Covid-19 vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020


COVID 19 NEWSLETTER

náš tým pro vás připravil přehled opatření v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem

Dne 30. 9. 2020 vláda České republiky z důvodu výskytu koronaviru na území České republiky vyhlásila usnesením č. 957 s účinností od pondělí dne 5. října 2020 od 00.00 hodin (na dobu 30 dnů) nouzový stav. Současně vláda České republiky přijala usnesení č. 958 o přijetí krizového opatření s účinností od pondělí dne 5. října 2020 00.00 hodin do dne 18. října 2020 do 23:59 hod (dále jen „opatření“). 

Opatření zakazuje:

 • hromadné akce konané nad deset osob ve vnitřních prostorech staveb a nad dvacet osob ve vnějších prostorech
  Zákaz hromadných akcí, respektive početní omezení se nevztahuje na členy domácnosti (s ohledem na účel opatření se domácností patrně rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby), na výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (práce na stavbách, porady, vnitropodnikové události apod.), na účast na svatbě, na prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, na pohřbu.
  Tento zákaz se dále nevztahuje na divadelní, filmová a jiná umělecká představení, sportovní akce, bohoslužby; tyto hromadné akce mají zvláštní pravidla, viz níže.
  V poslední řadě se tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti musí být rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.
 • koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek
  Z vyjádření ministra zdravotnictví se tímto zakazuje zejména koncerty, muzikály, opery, operety, přičemž důraz je kladen na údajné rizikové činnosti spočívající ve zpěvu nejen diváků (koncerty), ale i účinkujících herců a zpěváků na jevišti.

Opatření dále omezuje jisté činnosti a stanovuje pravidla pro jejich konání:

 1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá

  Pro tyto hromadné akce platí maximální účast nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo).

  Každý účastník akce musí mít určeno místo k sezení, na kterém se bude převážně zdržovat. Pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení. Organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce.

  Je zakázáno v prostorech, kde se tyto hromadné akce konají, podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů.

  Účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti a dále s výjimkou zdržováním se na určeném místě k sezení.

 2. sportovní akce

  Omezují se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní maximálně 130 osob. Těchto sportovních akcí se mohou účastnit pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství. Toto omezení platí pro vnitřní i vnější sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.
  Pro sportovní akce mimo svaz se přiměřeně aplikuje zákaz hromadných akcí nad 10 nad deset osob ve vnitřních prostorech staveb a nad dvacet osob ve vnějších prostorech staveb.

 3. bohoslužby

  Bohoslužby se smí účastnit nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob. Je zakázáno zpívat a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně mají zdržovat na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků.

 4. provoz provozoven stravovacích služeb

  Pro provoz provozoven stravovacích služeb platí zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních). Omezená otevírací doba se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

  Zákazníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.

  Je stanoven maximální počet zákazníků u jednoho stolu – nejvýše šest zákazníků.

  V případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry. Rozestup neplatí pro členy domácnosti a na situace, kdy se osoby zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka).

  Provozovatele je dále povinen ohlídat maximální počet osob ve vnitřních prostorech provozovně, který odpovídá počtu míst k sezení. V souvislosti s touto povinností je provozovatel povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

  Je nutné uvést, že dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena (rovněž zůstávají nedotčena opatření krajských hygienických stanic). V platnosti a účinnosti tak zůstává například:
 • mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN (účinnost do 7. října 2020 od 23:59 hod.);
 • mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN (účinnost do 7. října 2020 od 23:59 hod.);
 • ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN (účinnost do odvolání);
 • mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN (účinnost do odvolání);

Usnesení č. 957, které vyhlašuje nouzový stav, dále stanovuje možnost pro subjekty kritické infrastruktury určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti dle přijatých opatření.

Situaci nadále sledujeme a budeme Vás informovat bez odkladu o dalších změnách. V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice nás neváhejte kontaktovat.

Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, vedoucí advokát                 kotik@becker-poliakoff.cz

Mgr. Jiří Brož, vedoucí advokát                     broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat.  Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.