Monitoring evropských událostí k 14.4.2020 COVID-19


Rada Evropské Unie přijala pozměněný rozpočet na rok 2020

Rada Evropské Unie dne 14/04/2020 přijala pozměněný rozpočet EU pro rok 2020, s cílem reagovat na koronavirovou krizi Evropská Unie zpřístupnila téměř všechny zbývající nevyužité finanční prostředky z rozpočtu. Rada přijala dva návrhy, kterými se mění rozpočet EU – podle vyjádření Rady se závazky zvýšily celkově o 3,57 miliardy EUR a činí 172,2 miliardy EUR. Platby byly navýšeny o 1,6 miliardy EUR a dosáhly celkové výše 155,2 miliardy EUR. V rámci prvního návrhu bylo schváleno 115 milionů EUR na spolufinancování opatření s cílem řešit pandemii koronaviru, dále pak 350 milionů EUR na podporu Řecku kvůli sílícímu migračnímu tlaku a 100 milionů EUR na podporu Albánie po zemětřesení. V rámci druhého schváleného návrhu byly vyčleněny 3 miliardy EUR v prostředcích na závazky a 1,53 miliardy EUR na platby na boj proti koronaviru, částka 2,7 miliardy EUR by měla být využita na mimořádnou pomoc pro zdravotnictví, jako je vytváření zásob a distribuce základních zdrojů, zřizování dočasných nemocnic, či přeshraniční přeprava pacientů. Zbývajících 300 milionů eur bude použito na zvýšení kapacit pro vytváření zásob, koordinaci a distribuci základních zdravotnických potřeb, jako jsou ochranné prostředky a ventilátory. Více zde.

 Rada Evropské Unie schválila návrh na podporu sektoru rybářství a akvakultury

Rada Evropské Unie dne 14/04/2020 schválila návrh na podporu sektoru rybářství a akvakultury kvůli negativním dopadům koronavirové krize. Rozhodnutím Rady dojde k pozměnění Nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu a Nařízení o Společné organizaci trhu. Sektoru rybářství a akvakultury by měla být poskytnuta finanční podpora v souvislosti s dočasným zastavením rybolovných činností s maximální mírou spolufinancování 75 % způsobilých veřejných výdajů, v souvislosti s dočasným pozastavením nebo snížením produkce a prodeje v sektoru akvakultury, či podpora organizací producentů a jejich sdružení při skladování produktů rybolovu a akvakultury. Více zde.

 Evropská komise vydala doporučení pro využití technologií a dat k boji proti koronavirové krizi

Evropská komise vydala dne 14/04/2020 doporučení o společné sadě nástrojů Unie pro využití technologií a dat k boji proti krizi COVID-19 a ukončování souvisejících mimořádných opatření, zejména pokud jde o mobilní aplikace a využívání anonymizovaných dat o mobilitě. Doporučení se týká praktických opatření pro účinné využívání technologií a dat, zaměřuje se zejména na celoevropský přístup pro používání mobilních aplikací koordinovaný na úrovni Unie s cílem posílit postavení občanů, pokud jde o přijímání účinných a cílenějších opatření k omezení fyzického kontaktu, a pro varování, prevenci a vysledování kontaktů s cílem pomoci omezit šíření onemocnění COVID-19; a na společný systém pro využívání anonymizovaných a agregovaných dat o mobilitě obyvatel s cílem modelovat a předpovídat vývoj nákazy či sledovat účinnost rozhodovacího procesu orgánů členských států ohledně opatření, jako je omezení fyzického kontaktu a izolace. Členské státy by podle doporučení měly tyto kroky přijmout co nejdříve a ve spolupráci s ostatními členskými státy. Více zde.

 Evropská komise připravuje plán postupného uvolňování přijatých opatření, která byla zavedena s cílem omezit šíření koronaviru v Evropské Unii

Komise by měla dne 15/04/2020 předložit plán na postupné uvolňování omezujících opatření, která byla v členských státech přijímána od poloviny března s cílem omezit šíření koronaviru. Komise bude pravděpodobně vyžadovat harmonizovaný a koordinovaný přístup a včasné informování Komise i ostatních členských států o případném uvolňování národních pravidel. Členské státy by podle Komise měly přistoupit k uvolňování pravidel až v okamžiku, kdy bude prokázána signifikantní dlouhodobější redukce šíření koronaviru na území daného členského státu. Opatření by měla být uvolňována postupně, vždy s alespoň měsíčními rozestupy. Více zde.

 Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 115 milionů eur na podporu polské ekonomiky v době koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 11/04/2020 polské schéma státní podpory s cílem pomoci polské ekonomice během současné koronavirové krize. Nové schéma by mohlo dosáhnout výše až 115 milionů EUR, podpora ve formě přímých grantů by měla částečně pokrýt úroky z půjček, které by obvykle měl nést dlužník. Program bude otevřen mikropodnikům, malým a středním podnikům i velkým společnostem, které čelí obtížím v důsledku koronaviru. Více zde.

 Evropská komise schválila rumunské schéma státní podpory ve výši 3,3 miliardy eur na podporu malých a středních podniků

Evropská komise schválila dne 11/04/2020 rumunské schéma státní podpory, které by mělo být určeno na pomoc malým a středním podnikům. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 3,3 miliardy EUR, mělo by mít podobu přímých grantů a státních záruk za půjčky na provozní a investiční prostředky. Více zde.

 Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 50 miliard eur na podporu společností postižených koronavirem

Evropská komise schválila dne 11/04/2020 belgické schéma státní podpory s cílem pomoci společnostem, které byly postiženy koronavirem. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 50 miliard EUR, podpora ve formě státních záruk na nové krátkodobé půjčky bude přístupná všem společnostem, a to včetně malých a středních podniků a osob samostatně výdělečně činných. Cílem podpory je pomoci podnikům zajistit likviditu a pokračování jejich činností. Více zde.

 Evropská komise schválila švédské schéma státní podpory ve výši 455 milionů eur na podporu švédských aerolinek

Evropská komise schválila dne 11/04/2020 švédské schéma státní podpory, které má za cíl pomoci švédským aerolinkám v době krize. Nové schéma ve formě státních záruk na půjčky by mohlo dosahovat výše až 455 milionů EUR, přístupné by mělo být všem leteckým společnostem, které jsou držiteli švédské licence ke komerčnímu letectví. Více zde.

 Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 10 miliard eur na podporu domácího trhu

Evropská komise schválila dne 12/04/2020 francouzské schéma státní podpory s cílem pomoci domácímu trhu v době koronavirové krize. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 10 miliard EUR, a mělo by zajišťovat pojištění obchodních úvěrů s cílem chránit společnosti dodávající zboží a služby před rizikem nezaplacení ze strany klientů za poskytnuté služby. Více zde.

 Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 200 miliard eur na podporu místní ekonomiky i schéma na podporu osob samostatně výdělečně činných

Evropská komise schválila dne 14/04/2020 dvě italská schémata státní podpory. První schéma ve výši až 200 miliard EUR by mělo být určeno na podporu italské ekonomiky prostřednictvím záruk na zajištění provozních a investičních prostředků. Cílem schématu je zjednodušení přístupu k půjčkám pro společnosti postižené koronavirem a zajištění jejich další činnosti. Druhé schéma by mělo být určeno na podporu osob samostatně výdělečně činných a malých a středních podniků s počtem zaměstnanců do 499. V rámci tohoto schématu by Itálie měla poskytovat státní záruky za půjčky na provozní a investiční prostředky a přímé granty ve formě osvobození od poplatků za poskytnuté záruky. Více zde a zde.

 Evropská komise schválila německé schéma státní podpory ve formě záruk na pojištění obchodních úvěrů

Evropská komise schválila dne 14/04/2020 německé schéma státní podpory, které by mělo být zaměřeno na poskytování záruk na pojištění obchodních úvěrů s cílem ochránit společnosti dodávající služby a zboží před rizikem nezaplacení za služby ze strany klientů. Vzhledem ke koronavirové krizi se zvýšilo riziko, že pojišťovny nebudou ochotny udržet pojistné krytí, německé schéma státní podpory by mělo zajišťovat dostupnost pojištění obchodních úvěrů i nadále všem společnostem, aniž by musela být vyžadována například úhrada zboží a služeb předem. Více zde.