Monitoring evropských událostí k 28.5.2020


Evropská komise z důvodu koronavirové krize posílí Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má napomoci přechodu k udržitelnému hospodářství

Evropská komise představila dne 27/05/2020 balíček finanční podpory pro obnovu EU v souvislosti s pandemií koronaviru, dne 28/05/2020 poskytla doplňující informace k tomuto balíčku. V rámci balíčku dojde například k posílení Mechanismu pro spravedlivou transformaci, který Komise navrhla v lednu 2020, a který počítal s částkou 100 miliard EUR. Mechanismus pro spravedlivou transformaci je klíčový nástroj, jehož účelem je zajistit, aby přechod ke klimaticky neutrální ekonomice probíhal spravedlivě a „nikdo nebyl opomenut“, skládá se ze tří pilířů: Fondu pro spravedlivou transformaci, režimu pro spravedlivou transformaci v rámci InvestEU a úvěrového nástroje pro veřejný sektor. Celkový rozpočet Fondu pro spravedlivou transformaci bude navýšen na 40 miliard EUR (původně 10 miliard EUR) a současně bude posílen režim pro spravedlivou transformaci v rámci InvestEU. Komise dále předložila návrh na úvěrový nástroj pro veřejný sektor, který má mobilizovat částku mezi 25 až 30 miliardami EUR. Nově by tedy Mechanismus pro spravedlivou transformaci mohl dosahovat až 150 miliard EUR. Prostředky budou použity například na podporou rekvalifikace pracovníků, pomoc malým a středním podnikům při vytváření nových hospodářských příležitostí a diverzifikaci hospodářské činnosti. Pro Českou republiku je z posíleného Fondu pro spravedlivou transformaci (40 miliard EUR) vyčleněno 3,4 miliardy EUR, pro Slovensko 954 milionů EUR. Největší podíl podpory by měl putovat do Polska, pro které je vyčleněno 8 miliard EUR. Více zde.

Evropská komise navrhla úvěrový nástroj pro veřejný sektor s cílem podporovat zelené investice

Evropská komise dne 28/05/2020 navrhla úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci (viz výše). Nový nástroj bude podporovat investice, které přispívají k přechodu orgánů veřejného sektoru na klimaticky neutrální ekonomiku a přinášejí prospěch regionům s vysokou spotřebou uhlí a vysokými emisemi uhlíku. Nástroj poskytne granty ve výši 1,5 miliardy eur z rozpočtu EU a úvěry ve výši 10 miliard eur z vlastních zdrojů Evropské investiční banky. To povede k investicím ve výši až 25 až 30 miliard eur, které pomohou územím a regionům, které jsou nejvíce postiženy přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Více zde.

Evropská komise zpřístupní facilitu na podporu a oživení evropské ekonomiky ve výši 560 miliard EUR

Evropská komise dne 28/05/2020 v rámci poskytnutí detailů k balíčku na obnovu evropského hospodářství (představen dne 27/05/2020) informovala o zpřístupnění facility na podporu oživení evropské ekonomiky. Nová facilita na podporu oživení odolnosti poskytne rozsáhlou finanční podporu na reformy a investice prováděné členskými státy s cílem zmírnit hospodářský a sociální dopad pandemie koronaviru a posílit udržitelnost a odolnost ekonomik EU, aby byly lépe připravené na výzvy ekologické a digitální transformace. Zaměřená bude zejména na oblasti konkurenceschopnosti, produktivity, environmentální udržitelnosti, vzdělání a dovedností, zdraví, zaměstnanosti, a hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Většina finančních prostředků bude poskytnuta prostřednictvím grantů s případným navýšením prostřednictvím půjček. Celková výše dostupných grantů činí 310 miliard EUR (ve stálých cenách; 335 miliard EUR v běžných cenách) a dalších 250 miliard EUR ve formě půjček (ve stálých cenách; 268 miliard EUR v běžných cenách). Více zde.

Evropská komise navrhla nový program veřejného zdraví EU4HEALTH ve výši 9,4 miliardy EUR

Evropská komise dne 28/05/2020 v rámci poskytnutí detailů k balíčku na obnovu evropského hospodářství (představen dne 27/05/2020) informovala o předložení návrhu nového programu veřejného zdraví nazvaného EU4HEALTH. Nový program by měl dosahovat výše 9,4 miliardy EUR, a měl by přispět k obnově po opadnutí pandemie koronaviru. Zaměřen bude zejména na zlepšení zdraví občanů EU, a na posílení odolnosti a investic do zdravotnických systémů. Program by měl napomoci Evropské Unii řešit přeshraniční zdravotní hrozby a zajistit dostatečné množství léčiv za dostupné ceny. Více zde a zde.

Evropská komise představila iniciativu REACT-EU s cílem pomoci při oživení pro soudržnost Evropy

Evropská komise dne 28/05/2020 v rámci poskytnutí detailů k balíčku na obnovu evropského hospodářství (představen dne 27/05/2020) představila iniciativu REACT-EU. REACT-EU neboli pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy je iniciativa, která rozvíjí a rozšiřuje opatření pro reakci na krize a opatření pro zmírnění dopadů krize prostřednictvím investiční iniciativy pro reakci na koronavirus a investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus. Nová iniciativa by měla přispět k hospodářskému oživení, které ale bude probíhat v souladu s ekologickou a digitální transformací a zvyšováním odolnosti. REACT-EU bude dosahovat 55 miliard EUR z nových prostředků, které budou uvolněny pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, a Evropský fond pomoci nejchudším osobám. Více zde.

Evropská komise informovala o zahájení nové kampaně s podporou organizace Global Citizen realizované v rámci Globální reakce na koronavirus

Evropská komise informovala dne 28/05/2020 o zahájení nové kampaně s podporou organizace Global Citizen, cílem kampaně je zajistit všeobecný přístup k cenově dostupnému očkování proti koronaviru, léčbě a testování koronaviru. Komise spolu s Global Citizen zintenzivní mobilizaci finančních prostředků, aby mohla kampaň dodat další stimul organizacím, jako je CEPI, Aliance pro vakcíny (GAVI), Akcelerátor pro terapeutika, mezinárodní nástroj pro nákup léků UNITAID, FIND a Globální fond., které pracují na vývoji a zpřístupnění testů, léčby a očkovacích látek. Více zde.

Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 600 milionů EUR na podporu námořních společností postižených koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dne 28/05/2020 finské schéma státní podpory určené na pomoc námořním společnostem postiženým pandemií koronaviru. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 600 milionů EUR, podpora bude poskytována ve formě státních záruk za půjčky na pracovní kapitál. Podpora bude určená námořním společnostem, jejichž fungování je nezbytné pro zabezpečení dodávek do Finska během koronavirové krize. Cílem podpory je zajištění likvidity, udržení zaměstnanosti, a pokračování činností. Více zde.

Evropská komise schválila holandské schéma státní podpory ve výši 713 milionů EUR na podporu malých a středních podniků postižených koronavirem

Evropská komise schválila dne 28/05/2020 holandské schéma státní podpory, které je určeno na pomoc malým a středním podnikům postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 713 milionů EUR, podpora bude mít formu záruk na půjčky s nominální výší půjčky od 10.000 do 50.000 EUR. Státní záruka bude pokrývat 95 % půjčky. Cílem schématu je zajistit likviditu podniků, nastartovat investice a udržet zaměstnanost. Podpora není určena podnikům realizujícím činnosti v oblasti realit, financí, rybářství, akvakultury a zemědělství. Více zde.

Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 32 milionů EUR na podporu společností působících v sektoru médií

Evropská komise schválila dne 28/05/2020 dánské schéma státní podpory na pomoc společnostem působícím v sektoru médií, cílem schématu je kompenzovat ztrátu příjmů z reklamy utrpěnou v důsledku pandemie koronaviru. Nové schéma bude dosahovat výše až 32 milionů EUR, bude přístupné jak tištěným, tak vysílaným médiím. Podpora bude poskytována ve formě přímých grantů, které by měly pokrýt až 80 % ztrát vzniklých mezi 09/03/2020 a 08/07/2020. Více zde.

Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch vyzval k posílení akcí i finanční podpory v rámci balíčku Evropské komise pro dopravu a cestovní ruch

Evropská komise v první polovině května předložila balíček týkající se opatření na obnovení dopravy a cestovního ruchu v Evropské Unii. Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch balíček projednával dne 28/05/2020, obecně balíčku vyjádřil podporu, nicméně řada europoslanců vyzvala k posílení konkrétních akcí i finanční podpory pro odvětví dopravy a cestovního ruchu. V rámci diskuse se zástupci Evropské komise bylo ze strany Komise potvrzeno, že by v řádu několika příštích týdnů měly být spuštěny webové stránky, které budou shromažďovat veškeré informace o možnostech cest na dovolené do zahraničí během letních měsíců. Europoslanci nicméně zdůraznili i problém týkající se ztráty pracovních míst i rizika bankrotu pro řadu společností, a kritizovali nedostatek konkrétních opatření na podporu sektoru a řešení této situace. Více zde.