Monitoring evropských událostí k 17.4.2020


Evropský parlament schválil koordinovaná opatření Evropské Unie v boji proti pandemii covid-19 a jejím následkům:

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil koordinovaná opatření Evropské Unie v boji proti pandemii koronaviru a jejím následkům – v rámci koordinovaných opatření vyzývá Komisi a členské státy, aby při řešení koronavirové krize jednaly společně, vyzývá rovněž k vytvoření evropského mechanismu pro přijímání opatření v oblasti zdravotnictví s cílem připravit se na budoucí sanitární či zdravotní krize. Parlament žádá Komisi o posílení složek krizového řízení a reakce na katastrofy i o posílení nástroje RescEU, zdůrazňuje nutnost zajistit podporu odvětví zemědělství a potravinářství, a rovněž bezbariérové přepravy potravin v rámci jednotného trhu EU. Evropská komise by dále měla jako součást nového Víceletého finančního rámce (VFR, rozpočet EU na období 2021-2027) navrhnout v zájmu podpory evropského hospodářství po krizi rozsáhlý balíček investičních opatření k obnově a rekonstrukci, přičemž ústředním bodem tohoto balíčku by měla být Evropská zelená dohoda. Parlament dále navrhuje vytvoření fondu solidarity EU pro onemocnění COVID-19 s prostředky ve výši alespoň 50 miliard EUR, který by tvořily granty v hodnotě nejvýše 20 miliard EUR nad rámec stropů VFR a půjčky ve výši nejvýše 30 miliard EUR zaručené rozpočtem EU, a který by umožnil podpořit finanční úsilí, které během současné krize vyvíjejí systémy zdravotní péče ve všech členských státech, jakož i investice do zdravotní péče po ukončení krize s cílem zajistit větší odolnost těchto systémů a důraz na nejvíce potřebné. Podle Evropského parlamentu je také nutné zajistit větší podporu malým a středním podnikům, zachovat pracovní místa, a zavést evropskou strategii pro oživení malých a středních podniků. Členské státy by rovněž měly přijmout opatření na zajištění ochrany pracovníků v Evropě, včetně osob samostatně výdělečně činných, před ztrátou příjmů, a poskytnout nezbytnou podporu a finanční likviditu nejvíce postiženým společnostem, zejména malým a středním podnikům, a odvětvím. Evropský parlament je zastáncem opatření na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví v EU a životaschopnosti zemědělských podniků během této krize, konkrétně prostřednictvím podpory likvidity formou včasných (předběžných) úhrad přímých plateb a plateb v rámci druhého pilíře, flexibility při správě režimů podpory a při podávání žádostí, či monitorování trhů a krizového řízení (včetně režimu soukromého skladování). Více zde.

Evropský parlament schválil návrh pomoci pro Řecko v reakci na zvýšený migrační tlak v rámci balíčku okamžitých opatření v souvislosti s rozšířením koronaviru

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil stanovisko Rady EU z 14/04/2020 ohledně návrhu pomoci pro Řecko – schváleno bylo 350 milionů EUR na podporu Řecku kvůli sílícímu migračnímu tlaku. Více zde.

Evropský parlament schválil návrh na poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení civilní ochrany unie v reakci na rozšíření koronaviru

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil stanovisko Rady EU z 14/04/2020 ohledně návrhu na poskytování mimořádné podpory členským státům EU. Vyčleněny budou 3 miliardy EUR v prostředcích na závazky a 1,53 miliardy EUR na platby na boj proti koronaviru, částka 2,7 miliardy EUR by měla být využita na mimořádnou pomoc pro zdravotnictví, jako je vytváření zásob a distribuce základních zdrojů, zřizování dočasných nemocnic, či přeshraniční přeprava pacientů. Zbývajících 300 milionů eur bude použito na zvýšení kapacit pro vytváření zásob, koordinaci a distribuci základních zdravotnických potřeb, jako jsou ochranné prostředky a ventilátory. Více zde.

Evropský parlament schválil uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020 na posílení úřadu evropského veřejného žalobce

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil uvolnění prostředků z nástroje pružnosti pro rok 2020 v rámci okamžitých opatření v souvislosti se šířením koronaviru na pokrytí zvýšeného rozpočtu Úřadu evropského veřejného žalobce. Upravené uvolnění prostředků z nástroje pružnosti bude činit 851,4 milionu EUR (původně 778,1 milionu EUR). Více zde.

Evropský parlament schválil uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020 v souvislosti se šířením koronaviru

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Na krytí závazků v rámci okruhu Bezpečnost a občanství byla z nástroje pružnosti uvolněna částka 243 039 699 EUR, částka se použije na financování okamžitých opatření k řešení současné zdravotnické krize. Celková částka bude rozdělena do čtyř let, pro rok 2020 bude určeno 123 950 247 EUR, pro rok 2021 pak 71 453 672 EUR. Pro roky 2022 a 2023 shodně 23 817 890 EUR. Více zde.

Evropský parlament schválil uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídatelné události v roce 2020 s cílem zajistit mimořádnou podporu členským státům během koronaviru

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2020 na poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření koronaviru. Tímto rozhodnutím se ve prospěch souhrnného rozpočtu EU na rok 2020 nad rámec závazků v okruhu Bezpečnost a občanství uvolňuje částka 714 558 138 EUR z rozpětí pro nepředvídatelné události na krytí prostředků na závazky. Více zde.

Evropský parlament schválil specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v souvislosti s koronavirem

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření koronaviru. V rámci mimořádných opatření na využití fondů ESI je na žádost členského státu možné použít míru spolufinancování ve výši 100 % na výdaje vykázané v žádostech o platbu během účetního období, které začíná 01/07/2020 a končí 30/06/2021, pro jednu nebo více prioritních os v programu podporovaném z EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj), ESF (Evropský sociální fond) nebo Fondu soudržnosti. V případě, kdy je rozšíření koronaviru uplatněno jako důvod vyšší moci, se informace o částkách, u nichž nebylo možné zažádat o platbu, poskytují souhrnně podle priorit u operací s celkovými způsobilými náklady nižšími než 1 000 000 EUR. Více zde.

Evropský parlament schválil zavedení zvláštních opatření pro řešení koronavirové krize

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil změnu nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření pro řešení koronavirové krize. Lhůta pro předložení výročních zpráv pro rok 2019 byla stanovena na 30/09/2020. Výdaje na operace na podporu kapacit reakce na krizi související s rozšířením koronaviru jsou způsobilé od 01/02/2020, pomoc pro nejchudší osoby EU může být zajišťována například prostřednictvím poukázek na jídlo či materiální pomoc. Více zde.

Evropský parlament schválil opatření ke zmírnění dopadu rozšíření koronaviru na odvětví rybolovu a akvakultury

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury. Prostředky, které jsou k dispozici na závazky z Evropského námořního a rybářského fondu pro období 2014-2020, činí 5 749 331 600 EUR v běžných cenách, 580 milionů EUR bude určeno na kontrolní a vynucovací opatření, 520 milionů EUR na shromažďování údajů, 192 500 000 na podporu pro nejvzdálenější regiony (Azory, Madeira, Kanárské ostrovy). Až 10 % rozpočtových prostředků z výše uvedených 580 a 520 milionů EUR lze přidělit na opatření související se zmírňováním dopadu rozšíření onemocnění COVID-19. Podpora je udělována v souvislosti s omezením intenzity rybolovu, na zajištění provozního kapitálu a vyrovnání pro chovatele v oblasti akvakultury, či na dodatečné náklady na skladování v důsledku rozšíření koronaviru. Více zde.

Evropský parlament schválil návrh nařízení o zdravotnických prostředcích

Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil změnu nařízení (EU) č. 2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o data použitelnosti některých jeho ustanovení. Implementace nařízení byla odložena o rok z roku 2020 na 26/05/2021. Více zde.

Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 1 miliardy eur na podporu společností postižených koronavirem

Evropská komise schválila dne 17/04/2020 maďarské schéma státní podpory, jehož cílem by mělo být zajištění pomoci podnikům postiženým koronavirem prostřednictvím přímých grantů, půjček, či kapitálových opatření. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 1 miliardy EUR, a mělo by být dostupné společnostem všech velikostí. Více zde.

Evropská komise schválila chorvatské schéma státní podpory ve výši 4 milionů eur na podporu sektoru rybářství a akvakultury

Evropská komise schválila dne 17/04/2020 chorvatské schéma státní podpory určené na pomoc sektoru rybářství a akvakultury. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 4 milionů EUR, a mělo by být poskytováno prostřednictvím přímých grantů. Podpora bude přístupná pro společnosti všech velikostí, napříč celým Chorvatskem. Více zde.

Evropská komise schválila rakouské schéma státní podpory s cílem pomoci malým a středním podnikům postiženým koronavirem

Evropská komise schválila dne 17/04/2020 rakouské schéma systému záruk pro malé a střední podniky, které byly postiženy koronavirem. Schéma by mělo zajišťovat 100 % záruky na podkladové půjčky až do výše 500.000 EUR (s výjimkou zemědělství, rybolovu a akvakultury); v případě půjček nad 500.000 EUR bude schéma zajišťovat 90 % záruky na podkladové půjčky do výše 25 milionů EUR. Více zde.

Evropská komise schválila portugalské schéma státní podpory ve výši až 140 milionů eur na podporu výzkumu, vývoje, testování a produkce produktů souvisejících s koronavirem

Evropská komise schválila dne 17/04/2020 portugalské schéma státní podpory, které by mělo být určeno na podporu výzkumu, vývoje, testování a produkci produktů, které souvisí s koronavirem – včetně vakcín, ventilátorů, či osobních ochranných prostředků. Více zde.

Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 88 milionů eur na podporu výzkumu a vývoje

Evropská komise schválila dne 17/04/2020 maďarské schéma státní podpory s cílem zajistit pomoc výzkumu a vývoji ve všech sektorech postižených koronavirem. Nové schéma by mělo dosahovat výše 88 milionů EUR, a mělo by zajistit financování mzdových nákladů podniků, které by kvůli propuknutí koronaviru musely propouštět výzkumné pracovníky. Schéma je přístupné společnostem všech velikostí. Více zde.

V úředním věstníku bylo zveřejněno nařízení týkající se výše záloh u přímých plateb a rozvoje venkova; správních kontrol a kontrol na místě v rámci společné zemědělské politiky; víceletého finančního rámce; aplikací podporujících boj proti koronaviru; státních podpor; společného evropského plánu na rušení opatření; a provádění předpisů eu v oblasti azylových řízení a přesídlování, vše v souvislosti s koronavirem

V Úředním věstníku EU bylo dne 17/04/2020 zveřejněno několik Nařízení a Sdělení souvisejících se současnou koronavirovou krizí. Zveřejněno bylo Nařízení týkající se navýšení záloh pro přímé platby a rozvoj venkova (zde) i nařízení omezující počet kontrol na místě v rámci Společné zemědělské politiky (zde); Nařízení posilující flexibilitu Víceletého finančního rámce (rozpočtu EU pro roky 2021-2027, zde); Sdělení Komise k Pokynům k aplikacím podporujícím boj proti pandemii COVID-19 ve vztahu k ochraně údajů (zde); povolení státních podpor pro jednotlivé členské státy se seznamem schválených podpor (zde); Společný evropský plán pro rušení opatření vyzývající ke koordinovanému a harmonizovanému přístupu (zde); a pokyny k provádění příslušných předpisů EU v oblasti azylových řízení, postupů navracení a přesídlování včetně omezení pohovorů či zjednodušení odběru otisků prstů (zde).