Monitoring evropských událostí k 27.5.2020


Evropská komise předložila návrh finančního Plánu obnovy a víceletého rozpočtu Evropské Unie, na obnovu by mělo být alokováno 750 miliard EUR

Evropská komise předložila dne 27/05/2020 očekávaný návrh finančního Plánu obnovy nazvaný „Next Generation EU“, který bude doplňovat Víceletý finanční rámec (rozpočet EU na období 2021-2027). Návrh Víceletého finančního rámce byl rovněž aktualizován, dosahovat by měl výše 1,1 bilionu EUR, doplňovat ho bude Next Generation EU s rozpočtem 750 miliard EUR. Nástroj „Next Generation EU“ získá prostředky dočasným zvýšením stropu vlastních zdrojů EU na 2 % hrubého národního důchodu EU, což Komisi umožní využít svůj silný úvěrový rating k zapůjčení prostředků ve výši 750 miliard EUR na finančních trzích. Tyto dodatečné finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím programů EU a spláceny po dlouhou dobu v rámci budoucích rozpočtů EU – ne před rokem 2028, ale nejpozději do roku 2058. Nástroj Next Generation EU bude postaven na třech pilířích: 1) Podpora členských států v oblasti investic a reforem včetně podpory oživení a posílení odolnosti ve výši 560 miliard EUR (na investice a reformy včetně environmentální a digitální transformace, ve formě grantů bude uvolněno 310 miliard EUR, 250 miliard EUR bude poskytováno ve formě úvěrů); posílení kohezní politiky o 55 miliard EUR; posílení Mechanismu pro spravedlivou transformaci s cílem pomoci členským státům k přechodu na klimaticky neutrální politiku o 40 miliard EUR; a posílení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova o 15 miliard EUR s cílem pomoci provádění změn v souladu s Evropskou zelenou dohodou; 2) Pobídky pro soukromé investice včetně nástroje pro podporu solventnosti ve výši 31 miliard EUR s cílem ve výsledku uvolnit až 300 miliard EUR; posílení investičního programu InvestEU na 15,3 miliardy EUR; příspěvku 15 miliard EUR z nástroje Next Generation s cílem generovat investice ve výši až 150 miliard EUR; a 3) Ponaučení z krize včetně nového programu v oblasti zdravotnictví „EU pro zdraví“ s rozpočtem 9,4 miliardy EUR; posílení mechanismu civilní ochrany RescEU o 2 miliardy EUR; a posílení programu Horizont Evropa o 94,4 miliardy EUR. Evropská komise zdůrazňuje, že Evropská zelená dohoda zůstává klíčovou prioritou, nové investice tedy budou muset být zaměřeny na nové cíle. Evropská zelená dohoda by měla být strategií pro oživení EU, měla by zajistit rozsáhlou vlnu renovací budov a infrastruktury, přispět k rozvinutí oběhového hospodářství, podpořit zavádění projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, či přispět k čisté dopravě a logistice. Zásadní roli bude hrát také digitalizace včetně investic do rychlého zavádění 5G sítě nebo posílení kybernetické odolnosti. V rámci již dříve schváleného nástroje SURE bude zajištěno 100 miliard EUR na podporu zaměstnanosti a podniků. Komise zdůrazňuje, že oživení se musí zakládat na základních právech a plném dodržování zásad právního státu, veškerá mimořádná opatření musí být časové omezená, a musí být přiměřená. Více zde a zde.

Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 71 milionů EUR na podporu společnosti Novares zaměřující se na výrobu komponentů pro automobilový průmysl

Evropská komise schválila dne 27/05/2020 francouzské schéma státní podpory na pomoc společnosti Novares, která je zaměřena na výrobu komponentů pro automobilový průmysl, a která byla negativně postižena rozšířením pandemie koronaviru. Podpora společnosti bude mít podobu státní záruky (ve výši 90 %) za půjčku ve výši 71 milionů EUR. Půjčka by měla zajistit společnosti dostatečnou likviditu. Více zde.

V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna nařízení týkající se provozování leteckých služeb či opatření v sektoru dopravy

V Úředním věstníku Evropské Unie byla dne 27/05/2020 zveřejněna následující nařízení a směrnice: nařízení kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19 (zde); nařízení kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, s cílem umožnit řídícím orgánům přístavu nebo příslušným orgánům poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 (zde); nařízení kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (zde); směrnice kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (zde); rozhodnutí o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19 (zde); a rozhodnutí o dalším prodloužení použitelnosti dočasné odchylky od jednacího řádu Rady zavedené rozhodnutím (EU) 2020/430 a prodloužené rozhodnutím (EU) 2020/556 vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií COVID-19 v Unii (zde). Nová pravidla vstupují v platnost dne 28/05/2020.