Monitoring evropských událostí k 3.4.2020 COVID-19


Evropská komise rozhodla o upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnického vybavení ze zemí mimo Evropskou Unii

Evropská komise dne 03/04/2020 rozhodla o dočasném upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků ze třetích zemí. Z finančního hlediska tak bude podle prohlášení Komise snazší získat zdravotnické vybavení, které je naléhavě vyžadováno. Opatření se týká roušek, osobních ochranných prostředků, i testovacích sad na koronavirus a ventilátorů. Opatření bude platit po dobu šesti měsíců, v případě potřeby může být prodlouženo. Rozhodnutí platí se zpětnou účinností od 30/01/2020. Více zde a zde.

Evropská komise odložila provádění nařízení o zdravotnických prostředcích vzhledem k současné koronavirové krizi

Komise dne 03/04/2020 předložila návrh na odložení provádění Nařízení o zdravotnických prostředcích o jeden rok s cílem umožnit členským státům, zdravotnickým zařízením a dalším ekonomickým subjektům upřednostnit řešení jiných priorit, zejména v souvislosti s koronavirem. Vzhledem k tomu, že koronavirová krize zvyšuje nároky na určité důležité zdravotnické prostředky, je nezbytné vyhnout se dalším potížím nebo rizikům potenciálního nedostatku nebo zpoždění v dostupnosti těchto prostředků způsobeného prováděním Nařízení o zdravotnických prostředcích. Podle návrhu Komise by Nařízení mělo být prováděno až od 26/05/2021. Více zde.

Evropská komise podporuje a usnadňuje přeshraniční léčbu pacientů a nasazení zdravotnického personálu

Evropská komise dne 03/04/2020 uvedla, že bude podporovat a usnadňovat přeshraniční léčbu pacientů a nasazení zdravotnického personálu, s cílem toho dosáhnout zveřejnila Komise Pokyny k nouzové pomoci EU při přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví během koronavirové krize. Přeshraniční spolupráce by měla ulevit tlaku na přetížené oblasti, odkud by mělo být umožněno přesunout nemocné do jiných členských států či regionů, kde situace není tolik vyhrocená, a kde jsou v nemocnicích stále volné kapacity. Podobně by zdravotnickému personálu mělo být usnadněno pohybovat se mezi těmito oblastmi, aby byla zajištěna péče všem, kteří ji potřebují. Více zdezde a zde.

Evropská komise rozšířila dočasný rámec státní podpory s cílem urychlit výzkum, testování a výrobu produktů relevantních v souvislosti s koronavirem

Evropská komise dne 03/04/2020 přijala pozměňovací návrh, kterým se prodloužila platnost dočasného rámce pro státní podpory s cílem umožnit členským státům urychlení výzkumu, testování a výroby produktů relevantních v souvislosti s koronavirem, ale i chránit pracovní místa a dále podpořit hospodářství. Komise dočasný pracovní rámec rozšířila o podporu výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem, podporu výstavby a modernizace testovacích zařízení, podporu výroby produktů důležitých pro zvládnutí koronavirové nákazy, cílenou podporu v podobě odkladu plateb daní a/nebo pozastavení příspěvků zaměstnavatelů na sociální zabezpečení, a cílenou podporu v podobě subvencování mzdových nákladů na zaměstnance. Státům je umožněno poskytovat úvěry s nulovým úrokem, záruky za úvěry pokrývající 100 % rizika, či poskytovat kapitál až do nominální hodnoty 800.000 EUR na podnik.  Dočasný rámec by měl platit do konce roku 2020, v případě potřeby může být prodloužen. Více zde.

Evropská komise a evropská investiční banka schválily 700 milionů eur v rámci investičního plánu pro Evropu s cílem pomoci zemědělskému sektoru během koronavirové krize

Evropská komise a Investiční banka dne 03/04/2020 schválily alokaci 700 milionů EUR pro Investiční plán pro Evropu s cílem pomoci zemědělskému sektoru během koronavirové krize. Hlavním cílem je stimulace investic ve výši až 1,6 miliardy EUR pro zemědělství a bioekonomii. Podporovány by měly být soukromé společnosti, které jsou aktivní napříč celým hodnotovým řetězcem, a to v rámci produkce a zpracování potravin, biologických materiálů a bioenergie. Nový nástroj by měl pomoci udržet zaměstnanost na venkově a tím pomoci k životaschopnosti venkovských oblastí. Více zde a zde.

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k evropské maloobchodní platební strategii

Komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem získat informace ze strany občanů Evropské Unie, maloobchodů, i členských států a institucí k evropské maloobchodní platební strategii. Strategie by měla být přijata do konce roku 2020, cílem strategie by mělo být vybudování inovativního, integrovaného a konkurenceschopného maloobchodního sektoru a plateb, základní aspekty strategie by mohly být využity celosvětově. Podle Evropské komise mohou rovněž bezpečné a efektivní platební systémy a služby přispět ke zlepšení schopnosti EU reagovat na mimořádné situace, a to včetně současné koronavirové krize. Evropská Unie potřebuje podle Evropské komise takovou strategickou vizi, která zajistí, že spotřebitelé a společnosti budou plně využívat výhod rychlých, bezpečných a pohodlných celoevropských platebních služeb. Konzultace bude otevřená do 26/06/2020. Více zde a zde.

Evropská komise schválila dánskou půjčku ve výši 200 milionů eur na podporu cestovního záručního fondu s cílem umožnit kompenzace za zrušené cesty

komise dne 03/04/2020 schválila dánskou půjčku ve výši 200 milionů EUR, půjčka by měla být určena na podporu Cestovního záručního fondu vzhledem k nutnosti vyplácet kompenzace cestovatelům za zrušení cest z důvodu koronaviru. Účelem půjčky je zajistit, aby poskytovatelé služeb měli k dispozici dostatečnou likviditu, aby mohli čelit škodám způsobeným na trhu cestovního ruchu; zachovat kontinuitu hospodářské činnosti během a po propuknutí koronaviru; a zajistit co nejrychlejší možné vyplacení kompenzací cestovatelům. Více zde.

Evropská komise schválila švédský systém záruk ve výši 9,1 miliardy eur s cílem pomoci ekonomice během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 03/04/2020 švédský systém záruk, jehož cílem je podpořit švédskou ekonomiku během koronavirové krize. Nový systém by měl dosáhnout výše až 9,1 miliardy EUR, a měl by být určen těm podnikům, které jsou současnou krizí nejvíce postiženy, a tím umožnit jejich zachování. Více zde.

Evropská komise schválila polský systém záruk ve výši 4,8 miliardy eur s cílem pomoci ekonomice během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 03/04/2020 polský systém záruk, který by měl být využit v případě nových i již existujících půjček s cílem pomoci společnostem postiženým koronavirem. Systém by měl dosáhnout výše 4,8 miliardy EUR, a měl by být určen středním a velkým polským společnostem ze všech sektorů. Měl by pomoci zabezpečit společnostem okamžité provozní a investiční prostředky i dostatečnou likviditu. Více zde.

Evropská komise schválila řecký systém záruk ve výši 2 miliard eur s cílem pomoci ekonomice během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 03/04/2020 řecký systém záruk, který by měl být využit na záruky za půjčky. Nový systém ve výši až 2 miliard EUR bude určen všem řeckým společnostem kromě bankovního sektoru, zemědělství, a rybolovu. Více zde.