Monitoring evropských událostí k 15.4.2020


Nařízení rady o aktivaci mimořádné podpory s ohledem na výskyt koronaviru bylo zveřejněno v úředním věstníku

Nařízení Rady (EU) 2020/521 ze dne 14. dubna 2020 o aktivaci mimořádné podpory podle nařízení (EU) 2016/369 a o změně jeho ustanovení s ohledem na výskyt onemocnění COVID-19 bylo dne 15/04/2020 zveřejněno v Úředním věstníku Evropské Unie. Podle nového Nařízení se na období od 1. února 2020 do 31. ledna 2022 aktivuje mimořádná podpora podle nařízení (EU) 2016/369 na financování výdajů nezbytných pro řešení pandemie COVID-19. V Nařízení jsou definována způsobilá opatření (například dočasné posílení zdravotnického personálu, výměna zdravotnických pracovníků, přijímání zahraničních pacientů nebo jiný druh vzájemné podpory) i druhy finančních opatření a prováděcí postupy. Nařízení vstoupilo v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku, použije se od 01/02/2020. Více zde.

Evropská komise předložila plán k postupnému zrušení opatření zavedených s cílem zamezení šíření nákazy koronaviru

Evropská komise společně s Evropskou radou předložila dne 15/04/2020 evropský plán k postupnému zrušení opatření, která byla zavedena s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru. Díky těmto opatřením došlo podle vyjádření Komise ke zpomalení šíření viru, vzhledem k ekonomickému a společenskému dopadu ale nemohou trvat neomezeně. Evropská komise zdůraznila, že uvolňování opatření musí být koordinované mezi členskými státy, musí vycházet z vědeckých poznatků a informací (musí být splněna epidemiologická kritéria, musí být zajištěna dostatečná kapacita zdravotnictví i kapacita pro sledování šíření nákazy), a musí být harmonizované na úrovni Evropské Unie. Komise uvádí, že by členské státy měly včas o svém rozhodnutí uvolňovat národní pravidla informovat Komisi a ostatní členské státy a vzít v úvahu i jejich názory. Opatření by podle Komise měla být uvolňována postupně, mezi jednotlivými kroky by měla být dostatečně dlouhá doba, obecná opatření by měla být postupně nahrazena cílenými opatřeními. Komise rovněž uvedla, že vypracuje plán obnovy na základě přepracovaného návrhu nového Víceletého finančního rámce EU. Více zde.

Evropská komise vydala pokyny k diagnostickým testům in vitro na koronavirus

Evropská komise vydala dne 15/04/2020 Sdělení komise týkající se pokynů k diagnostickým testům in vitro na COVID-19 a jejich funkční způsobilosti. Sdělení vyjasňuje rámec regulace EU týkající se prostředků pro testování na COVID-19, podává přehled o dostupných testech a jejich účelu, dotýká se i funkční způsobilosti testů a její validace. Komise rovněž podle Sdělení v nadcházejících týdnech usnadní diskusi o vnitrostátních testovacích strategiích s cílem podpořit společný přístup EU, pokud je to vhodné, a bude členským státům pomáhat s centralizovaným přehledem dostupných informací o funkční způsobilost testů a bude fungovat jako jednotné kontaktní místo pro správu těchto informací. Více zde.

Evropská komise schválila švédské schéma státní podpory ve výši 453 milionů eur na podporu odvětví zasažených koronavirem

Evropská komise schválila dne 15/04/2020 švédské schéma státní podpory v podobě dočasného systému slev z nájemného. Nové schéma by mělo dosahovat výše 453 milionů EUR, a mělo by být určeno pro osoby provozující hotely, restaurace či maloobchodní společnosti, jejichž provoz byl omezen rozšířením koronaviru, a kteří současně musí nadále platit nájemné. Schéma by mělo pokrýt až 50 % nájemného sjednaného mezi pronajímateli a nájemníky v období od 01/04/2020 do 30/06/2020. Více zde.

Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši až 37 milionů eur na podporu investic do výroby produktů pro boj s koronavirem

Evropská komise schválila dne 15/04/2020 české schéma státní podpory, které by mělo být určeno zejména na podporu investic do výroby produktů pro boj s koronavirem. Nové schéma by mělo začínat na 11 milionech EUR, postupně by mohlo být navýšeno až na 37 milionů EUR, jeho cílem je urychlit vývoj produktů souvisejících s koronavirem. Podporu budou moci čerpat malé a střední podniky, bude mít podobu přímých grantů, a bude pokrývat 50 % způsobilých nákladů, které podniky musí vynaložit na vytvoření výrobních kapacit pro výrobu produktů pro boj s koronavirem. Více zde.

 Evropská komise schválila bulharský režim státní podpory ve výši 770 milionů eur na podporu zaměstnanosti a zachování pracovních míst v nejvíce postižených sektorech

Evropská komise schválila dne 15/04/2020 bulharské schéma státní podpory, jehož cílem by měla být podpora zaměstnanosti a zachování pracovních míst v sektorech, které byly nejvíce postiženy koronavirovou krizí. Nové schéma by mělo dosáhnout výše až 770 milionů EUR, a mělo by umožnit bulharským orgánům financovat až 60 % mzdových nákladů včetně sociálního zabezpečení, čímž by mělo být sníženo riziko propouštění v nejvíce postižených sektorech – maloobchod, cestovní ruch, kultura, sport, zábavní a rekreační činnosti či osobní doprava. Více zde.

Evropská komise schválila prodloužení a rozšíření francouzského schématu státní podpory zaměřené na pomoc mikro a malým podnikům

Evropská komise schválila dne 15/04/2020 prodloužení a rozšíření francouzského schématu státní podpory, Komise schválila první francouzské schéma již 30/03/2020. Odhadovaná výše rozpočtu pro březen 2020 činí 1,7 miliardy EUR, pro duben 2020 pak 2,9 miliardy EUR. Podpora by měla být dostupná všem mikro a malým společnostem zaměstnávajícím do deseti zaměstnanců s ročním obratem nižším než 1 milion EUR. Více zde.

Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši až 137 milionů eur s cílem pomoci skandinávským aerolinkám sas

Evropská komise schválila dne 15/04/2020 dánské schéma státní podpory, jehož cílem je zabezpečit pomoc skandinávským aerolinkám SAS během koronavirové krize. Nové schéma by mělo dosáhnout výše až 137 milionů EUR, a mělo by částečně kompenzovat ztráty, které letecká společnost zaznamenala vzhledem ke zrušení letů. Více zde.

Rada evropské unie přijala jednotný klasifikační systém pro udržitelné financování, takzvanou taxonomii

Rada dne 15/04/2020 přijala jednotný klasifikační systém pro udržitelné financování, obecně nazývaný taxonomie. Taxonomie by měla umožňovat posouzení environmentálních dopadů investic – schvalovány by měly být ty investice, které budou považovány za environmentálně udržitelné. Taxonomie zapadá do plánů Evropské Unie na snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Taxonomie by měla být zavedena již do konce roku 2020, její jednotlivé části by měly být implementovány postupně mezi lety 2020 – 2022. Nařízení nyní musí být přijato Evropským parlamentem, následně bude zveřejněno v Úředním věstníku. Více zde.