Monitoring evropských událostí k 15.5.2020


V Úředním věstníku Evropské unie byla vydána Sdělení komise k obnovení služeb cestovního ruchu; k obnově dopravních služeb; a k obnově volného pohybu

V Úředním věstníku Evropské Unie byla dne 15/05/2020 vydána Sdělení týkající se pokynů EU k postupnému obnovování služeb cestovního ruchu a ke zdravotním protokolům v ubytovacích a stravovacích zařízeních – COVID-19 (zde); pokynů k postupné obnově dopravních služeb a konektivity – COVID-19 (zde); a pokynů směrem k rozfázovanému a koordinovanému přístupu pro obnovu volného pohybu a zrušení kontrol na vnitřních hranicích – COVID-19 (zde).

Evropský parlament schválil usnesení o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy

Evropský parlament dne 15/05/2020 schválil usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy. Parlament v usnesení připomíná postoj Parlamentu stran nutnosti zajištění ambiciózního víceletého finančního rámce (VFR), který splní očekávání občanů EU a bude obsahovat nezbytné finanční prostředky odpovídající politickým závazkům a ambicím EU; požaduje, aby Komise v revidovaném návrhu VFR na období 2021–2027 započítala nový Fond pro obnovu a transformaci nad rámec prostředků příštího VFR; je přesvědčen, že nový návrh VFR by měl zohledňovat jak potřebu účinně čelit negativním důsledkům krize, tak i dodatečné nástroje a iniciativy spojené s politickým programem nové Komise. Parlament žádá okamžité a trvalé zvýšení stropu vlastních zdrojů, aby bylo možné naplnit potřeby VFR a Fondu pro obnovu a transformaci a zohlednit předpokládaný pokles HND v důsledku recese způsobené současnou krizí; a zdůrazňuje, že fond pro obnovu EU bude hlavním stavebním prvkem celkového balíčku opatření pro obnovu, který poskytne impuls k investicím ve výši 2 bilionů EUR. Více zde.

Evropský parlament přijal legislativní usnesení o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím v souvislosti s koronavirovou krizí

Evropský parlament dne 15/05/2020 přijal Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemickou krizí COVID-19. Cílem usnesení je zajistit podporu partnerským zemím během koronavirové krize. V rámci balíčku bude podpora dosahovat výše: 180 milionů EUR pro Albánskou republiku; 250 milionů EUR pro Bosnu a Hercegovinu; 150 milionů EUR pro Gruzii; 200 milionů EUR pro Jordánské hášimovské království; 100 milionů EUR pro Kosovo; 100 milionů EUR pro Moldavskou republiku; 60 milionů EUR pro Černou Horu; 160 milionů EUR pro Republiku Severní Makedonie; 600 milionů EUR pro Tuniskou republiku; a 1,2 miliardy EUR pro Ukrajinu. Více zde.

Evropský parlament přijal legislativní usnesení o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb s ohledem na koronavirovou krizi

Evropský parlament přijal dne 15/05/2020 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19. Nařízení upravuje vydávání licencí leteckým dopravcům Společenství, právo leteckých dopravců Společenství provozovat letecké služby uvnitř Společenství a stanovování cen leteckých služeb uvnitř Společenství. Stanoví rovněž dočasná pravidla pro poskytování služeb pozemního odbavování na letištích Unie. Více zde.

Evropský parlament přijal legislativní usnesení o platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol s ohledem na koronavirovou krizi

Evropský parlament přijal dne 15/05/2020 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy. Více zde.

Evropský parlament přijal legislativní usnesení o poskytnutí flexibility při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s koronavirovou krizí

Evropský parlament přijal dne 15/05/2020 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, aby bylo řídícím orgánům nebo příslušným orgánům umožněno poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19. Více zde.

Evropský parlament přijal čtvrtý železniční balíček týkající se prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu

Evropský parlament přijal dne 15/05/2020 čtvrtý železniční balíček – Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu. Členské státy měly do 16/06/2019 uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s příslušnými ustanoveními směrnic 2016/797 a 2016/798, lhůta byla prodloužena původně do 16/06/2020. Vzhledem k aktuálně probíhající koronavirové krizi ale hrozí, že některé členské státy nebudou schopny dodržet ani tento termín, podle Parlamentu je proto nezbytné zajistit právní srozumitelnost a jistotu pro železniční průmysl tím, že se v příslušných případech členským státům umožní, aby od 16/06/2020 a po omezenou dobu i nadále uplatňovaly směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a 2008/57/ES. Více zde.

Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 18,5 miliard EUR s cílem zajistit pomoc podnikům postiženým koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dne 15/05/2020 české schéma státní podpory, které by mělo být určeno na pomoc podnikům do 500 zaměstnanců postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 18,5 miliardy EUR (500 miliard Korun), podpora bude poskytována formou státních záruk za úvěry. Program bude spravovat česká podpůrná banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB). Cílem tohoto opatření je podle vyjádření Komise omezit rizika spojená s poskytováním úvěrů podnikům s nejvýše 500 zaměstnanci, které jsou nejvíce postiženy hospodářským dopadem koronavirové pandemie, a to tím, že schéma zlepší jejich přístup k financování z vnějších zdrojů, čímž zajistí pokračování jejich činnosti. Více zde.

Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 500 milionů EUR s cílem zajistit podporu mezinárodně aktivním belgickým společnostem

Evropská komise schválila dne 15/05/2020 belgické schéma státní podpory, která je určena na pomoc podnikům všech velikostí aktivním v mezinárodním prostředí. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 500 milionů EUR, podpora poskytovaná ve formě státních záruk za půjčky bude přístupná společnostem, jejichž vývoz představuje nejméně 30 % jejich ročního obratu. Podpora se týká státních záruk na půjčky s maximální splatností do jednoho roku. Více zde.

Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory v podobě systému záruk ke stabilizaci trhu pojištění obchodních úvěrů během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 15/05/2020 dánské schéma státní podpory v podobě systému záruk ke stabilizaci trhu pojištění obchodních úvěrů během koronavirové krize. Nové schéma by mělo umožnit, aby pojištění obchodních úvěrů bylo nadále dostupné všem společnostem, čímž by společnostem měla být umožněna možnost neplatit za zboží či služby předem, a tím by mělo dojít ke snížení okamžité potřeby likvidity. Více zde.

V souvislosti s koronavirovou krizí klesl HDP v Evropské Unii v prvním čtvrtletí roku 2020 o 3,3 %, zaměstnanost klesla o 0,2 %

Evropský statistický úřad dne 15/05/2020 zveřejnil statistiku týkající se HDP a zaměstnanosti v EU a eurozóně. Podle výsledků došlo během prvního čtvrtletí letošního roku k propadu HDP v Evropské Unii o 3,3 %, v eurozóně pak o 3,8 %. Jedná se o nejstrmější propad od roku 1995. Počet zaměstnaných osob v Evropské Unii během prvního čtvrtletí roku 2020 klesl o 0,2 %, stejná míra poklesu byla zaznamenána i pro eurozónu. Více zde.

V souvislosti s koronavirovou krizí propadl export eurozóny v březnu 2020 meziročně o 6,2%

Evropský statistický úřad dne 15/05/2020 zveřejnil statistiku týkající se importu a exportu eurozóny a Evropské Unie během března 2020. Z důvodu koronavirové krize došlo v eurozóně v březnu 2020 k propadu exportu meziročně o 6,2 % (z 206,1 miliardy EUR na 193,3 miliardy EUR), import propadl o 10,1 % (z 183,5 miliardy EUR na 165 miliard EUR). Eurozóna tak dosáhla přebytku 28,2 miliardy EUR (v březnu 2019 22,7 miliardy EUR). Vnitřní obchod mezi členy eurozóny v březnu 2020 propadl o 12,1 % oproti březnu 2019. Více zde.