Monitoring evropských událostí k 2.4.2020


EVROPSKÝ PARLAMENT ŽÁDÁ O URYCHLENÉ VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO ROK 2021 VZHLEDEM K PRAVDĚPODOBNÉMU ZPOŽDĚNÍ VE VYJEDNÁVÁNÍ O SEDMILETÉM ROZPOČTU EU: Rozpočtový výbor Evropského parlamentu vyzval k urychlenému vypracování pohotovostního plánu pro rok 2021. Podle Výboru by měly práce na v současnosti projednávaném rozpočtu EU pro období 2021-2027 pokračovat, měly by ale reflektovat současnou situaci způsobenou rozšířením koronaviru. Vzhledem k nutnosti zapracovat do víceletého rozpočtu EU nová opatření související s koronavirem Výbor očekává, že by rozpočet nemusel být dojednán včas. Komise by proto měla zpracovat pohotovostní plán, který by vstoupil v platnost v lednu 2021, a to právě v návaznosti na očekávané zpoždění ve vyjednávání o sedmiletém rozpočtu. Výbor rovněž podpořil vyjádření předsedkyně Komise Ursuly von der Leyen z 28/03/2020 stran plánovaných změn v návrhu víceletého rozpočtu, které by Komise měla realizovat v nejbližších dnech. Více zde.

EVROPSKÁ KOMISE MOBILIZUJE ZDROJE K OCHRANĚ ŽIVOTŮ A ŽIVOBYTÍ, NAVRHUJE ZŘÍDIT NÁSTROJ SOLIDARITY S NÁZVEM „SURE“ V HODNOTĚ AŽ 100 MILIARD EUR: Evropská komise dne 02/04/2020 poskytla informace o chystaném nástroji solidarity „SURE“, jehož výše by měla dosahovat až 100 miliard EUR. Komise rovněž navrhuje, aby k překonání krize způsobené koronavirem došlo k přesměrování veškerých dostupných strukturálních fondů. Podpora by měla být určena těm nejpotřebnějším, ale i zemědělcům a rybářům. Podle předsedkyně Evropské komise je vzhledem k současné krizi nutné alokovat veškeré dostupné prostředky a uvolnit veškerá pravidla tak, aby se potřebného financování dostávalo rychle a účinně, aby byla zachována pracovní místa i fungující podniky. V rámci SURE budou poskytnuty úvěry založené na zárukách poskytnutých členskými státy, a to všem zemím, které je potřebují k zajištění, že „pracovníci obdrží příjem a podniky si udrží své zaměstnance. Lidé tak budou moci nadále platit nájemné, účty a nakupovat potraviny a rovněž se tím zajistí tolik potřebná stabilita hospodářství“. Podniky díky SURE budou moci omezit pracovní dobu zaměstnanců, kterým bude i nadále zajištěn jejich příjem. SURE by rovněž mělo zmírnit následky krize na zemědělský sektor a potravinový řetězec (níže). Fond evropské pomoci nejchudším osobám pak umožní poskytovat ochranné prostředky i potravinovou pomoc prostřednictvím elektronických poukázek. Více zdezde a zde.

EVROPSKÁ KOMISE PŘEDSTAVILA NOVÁ OPATŘENÍ S CÍLEM POMOCI ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉMU SEKTORU V DOBĚ KORONAVIROVÉ KRIZE: Evropská komise dne 02/04/2020 představila nová opatření, která mají za cíl pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru v době koronavirové krize, a to v rámci Investiční iniciativy plus pro reakci na koronavirus (CRII+) a nového nástroje SURE (výše). Evropská komise navrhuje zavést mimořádnou flexibilitu a zjednodušení v případě využívání Evropských strukturálních a investičních fondů, a to včetně Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. CRII+ by měla podpořit zemědělce, venkovské oblasti, i členské státy EU prostřednictvím posílené flexibility v následujících oblastech: využívání finančních nástrojů (zemědělcům a dalším příjemcům by mělo být umožněno využívat půjček nebo záruk až do výše 200.000 EUR za příznivých podmínek, jako jsou velmi nízké úrokové sazby nebo výhodné splátkové kalendáře); přerozdělení finančních prostředků (členským státům by mělo být umožněno využít nevyčerpané prostředky z programů rozvoje venkova, nebudou je muset vracet do rozpočtu EU, peníze však bude nadále třeba využít pro účely příslušného programu rozvoje venkova); bude umožněn i odklad předkládání výročních zpráv. Komise v rámci CRII+ již dříve umožnila odklad podávání žádostí o přímé platby do 15/06/2020, rovněž by mělo dojít k navýšení záloh plateb (Komise zvýší zálohy na přímé platby z 50 % na 70 % a na platby na rozvoj venkova ze 75 % na 85 %, dostupné budou od poloviny října). Komise také omezí fyzické kontroly na místě s cílem předcházet dalšímu šíření koronaviru. Více zde a zde.

EVROPSKÁ KOMISE PŘEDSTAVILA NÁSTROJ PRO MIMOŘÁDNOU PODPORU ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ: Evropská komise dne 02/04/2020 představila nový nástroj pro mimořádnou podporu odvětví zdravotnictví, Komise navrhuje přímo podporovat systémy zdravotní péče členských států EU v jejich boji proti koronavirové pandemii prostřednictvím opatření, která lze nejlépe přijmout na úrovni EU. Evropská komise uvádí, že „za účelem financování této akce mobilizuje Komise z rozpočtu EU 3 miliardy EUR, z čehož 2,7 miliardy EUR bude poskytnuto prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu a 300 milionů EUR prostřednictvím rezervy zdravotnických prostředků mechanismu rescEU“. Tento krok usnadní nákup a zajištění zdravotnických potřeb včetně roušek či respirátorů, umožní přepravu vybavení i pacientů, a usnadní výstavbu mobilních nemocnic. Více zde.

EVROPSKÁ KOMISE schválila ROZŠÍŘENÍ NĚMECKÉHO SCHÉMATU státních podpor s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí: Evropská komise schválila německé schéma státních podpor dne 22/03/2020, dne 02/04/2020 schválila jeho rozšíření. Rozšíření zejména umožňuje poskytovat podporu jinými regionálními orgány a propagačními bankami, na které se stávající schéma nevztahovalo. Nové schéma je otevřeno všem společnostem reálné ekonomiky s cílem pomoci podnikatelům a firmám k okamžitému přístupu k provozním a investičním prostředkům. Více zde.

Evropská komise schválila maltské schéma státních podpor s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí: Evropská komise schválila dne 02/04/2020 maltské schéma státních podpor s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí. Maltské schéma dosahuje výše 350 milionů EUR, jedná se o systém záruk na úvěry na provozní a investiční prostředky poskytnuté komerčními bankami na podporu společností zasažených koronavirem. Více zde.