Covid-19 Přehled aktualit za uplynulý týden


Náš tým pro vás opět připravil přehled aktualit za uplynulý týden

  • Prodloužení nouzového stavu a zákazu volného pobytu osob. Nouzový stav je prozatím prodloužen do 11. dubna, vláda schválila jeho další prodloužení o 30 dní, tedy do 30. května. Opozice se zatím vyjádřila, že s tímto prodloužením souhlasit nebude. Dále Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 3. 2020 prodloužila omezení volného pohybu osob, a to prozatím také do 11. dubna (původně platilo omezení do 1.dubna). Omezení se nevztahuje na cesty do zaměstnání nebo do místa výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, obstarávání základních životní potřeb, do zdravotnických zařízení, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Zakázaná není účast na pohřbu. Je možné také krátce pobývat v přírodě nebo v parku. I nadále zůstávají zavřené restaurace, bary, hotely, provozovny služeb, maloobchodní prodejny, až na několik výjimek (lze jmenovat např. lékárny, prodejny potravin, banky, trafiky, benzinky, drogérie, prodejny s chovatelskými potřebami, optiky, prádelny, čistírny a další). Pro podnikatele, kteří potřebují sortiment k výkonu své činnosti zůstávají otevřené také např. stavebniny, zahrádkářství, hobby markety. Nově mají také povoleno mít otevřeno obchody s domácími potřebami, pokud ve svém sortimentu nabízejí ochranné pomůcky.
  • Karanténa. Dvoutýdenní karanténa bude nyní povinná pro každého, kdo se vrátí ze zahraničí (doposud toto nařízení platilo pouze pro návraty z rizikových zemí).
  • Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Ministerstvo financí představilo svůj záměr zrušit daň z nabytí nemovitosti. Daň v současné době tvoří 4% z kupní ceny. Ministerstvo předpokládá, že k projednání by mohlo dojít 10. dubna.
  • 25 000 Kč pro OSVČ. Původní návrh počítal s finanční podporou 15 000 Kč měsíčně. Nově však Ministerstvo financí předložilo návrh kompenzačního bonusu ve výši 25 000 Kč, a to formou jednorázového příspěvku. Kritéria pro vyplacení tohoto bonusu se po vlně kritiky budou pravděpodobně ještě upravovat. Předpokládá se, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.
  • Moratorium splátek úvěrů a hypoték. Vláda ČR schválila dne 1. 4. 2020 návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria, které, po schválení Parlamentem ČR, umožní odklad splátek úvěrů a hypoték bank i nebankovních společností v souvislosti s šířením viru COVID-19. Odklad splátek má nastat okamžikem oznámení věřiteli, a to podle volby dlužníka na tři nebo šest měsíců. Dlužník takové oznámení odůvodní negativním ekonomickým dopadem pandemie viru COVID-19, aniž by musel uvedené prokazovat. Podle dostupných informací se bude možnost odkladu týkat spotřebitelských i podnikatelských úvěrů (včetně hypoték), avšak se nebude vztahovat na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Klíčovým datem je pak 26. březen 2020. Uvedeného způsobilé úvěry musely být sjednány a čerpány, u podmínky čerpání s výjimkou hypoték, před uvedeným datem. Zatím není zřejmé, kdy bude návrh projednán Poslaneckou sněmovnou.
  • Odklad plateb nájemného pro podnikatele. Dne 31. 3. 2020 v návaznosti na šíření viru COVID-19 a jejích následků vláda ČR pověřila ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a ministryni spravedlnosti Marii Benešovou přípravou zákona, kterým mají být odloženy platby nájemného postižených podnikatelů. Připravovaný zákon má umožnit ve vybraných případech odklad pravidelných plateb nájemného nájemců postižených opatřeními kvůli šíření viru COVID-19 o tři měsíce s tím, že je zvažováno prodloužení o další tři měsíce. Návrh zákona toto má umožnit tím, že za splnění podmínek zakáže jednostrannou výpověď pronajímatelem z důvodu neplacení nájemného v rozhodné době od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Doplacení dlužného nájemného by mělo proběhnout v ochranné době do 31. 3. 2022. Podrobnosti zákona se v návaznosti na průběh projednávání mohou změnit. Zatím není zřejmé, kdy bude návrh projednán Poslaneckou sněmovnou.
  • Zákaz výpovědi z bytu. Návrh zákona z dílny MMR o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Návrh zákona neumožňuje dát výpověď z nájmu pro neplacení nájemného v ochranné době do 31. 5. 2021, pokud neplacení je převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii a nastalo v rozhodné době (od 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 30. září 2020). Nedoplatky musí být v ochranné době (do 31.5.2021) doplaceny.
  • Mimořádné změny v soudním, insolvenčním a exekučním řízení. Vláda ČR schválila dne 1. 4. 2020 balíček změn ministryně spravedlnosti Marie Benešové, které mají pozitivně ovlivnit podnikatelské prostředí. Z navržených změn zmiňujeme zejména možnost soudů prominout zmeškané lhůty, které obvykle (mimo nouzový stav) prominout nelze, a to jak v občanském soudním řízení, tak v insolvenčním řízení, výkonu rozhodnutí a exekuci. Podmínkou je bez prodlení po skončení mimořádného opatření požádat o její prominutí. Z insolvenčního řízení pak lze vybrat zavedení mimořádného moratoria chránící dlužníka, aniž by mu byla znemožněna veřejná podpora. Nejdůležitější je pravděpodobně pozastavení povinnosti podat na sebe insolvenční návrh, zatím na dobu šesti měsíců po skončení mimořádných opatření. Dále se nebude přihlížet k insolvenčním návrhům podaným do 31. 8. 2020. Rovněž se navrhuje, že bude možné se souhlasem soudu přerušit plnění reorganizačních plánů a bude možné soudem prominout dosud neuspokojené pohledávky pod rozhodnou hodnotu dluhů v případě oddlužení. Navržená úprava nebyla dosud schválena Parlamentem ČR a může se proto měnit.
  • Mimořádná opatření pro právnické osoby. Pravděpodobně nejdůležitější změnou v oblasti právnických osob je zákonná možnost statutárního orgánu rozhodovat mimo zasedání a s využitím technických prostředků po dobu mimořádných opatření. Další navrženou změnou je automatické prodloužení funkčního období člena voleného orgánu právnické osoby, jehož funkční období uplyne v době mimořádného opatření a do 1 měsíce po něm, a to o 3 měsíce. Rovněž se prodlužuje povinnost projednat účetní závěrku do 3 měsíců po skončení mimořádného opatření. Navržená úprava nebyla dosud schválena Parlamentem ČR a může se proto měnit.
  • Program ochrany zaměstnanosti Antivirus.Narozdíl od původního tvrzení MPSV budou příspěvky zaměstnavatelům přidělovány ve dvou režimech, přičemž režim A dopadá na překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku mimořádných opatření a režim B dopadá na překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s koronavirem, zejména vzniklé v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele. Rozdělení tak nově není provedeno podle jednotlivých druhů překážek v práci, ale podle situace, v níž se zaměstnavatel ocitl. Podrobnosti k programu Antivirus se brzy dozvíte na našich stránkách https://www.becker-poliakoff.cz