Monitoring evropských událostí k 28.4.2020


Evropská komise přijala balíček opatření v oblasti bankovnictví s cílem usnadnit poskytování úvěrů domácnostem a podnikům v EU

Evropská komise dne 28/04/2020 přijala balíček opatření v oblasti bankovnictví, který má podle Komise usnadnit poskytování bankovních úvěrů domácnostem a podnikům v celé Evropské unii. Cílem tohoto balíčku je zajistit, aby banky mohly i nadále půjčovat peníze na podporu ekonomiky a pomohly zmírnit závažný hospodářský dopad koronaviru. Balíček má rovněž za cíl maximalizovat schopnost úvěrových institucí poskytovat úvěry a absorbovat ztráty související s pandemií. Mezi nová opatření by měla patřit příprava harmonogramu uplatňování mezinárodních účetních standardů na kapitál bank; na veřejné záruky poskytnuté během krize by se mělo uplatnit příznivější zacházení; mělo by být odloženo datum uplatňování kapitálové rezervy k pákovému poměru a změněn způsob vylučování některých expozic z výpočtu pákového poměru. Komise rovněž navrhuje, aby se urychlilo uplatňování několika dohodnutých opatření, která budou banky motivovat k financování zaměstnanců, malých a středních podniků a projektů infrastruktury. Více zde a zde.

Evropská komise vydala pokyny s cílem zmírnit narušení klinických studií v Evropské Unii během pandemie koronaviru

Evropská komise dne 28/04/2020 vydala pokyny s cílem zajistit další pokračování klinických studií v EU i během pandemie koronaviru. Pokyny by měly vést ke zmírnění narušení klinických studií, zajištění jejich kvality a bezpečnosti, přičemž by rovněž měly přispět k hledání léčby a očkovací látky k ochraně před koronavirem. Nové pokyny se týkají distribuce léčivých přípravků pacientům zařazeným do klinických studií; ověřování údajů na dálku; i komunikace s příslušnými orgány. Pravidla platí po dobu koronavirové krize. Více zde.

Evropská komise připravuje nová opatření na pomoc odvětví cestovního ruchu

Evropská komise potvrdila dne 27/04/2020 během videokonference s relevantními ministry členských států Evropské Unie přípravu nových opatření s cílem pomoci odvětví cestovního ruchu vzhledem k negativním dopadům koronaviru. Mezi zvažovaná opatření patří i příprava vodítek pro řízení bezpečného provozu turistických zařízení v EU. Ministři vyzvali Komisi, aby se prioritně zaměřila na společný přístup EU, který usnadní likviditu a udrží spravedlivou rovnováhu zájmů mezi cestovními kancelářemi a klienty. Více zde.

Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 1,55 miliardy EUR s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí

Evropská komise dne 28/04/2020 schválila maďarské schéma státní podpory s cílem zajistit pomoc podnikům všech velikostí postiženým koronavirem. Nové schéma by mohlo dosahovat celkové výše až 1,55 miliardy EUR, mělo by se skládat ze dvou doplňujících se opatření – polostátní Garantiqa Credit Guarantee Company Ltd. poskytne záruky za půjčky až do maximální výše 14 milionů EUR na společnost; Státní podnik MFB Ltd. (Maďarská rozvojová banka) poskytne záruky za půjčky nad tuto částku až do maximální výše 28 milionů EUR na společnost. Schéma bude přístupné podnikům všech velikostí od mikro až po velké podniky, jeho cílem bude zajištění likvidity podniků, další pokračování jejich činnosti, zahájení investic a udržení zaměstnanosti během krize. Více zde.

Evropská komise schválila dvě estonská schémata státní podpory s cílem pomoci místní ekonomice během koronavirové krize

Evropská komise dne 28/04/2020 schválila dvě dodatečná estonská schémata státní podpory, která budou doplňovat již dříve schválené schéma ve výši 1,75 miliardy EUR, a která mají za cíl posílit podporu místní ekonomiky. V rámci prvního schématu bude podpora financována veřejnou nadací KredEx, podpora ve formě veřejných záruk, půjček a dotovaných úrokových sazeb na půjčky bude přístupná společnostem ve všech odvětvích. V rámci druhého schématu spravovaného estonskou nadací pro rozvoj venkova bude zajišťována likvidita prostřednictvím veřejných záruk a půjček společnostem působícím v odvětví zemědělství, rybolovu a zpracování potravin, jakož i společnostem ve venkovských oblastech. Více zde.

V Úředním věstníku bylo zveřejněno Prohlášení Komise týkající se zvláštních opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury

V Úředním věstníku Evropské Unie bylo dne 28/04/2020 zveřejněno Prohlášení Komise týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/560, kterým se mění nařízení (EU) č. 1379/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury. Více zde.