Monitoring evropských událostí k 22.4.2020


Rada Evropské Unie přijala legislativní akt měnící pravidla pro využívání strukturálních fondů

 Rada dne 22/04/2020 přijala již druhý legislativní akt, kterým se mění pravidla pro využívání strukturálních fondů v EU, což by mělo pomoci členským státům přesouvat prostředky s cílem řešení současné koronavirové krize. Členské státy rozhodnutím Rady získají flexibilitu při převodu peněz mezi fondy i mezi regiony, všechny stávající rezervy je tak možné využít k řešení koronavirové krize. Kromě toho budou členské státy moci v období od 01/07/2020 do 30/06/2021 požádat o finanční podporu z rozpočtu EU ve výši 100 %. Za běžných okolností jsou programy politiky soudržnosti financovány společně z rozpočtu EU a z příspěvků členských států. Tato bezprecedentní opatření pomohou zmírnit zátěž pro vnitrostátní rozpočty tím, že budou poskytovat cílené investice do zdravotní péče, malých a středních podniků, které se potýkají s potížemi, a do dočasných režimů na podporu zaměstnanosti. Nový legislativní akt by měl vstoupit v platnost již 24/04/2020. Více zde.

Rada Evropské Unie přijala pravidla s cílem redukovat dopad koronaviru na sektor rybářství a akvakultury

Rada přijala dne 22/04/2020 pravidla, která by měla pomoci sektoru rybářství a akvakultury, pravidla by měla vstoupit v platnost na konci tohoto týdne, pravděpodobně rovněž 24/04/2020. Opatření na podporu sektoru poskytují podporu v souvislosti s dočasným zastavením rybolovných činností s maximální mírou spolufinancování 75 % způsobilých veřejných výdajů, podporu v souvislosti s dočasným pozastavením nebo snížením produkce a prodeje akvakultury, či poskytnutí provozního kapitálu a kompenzace na uskladnění produkce v souvislosti s poklesem prodejů. Více zde.

Rada Evropské Unie přijala opatření na pomoc nejvíce postiženým občanům

 Rada přijala dne 22/04/2020 pravidla s cílem pomoci občanům nejvíce postiženým rozšířením koronaviru v Evropě a minimalizovat dopady koronaviru na tyto skupiny obyvatel. Nová opatření umožňují dočasné 100 % spolufinancování z rozpočtu EU v případě zpožděných nebo pozastavených dodávek potravin či materiální pomoci. Nejvíce postiženým občanům budou poskytovány poukázky na potraviny a základní materiální pomoc. Nový legislativní akt by měl vstoupit v platnost již 24/04/2020. Více zde.

Evropská komise navrhla balíček pomoci sousedním zemím ve výši 3 miliardy EUR

Evropská komise dne 22/04/2020 navrhla balíček pomoci pro deset sousedních zemí v celkové výši 3 miliardy EUR. Pro Albánii je v rámci balíčku vyčleněno 180 milionů EUR, pro Bosnu a Hercegovinu 250 milionů EUR, pro Gruzii 150 milionů EUR, pro Jordánsko 200 milionů EUR, pro Kosovo 100 milionů EUR, pro Moldávii 100 milionů EUR, pro Černou Horu 60 milionů EUR, pro Makedonii 160 milionů EUR, pro Tunisko 600 milionů EUR, a pro Ukrajinu 1,2 miliardy EUR. Podpora bude k dispozici po dobu 12 měsíců ve formě půjček za velmi příznivých podmínek, které zemím pomohou pokrýt okamžité a naléhavé potřeby financování, pomohou zajistit makroekonomickou stabilitu, a přispějí k ochraně občanů. Více zde.

Evropská komise zahájila nový pilotní projekt s alokací 50 milionů EUR zaměřený na rozvoj dovedností a vzdělání v Evropě

Evropská komise společně s Evropským investičním fondem zahájila dne 22/04/2020 nový záruční mechanismus s cílem usnadnit jednotlivcům i organizacím, které mají zájem investovat do dovedností a vzdělání, přístup k financím. Pilotní projekt v hodnotě 50 milionů EUR je podle Komise určen na financování studentů, vzdělávání dospělých a podniků investujících do prohlubování dovedností zaměstnanců a organizací zajišťujících vzdělávání a odbornou přípravu. Pilotní záruka by měla částečně přispět k tomu, aby se zvýšila zaměstnanost, a je součástí reakce na měnící se potřeby evropské ekonomiky. Evropská komise uvádí, že iniciativa nabývá na významu zejména během současné koronavirové krize. V pilotní fázi bude v rámci záruky pro dovednosti a vzdělávání poskytnuta záruka EU ve výši 50 milionů EUR financovaná z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), což přispěje k financování půjček na projekty v oblasti zlepšování dovedností a vzdělávání v celé Evropě. Cílem je mobilizovat financování v celkové výši 200 milionů eur. Více zde.

Evropská komise potvrdila zavedení mimořádných tržních opatření s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru během koronavirové krize

Evropská komise potvrdila dne 22/04/2020 zavedení mimořádných opatření v rámci Společné zemědělské politiky, která mají za cíl pomoci řešit a stabilizovat situaci na trhu se zemědělsko-potravinářskými komoditami během koronavirové krize. Balíček opatření zahrnuje i režim soukromého skladování pro maso a mléčné výrobky, či posílení flexibility opatření v sektorech ovoce, zeleniny a vína. Režim soukromého skladování bude umožněn pro sušené odstředěné mléko, máslo, sýry, hovězí maso, skopové maso, a kozí maso. Schéma umožní dočasné stažení produkce z trhu po dobu minimálně 2-3 měsíců a maximálně 5-6 měsíců. Toto opatření by podle Komise mělo vést k poklesu dostupné nabídky na trhu a vyvážení trhu v dlouhodobém měřítku. Komise dále zavede flexibilitu pro implementaci opatření na podporu trhu pro sektory ovoce a zeleniny, vína, včelařství, a pro programy Ovoce a Mléko do škol. Pro sektory mléka, květin a brambor bude rovněž umožněna mimořádná výjimka z evropských pravidel hospodářské soutěže – Komise umožní využití článku 222 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. Tento článek umožňuje například dočasné plánování produkce zohledňující zvláštní povahu daného produkčního cyklu. Nová opatření by měla být přijata do konce dubna 2020, nejprve ale musí být schválena členskými státy EU. Více zde

Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 110 milionů EUR s cílem pomoci ekonomice během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 22/04/2020 polské schéma státní podpory ve formě půjček a záruk za půjčky s cílem pomoci ekonomice během koronavirové krize. Nové schéma by mohlo dosáhnout výše až 110 milionů EUR, mělo by být určeno na zajištění likvidity společností postižených koronavirem. Více zde.

Evropská komise schválila švédské schéma státní podpory ve výši 38 milionů EUR na náhradu škod způsobených zrušením nebo odložením kulturních akcí

Evropská komise schválila dne 22/04/2020 švédské schéma státní podpory s cílem zajistit kompenzace za zrušení či odklad kulturních akcí z důvodu pandemie koronaviru. Kompenzace se budou vztahovat na akce, které byly naplánovány v období 12/03/2020 – 31/05/2020. Kompenzace budou poskytovány ve formě přímých grantů, které by měly pokrývat 50 % (do výše 900.000 EUR) až 75 % ztrát příjmů provozovatelů (do výše 90.000 EUR). Více zde.

Evropská komise schválila holandské schéma státní podpory ve výši 10 miliard EUR na pomoc ekonomice během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 22/04/2020 švédské schéma státní podpory ve formě systému záruk s cílem pomoci místní ekonomice během koronaviru. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 10 miliard EUR, a mělo by se vztahovat na půjčky poskytnuté od 24/03/2020. Nizozemí poskytne 90 % záruky za nové půjčky pro malé a střední podniky a 80 % za půjčky velkých podniků. Banky by měly být povinny poskytovat šestiměsíční odklad splatnosti půjček. Více zde.

Evropská komise schválila maltské schéma státní podpory ve výši 5,3 milionů EUR s cílem podpořit výzkum a vývoj

Evropská komise schválila dne 22/04/2020 maltské schéma státní podpory, které by mělo podpořit vývoj inovativních řešení koronavirové krize včetně vývoje léčivých přípravků a postupů, zdravotnických prostředků, lékařského vybavení, či dezinfekčních prostředků. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 5,3 milionů EUR. Více zde.