Monitoring evropských událostí k 23.4.2020


Evropská rada jednala o rozpočtových možnostech evropské unie v souvislosti s řešením koronavirové krize

Evropská Rada složená z vrcholných představitelů členských států Evropské Unie dne 23/04/2020 projednávala finanční možnosti záchranného fondu a aktualizace návrhů Víceletého finančního rámce (rozpočtu EU) pro období 2021-2027. Členové Evropské Rady podpořili společný a koordinovaný postup proti pandemii, uvítali společný evropský plán na rušení opatření proti šíření koronaviru, a zavázali se k monitoringu vývoje situace. Rada rovněž uvítala společný plán cesty k obnově ekonomiky v EU včetně nutnosti zabezpečit plně fungující jednotný trh, bezprecedentní investiční úsilí, a fungující systém správy. Podle vyjádření předsedy Evropské Rady Charlese Michela je nanejvýš důležité zvýšit strategickou autonomii Unie a zajistit výrobu základního zboží v EU. Rada potvrdila dohodu o třech významných záchranných sítích pro pracovníky, podniky a státy, které společně tvoří balíček ve výši 540 miliard EUR a vyzvala k tomu, aby tento balíček začal být uplatňován nejpozději dne 01/06/2020. Rada se dohodla na vytvoření fondu na podporu oživení a obnovy ekonomiky, přičemž tento fond by měl by být dostatečně velký a měl by být zaměřen na odvětví a zeměpisné části Evropy, které jsou zasaženy nejvíce, a určen specificky k řešení této bezprecedentní krize. Evropská komise by proto měla zanalyzovat aktuální situaci a předložit návrh, a to v co nejkratším možném termínu. Předsedkyně Evropské Komise Ursula von der Leyen uvedla, že podle odhadů Komise bude vyžadován objem vlastních zdrojů na řešení obnovy ve výši přibližně 2 % HNP namísto současných 1,2 %. Návrh Víceletého finančního rámce i plánu obnovy by měl být předložen 06/05/2020. Více zdezde a zde.

Evropská Unie a dalších 21 členů světové obchodní organizace se zavázali zajistit otevřený a předvídatelný obchod se zemědělsko-potravinářskými komoditami během koronavirové krize

Evropská Unie se spolu s 21 členy Světové obchodní organizace (WTO) dne 23/04/2020 zavázala k zajištění otevřeného a předvídatelného obchodu se zemědělsko-potravinářskými komoditami během současné koronavirové krize. Ve společném stanovisku odeslaném všem 164 členům WTO signatáři podpořili zajištění správně fungujícího světového zemědělsko-potravinářského dodavatelského řetězce a zamezení implementace opatření, která by mohla mít potenciálně negativní dopad na bezpečnost potravin, výživu a zdraví členů WTO a jejich obyvatel. Zaváděná opatření v zemědělsko-potravinářském sektoru by podle signatářů měla být cílená, proporcionální, transparentní, dočasná, a konzistentní s pravidly WTO. Opatření by nijak neměla narušovat mezinárodní obchod s těmito komoditami. Více zde a zde.

Evropská komise varovala před protekcionismem členských států v případě zemědělsko-potravinářské produkce

Evropská komise varovala před protekcionistickými kroky, které členské státy zavedly nebo zvažují zavádět s cílem podpořit vlastní zemědělsko-potravinářskou produkci oproti importu. Evropská komise zdůraznila nutnost zachování principů volného pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu, nesouhlasně se proto vyjádřila k jakémukoli omezování exportu či výzvám zrazujícím od nákupu dovážených potravin. Komise reagovala na návrh Bulharska na zákaz importu potravin (zejména ovoce a zeleniny) z 10/04/2020 s cílem maximálně využít bulharskou produkci. Bulharská ministryně zemědělství Desislava Taneva rovněž navrhla zavést povinnost pro supermarkety nabízet minimálně 50 % veškerých potravin od bulharských producentů. Euractiv v tomto kontextu rovněž zmínil českého ministra zemědělství Miroslava Tomana a zástupce vlád Rakouska a Řecka, kteří shodně vyzvali občany svých států k preferenci potravin místní produkce. Více zde.

Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 7,8 miliardy EUR s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirem

Evropská komise schválila dne 23/04/2020 polské schéma státní podpory s cílem zajistit potřebnou pomoc podnikům všech velikostí postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 7,8 miliard EUR, podpora ve formě přímých grantů, návratných záloh, daňových a platebních výhod, odkladů plateb daní a dotací na mzdy by měla být určena OSVČ, mikropodnikům, malým a středním podnikům, i velkým podnikům čelícím negativním dopadům koronaviru. Cílem schématu je zajištění likvidity podniků na pokrytí provozního a investičního kapitálu, což umožní další pokračování činnosti podniků. Více zde.

Evropská komise schválila bulharské schéma státní podpory ve výši 150 milionů EUR na podporu malých a středních podniků

Evropská komise schválila dne 23/04/2020 bulharské schéma státní podpory s cílem zajistit pomoc malým a středním podnikům postiženým koronavirovou krizí, podpora bude mít podobu kapitálových a kvazikapitálových investic. Nové schéma bude dosahovat výše až 150 milionů EUR, a bude určeno malým a středním podnikům ze všech odvětví s cílem zajistit jejich likviditu, podpořit investice a udržet zaměstnanost. Více zde.

V úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno rozhodnutí rady o prodloužení použitelnosti dočasné odchylky od jednacího řádu rady vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií covid-19 vUnii

V Úředním věstníku Evropské Unie bylo dne 23/04/2020 zveřejněno rozhodnutí Rady o prodloužení použitelnosti dočasné odchylky od jednacího řádu Rady zavedené rozhodnutím (EU) 2020/430 vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií COVID-19 v Unii. Dočasné změny jednacího řádu byly prodlouženy o další měsíc. Více zde.