínek správy a řízení. Více zde.

Evropská komise schválila chorvatské schéma státní podpory ve výši 40 milionů EUR s cílem pomoci strojírenskému podniku Duro Dakovic během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 08/05/2020 chorvatské schéma státní podpory, které by mělo být určeno na pomoc strojírenskému podniku Duro Dakovic. Nové schéma by mohlo dosahovat výše 40 milionů EUR, mělo by zajistit dostatečnou likviditu podniku a další pokračování jeho činností. Podpora bude poskytnuta ve formě státní záruky za půjčky. Více zde.

Evropská komise schválila nizozemské schéma státní podpory ve výši 650 milionů EUR s cílem pomoci odvětví květinářství, zahradnictví a brambor během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 08/05/2020 nizozemské schéma státní podpory určené na pomoc podnikům aktivním v sektorech květinářství, zahradnictví, a produkce brambor, které byly postiženy současnou pandemií koronaviru. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 650 milionů EUR, z celkové částky bude 600 milionů EUR určeno na podporu květin a zahradnictví (zejména zaměřených na produkci zeleniny a ovoce pro restaurace a hotely), a 50 milionů EUR na podporu sektoru brambor. Kompenzace za ztráty příjmů budou v rámci nového schématu vypláceny ve formě přímých grantů, ztráty budou společnostem kompenzovány do maximální výše 70 % (květiny & zahradnictví) a 44 % (brambory). Více zde.

V úředním věstníku Evropské komise bylo publikováno Sdělení Komise týkající se volného pohybu zdravotnických pracovníků a Stanovisko Účetního dvora týkající se využití strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření koronaviru

V Úředním věstníku Evropské Unie bylo dne 08/05/2020 zveřejněno Sdělení Evropské komise týkající se pokynů pro volný pohyb zdravotnických pracovníků a minimální harmonizaci odborné přípravy v souvislosti s mimořádnými opatřeními v důsledku COVID-19 – doporučení týkající se směrnice 2005/36/ES (dostupné zde); a Stanovisko Účetního dvora k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 1301/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (dostupné zde).