Monitoring evropských událostí k 4.5.2020


Evropská komise zveřejnila výroční zprávu týkající se opatření Evropské Unie na ochranu obchodu, opatření přijatá Unií jsou podle zprávy účinná při omezování nekalých mezinárodních obchodních praktik

Evropská komise zveřejnila dne 04/05/2020 výroční zprávu, podle které se opatření EU na ochranu obchodu ukázala jako účinná při omezování nekalých mezinárodních obchodních praktik. Evropská komise uvádí, že antidumpingová nebo antisubvenční cla uložená Komisí vedou v průměru k 80% snížení nekalého dovozu. Opatření rovněž posílila ochranu pracovních míst, nyní chrání o 23.000 pracovních míst více než v předchozím roce. Podle komisaře pro obchod Phila Hogana jsou zjištění, že zavedená opatření na ochranu obchodu EU fungují, zásadní i z hlediska současné koronavirové krize a nadcházející obnovy evropské ekonomiky, pro kterou bude nezbytné zajištění spravedlivých tržních podmínek. Zpráva pozitivně hodnotí zejména dopad opatření na zachování vysoké úrovně činnosti EU v oblasti ochrany obchodu; zvýšení počtu chráněných pracovních míst v EU; trvalou účinnost opatření EU na ochranu obchodu při omezování nekalého dovozu; ochranu trhu s ocelí v EU; prosazování práva a boj proti obcházení předpisů; či využívání ochranných opatření. Více zde.

V rámci Globální reakce na koronavirus se podařilo zajistit 7,4 miliardy EUR, Evropská Komise přispěla částkou 1,4 miliardy EUR

Evropská komise zaevidovala ke dni 04/05/2020 v rámci Globální reakce na koronavirus celkovou částku 7,4 miliardy EUR, součástí této částky je i závazek Evropské komise ve výši 1,4 miliardy EUR. Evropská komise uvádí, že cílem Globální reakce je nashromáždit takové finanční prostředky, které zajistí společný vývoj a všeobecné zavedení diagnostických prostředků, léčebných postupů a vakcín v boji proti koronaviru. Více zde.

Tržní opatření na podporu zemědělsko-potravinářského trhu byla zveřejněna v Úředním věstníku

Evropská komise přijala dne 22/04/2020 tržní opatření včetně režimu soukromého skladování s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru během koronavirové krize. Tato opatření byla zveřejněna dne 04/05/2020 v Úředním věstníku Evropské Unie, konkrétně byla zveřejněna nařízení o: zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem (zde); dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (zde); opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví brambor (zde); opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví živých dřevin a jiných rostlin, cibulí, kořenů a podobných, řezaných květin a okrasné zeleně (zde); poskytnutí podpory na soukromé skladování skopového a kozího masa a o stanovení výše podpory předem (zde); poskytnutí podpory na soukromé skladování čerstvého a chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více a o stanovení výše podpory předem (zde); a poskytnutí podpory na soukromé skladování másla a o stanovení výše podpory předem (zde). Nad rámec těchto opatření Komise navrhla umožnit členským státům využít finanční prostředky z obálky na programy rozvoje venkova s cílem kompenzovat ztráty zemědělců a malých zemědělských podniků až do výše 5.000 a 50.000 EUR. Tato podpora bude moci být poskytovaná jako doplňková k de minimis a k posíleným státním podporám. Tržní opatření zveřejněná v Úředním věstníku vstoupí v platnost dne 05/05/2020, návrh na využití zdrojů z obálky pro rozvoj venkova bude muset být schválen Radou a Evropským parlamentem. Více zde a zde.

Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 30 milionů EUR na podporu malých a středních zemědělských podniků

Evropská komise schválila dne 04/05/2020 italské schéma státní podpory, které má za cíl pomoci malým a středním podnikům působícím v sektoru zemědělství a rybářství během koronavirové krize. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 30 milionů EUR, mělo by zajistit přístup k finančním prostředkům na pokrytí okamžitých provozních a investičních prostředků, a umožnit další pokračování činnosti těchto podniků. Podpora bude poskytována ve formě půjček s nulovou úrokovou sazbou Státním institutem pro zemědělský a potravinářský trh (ISMEA). Více zde.

Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši až 7 miliard EUR na podporu letecké společnosti Air France

Evropská komise schválila dne 04/05/2020 francouzské schéma státní podpory, které má za cíl pomoci letecké společnosti Air France se zajištěním likvidity. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 7 miliard EUR, a mělo by být poskytováno ve formě státních záruk za půjčky a podřízeného akcionářského úvěru pro společnost ze strany francouzského státu. Více zde.

V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna nařízení týkající se využívání strukturálních a investičních fondů, zvláštních opatření reagujících na rozšíření koronaviru, a zvláštních opatření ke zmírnění jeho dopadu v odvětví rybolovu a akvakultury

V Úředním věstníku Evropské Unie bylo dne 24/04/2020 zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1301/2013 a (EU) č. 1303/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/559 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/560 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury (zde).