Monitoring evropských událostí k 8.4.2020 COVID-19


Euroskupina se nedohodla na řešení koronavirové krize

Euroskupina složená z ministrů financí členských států EU dne 07/04/2020 projednávala možné způsoby ekonomického řešení koronavirové krize. Ministři nedosáhli dohody, a to ani přesto, že videokonference trvala 16 hodin, a byla ukončena až v brzkých ranních hodinách dne 08/04/2020. Dohody nebylo dosaženo mimo jiné kvůli stanovisku Nizozemí, které trvá na zachování přísných podmínek pro poskytování zvýhodněných půjček nejvíce postiženým evropským zemím, tedy Itálii a Španělsku. Videokonference ministrů bude pokračovat ve čtvrtek 09/04/2020. Více zde a zde.

Rada evropské unie podpořila další využití kohezních fondů pro boj proti koronaviru

Rada Evropské Unie dne 08/04/2020 podpořila další využití kohezních fondů s cílem bojovat proti koronavirové krizi. Hlavní částí schváleného návrhu je Investiční iniciativa plus pro reakci na koronavirus (CRII+) a dodatečné posílení její flexibility. Členským státům bude umožněno přesouvat finanční prostředky mezi jednotlivými strukturálními fondy, finanční prostředky určené na infrastrukturu tak budou moci být podle Rady využity například na nákup plicních ventilátorů, podporu malých a středních podniků, či krátkodobá schémata podpory zaměstnanosti. V rámci dočasného a výjimečného opatření mohou členské státy požadovat až 100 % financování z rozpočtu EU v období od 01/07/2020 do 30/06/2021 na programy zabývající se dopadem pandemie. Stanovisko nyní musí schválit Evropský parlament. Více zde.

Rada Evropské unie přijala opatření s cílem pomoci občanům Evropské unie nejvíce postiženým koronavirovou krizí

Rada Evropské Unie přijala dne 08/04/2020 opatření, která by měla pomoci občanům Evropské Unie nejvíce postiženým dopady současné koronavirové krize. Z nového fondu by mohlo čerpat až 13 milionů evropských občanů každý rok, umožňovat by měl dočasnou možnost 100 % spolufinancování z rozpočtu Evropské Unie, mohl by být využíván zpětně již od 01/02/2020, náklady na nákup ochranných pomůcek by měly být považovány za způsobilé k financování. Stanovisko nyní musí schválit Evropský parlament. Více zde.

Evropská centrální banka uvolnila pravidla pro požadavky na kolaterál s cílem podpořit poskytování úvěrů

Evropská centrální banka dne 07/04/2020 rozhodla o bezprecedentním uvolnění pravidel pro požadavky na kolaterál s cílem podpořit poskytování bankovních úvěrů během koronaviru. Cílem balíčku opatření je zmírnit zpřísňování finančních podmínek v celé eurozóně. Pravidla jsou uvolněna pouze dočasně po dobu trvání krize. Více zde a zde.

Evropská komise vyzvala členské státy schengenského prostoru k prodloužení zákazu nevýznamných cest do 15/05/2020

Evropská komise vyzvala dne 08/04/2020 členské státy Schengenského prostoru k prodloužení zákazu veškerých cest, které nejsou hodnoceny jako nezbytné. Evropská komise doporučuje zákaz prodloužit do 15/05/2020, prodloužení zákazu by mělo být platné ve všech dotčených zemích, protože jen koordinovaným přístupem bude podle Komise možné dosáhnout výsledků. Více zde a zde.

Evropská komise předložila sdělení shrnující pokyny pro optimální zásobování léčivými přípravky s cílem zabránit nedostatkům během koronavirové krize

Evropská komise dne 08/04/2020 předložila Sdělení, ve kterém definuje pokyny pro optimální a racionální zásobování léčivými přípravky, aby se zabránilo nedostatkům během rozšíření onemocnění COVID-19. Komise uvádí, že došlo k nárůstu poptávky po léčivech, dodavatelský řetězec je nicméně ovlivněn protekcionistickými opatřeními. Komise proto vyzývá všechny členské státy, aby zrušily neoprávněné zákazy vývozu léčivých přípravků v rámci vnitřního trhu. Komise rovněž zdůrazňuje, že preventivní vytváření zásob členskými státy ohrožuje dodávky pro všechny země. Více zde.

Evropská komise předložila dočasný rámec pro posuzování antimonopolních otázek souvisejících se spoluprací podniků (včetně zdravotnictví)

Evropská komise předložila dne 08/04/2020 Sdělení Komise, ve kterém definuje dočasný rámec pro posuzování antimonopolních otázek souvisejících se spoluprací podniků v reakci na naléhavou situaci vyplývající ze současného rozšíření onemocnění COVID-19. Komise definuje hlavní kritéria pro antimonopolní posuzování projektů spolupráce podniků zaměřených na řešení nedostatku základních produktů a služeb během rozšíření onemocnění COVID-19. Spolupráce v odvětví zdravotnictví by podle Komise mohla být například omezena na to, že se oborové sdružení pověří koordinací společné přepravy vstupních surovin; přispíváním k identifikaci těch základních léčivých přípravků, u nichž vzhledem k předpokládané výrobě hrozí riziko nedostatku; shromažďováním informací o výrobě a kapacitě, aniž by se vyměňovaly informace o jednotlivých společnostech; vypracováním modelu na předvídání poptávky na úrovni členského státu a zjišťováním nedostatků v dodávkách; či poskytováním informací o nedostatcích v dodávkách a požadováním od zúčastněných podniků, aby na individuálním základě a bez sdílení těchto informací s konkurenty uvedly, zda mohou zaplnit mezeru v dodávkách a uspokojit poptávku. Více zde.

Evropská komise společně s evropským investičním fondem spustila investiční iniciativu ESCALAR s cílem zajistit podporu společnostem s potenciálem růstu

Evropská komise společně s Evropským investičním fondem dne 08/04/2020 spustila investiční iniciativu nazvanou ESCALAR. Nová iniciativa by měla zajistit až 1,2 miliardy EUR na pomoc zejména malým a středním podnikům, které mají potenciál růstu a případné expanze v rámci Evropské Unie. ESCALAR je součástí plánu Evropské komise pomoci malým a středním podnikům v době koronavirové krize. Více zde.

Evropská komise přijala doporučení s cílem urychlit ukončení koronavirové krize pomocí mobilních dat a aplikací

Evropská komise dne 08/04/2020 přijala Doporučení, jejichž cílem by mělo být rychlejší ukončení právě probíhající koronavirové krize. K tomu by měla být podle Doporučení využita i mobilní data a aplikace, mělo by se jednat o celoevropský koordinovaný přístup k využívání mobilních aplikací, které by měly občanům umožnit přijímat účinná a cílenější opatření v oblasti sociálního distancování, a o společný přístup pro modelování a predikci vývoje koronaviru prostřednictvím anonymizovaných a agregovaných mobilních dat o poloze uživatelů. Členské státy by nyní měly ve spolupráci s Evropským sborem pro ochranu osobních údajů do 15/04/2020 vyvinout toolbox s cílem zajistit celoevropský přístup. Více zde.

Evropská komise zajistí partnerským zemím finanční podporu ve výši více než 15,6 miliardy EUR

Evropská komise v rámci globální reakce EU v boji proti pandemii koronaviru a za účelem řešení bezprostřední zdravotní krize zajistí partnerským zemím finanční podporu přesahující 15,6 miliardy EUR ze zdrojů na stávající vnější činnost. Podpora bude určena některým zemím v Africe, na Balkáně, na Blízkém východě, i v některých částech Asie, Tichomoří, Latinské Ameriky a Karibiku. Více zde.

Evropská komise schválila maďarské schéma státních podpor ve výši 140 milionů EUR s cílem pomoci ekonomice v době koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 08/04/2020 maďarské schéma státní podpory na podporu místní ekonomiky v době koronavirové krize. Nové schéma by mělo dosáhnout výše až 140 milionů EUR, podpory by měly být vypláceny v podobě přímých grantů, a budou dostupné všem středním a velkým společnostem, které jsou do určité míry zasaženy současnou koronavirovou krizí. Podpora je přístupná společnostem ze všech sektorů. Více zde.

Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 5,4 miliardy EUR s cílem poskytnout kompenzace společnostem postiženým koronavirem

Evropská komise dne 08/04/2020 schválila dánské schéma státních podpor s cílem pomoci společnostem, které byly postiženy koronavirovou krizí. Nové schéma by mohlo dosáhnout výše až 5,4 miliardy EUR, maximální výše podpory činí 8 milionů EUR na společnost. Oprávněnými žadateli by měly být všechny společnosti, které jsou registrovány v dánském podnikatelském rejstříku, a které budou čelit poklesu příjmů o alespoň 40 % v období mezi 09/03/2020 – 09/06/2020. Prostřednictvím nového schématu by společnostem mělo být umožněno tyto ztráty kompenzovat. Více zde

Evropská komise schválila portugalské schéma státní podpory ve výši 20 milionů EUR s cílem pomoci ekonomice během koronaviru

Evropská komise dne 08/04/2020 schválila portugalské schéma státní podpory, které by mělo pomoci sektoru rybářství a akvakultury postiženému současnou koronavirovou krizí. Nové schéma by mělo dosahovat výše 20 milionů EUR, oprávněnými žadateli by měly být malé a střední podniky nejvíce zasažené krizí. Více zde.

Evropská komise schválila litevské schéma státní podpory ve výši 110 milionů EUR s cílem pomoci podnikům během koronaviru

Evropská komise dne 08/04/2020 schválila litevské schéma státní podpory, které by mělo být určeno na pomoc podnikům všech velikostí zasaženým koronavirem. Nové schéma by mělo dosahovat výše 110 milionů EUR, a mělo by být určeno všem podnikům postiženým koronavirem s cílem zajistit jejich další existenci a okamžitý přístup k provozním a investičním prostředkům. Více zde.

Evropská komise schválila bulharské schéma státní podpory ve výši 255 milionů EUR s cílem pomoci ekonomice během koronaviru

Evropská komise dne 08/04/2020 schválila bulharské schéma státní podpory, která by měla být určena jako systém záruk na stávající nebo nové půjčky na podporu společností postižených koronavirem. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 255 milionů EUR, a mělo by být určeno všem mikro, malým a středním podnikům. Více zde.

Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 700 milionů EUR s cílem pomoci ekonomice během koronaviru

Evropská komise dne 08/04/2020 schválila další polské schéma státní podpory (první schéma ve výši 4,8 miliardy EUR schválila 03/04/2020) s cílem pomoci ekonomice a podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma by mělo dosáhnout výše až 700 milionů EUR, a mělo by být určeno k podpoře likvidity ve formě záruk za půjčky a dotovaných úrokových sazeb za půjčky. Nový režim bude spolufinancován zejména z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Více zde.

Evropská komise schválila lucemburské schéma státní podpory ve výši 30 milionů EUR s cílem podpory výzkumu a investic do výzkumu

Evropská komise schválila dne 08/04/2020 lucemburské schéma státní pomoci, které by mělo být určeno na podporu výzkumu, vývoje a investic do výroby produktů souvisejících s koronavirem. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 30 milionů EUR, přístupné by mělo být podnikům všech velikostí ze všech sektorů. Podpora bude poskytována ve formě přímých grantů na posílení a urychlení výzkumu a výroby produktů přímo souvisejících s koronavirem (vakcíny, nemocniční a lékařské přístroje včetně ventilátorů, ochranné oděvy, diagnostické nástroje). Více zde.

Evropská komise schválila řecké schéma státní podpory ve výši 1,2 miliardy EUR s cílem pomoci malým a středním podnikům postiženým koronavirem

Evropská komise schválila dne 08/04/2020 další řecké schéma státní podpory (první schéma ve výši 2 miliard EUR schválila dne 03/04/2020) s cílem pomoci zejména malým a středním podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma by mělo dosáhnout výše až 1,2 miliardy EUR, bude vypláceno prostřednictvím grantů. Více zde.

Francii hrozí další stávky v maloobchodu vzhledem k úmrtí druhého zaměstnance obchodní společnosti Carrefour

Francouzská národní konfederace práce (CGT Union) vyzvala zaměstnance obchodních společností ke stávce, a to v návaznosti na úmrtí druhého zaměstnance společnosti Carrefour na koronavirus, podle informací některých médií hrozí Francii největší stávky zaměstnanců vůbec. Národní konfederace práce kritizuje nedostatek ochranných pomůcek, požaduje garantovaný přístup k rouškám a dezinfekčním gelům, a požaduje uzavření veškerých uliček, které nejsou určeny k nabídce zcela zásadního zboží denní spotřeby. Konfederace rovněž požaduje zkrácení otevírací doby řetězců a jejich úplné uzavření o nedělích. Více zde.

Mezinárodní organizace práce varuje před devastačními dopady koronaviru na trh práce

Mezinárodní organizace práce (ILO) varovala dne 07/04/2020 před devastačními dopady koronaviru na trhy práce. Podle ILO dopadají přijatá omezující opatření členských států týkající se pohybu osob na 81 % celosvětové pracovní síly, téměř 3 miliardy pracovníků. ILO označilo současnou situaci za nejhorší od dob druhé světové války, krize hrozí ve všech státech světa bez ohledu na sílu jejich ekonomiky. Nejvíce jsou podle ILO ohroženy malé a střední podniky. Evropská odborová konfederace (ETUC) v tomto kontextu uvedla, že od začátku krize přišlo v Evropské Unii o práci nejméně 4 miliony občanů EU, přičemž dalších 7 milionů zaměstnanců pracuje pouze na částečné úvazky. Více zde.