Covid-19 Přehled aktualit za uplynulý týden


Náš tým pro vás opět připravil přehled aktualit za uplynulý velikonoční týden

  • Prodloužení nouzového stavu
  • Rozvolňování opatření.
  • Otevření některých obchodů
  • Zákaz vycestovat
  • Poukazy na zájezd
  • Pokuty za nedodržování opatření
  • Zákaz výpovědi z bytu
  • Zákaz výpovědi z nájmu podnikatelům
  • Omezení maximální výše úroků z prodlení u spotřebitelských úvěrů
  • Návrh na zrušení odvodů DPH z neproplacených faktur

Prodloužení nouzového stavu

Nouzový stav byl po dlouhé debatě v Poslanecké sněmovně prodloužen prozatím do 30. dubna.

Rozvolňování opatření

Stále platí zákaz volného pohybu osob, s výjimkou týkající se sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě při dodržování zvýšených hygienických opatření.  Otevřena byla také některá venkovní sportoviště, opět za zvýšení některých hygienických opatření (např. odstup nejméně 2 metry, nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení).

Otevření některých obchodů

Od čtvrtka 9. 4. 2020 mohou být také otevřeny hobby markety a železářství (doposud mohly být otevřeny pouze pro podnikatele v oboru), dále také sběrné dvory, kompostárny, prodejny a servisy jízdních kol. Obchody musí dbát na dodržování hygienických opatření (dvoumetrové rozestupy zákazníků, umístění dezinfekce do prodejny atd).

Zákaz vycestovat

Od úterý 14. dubna budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a po návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a dále zůstat ve čtrnáctidenní karanténě.

Poukazy na zájezd

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl projednán zákon, který směřuje do oblasti vztahu mezi podnikateli v cestovním ruchu (pořadateli zájezdů) a zákazníky. Návrh zákona dává právo pořadateli vystavit poukaz na zájezd namísto vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu zákazníkem s dobou zahájení zájezdu 20. 2. 2020 – 31. 8. 2020. Takto vystavený poukaz na zájezd odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem, a to v zásadě nejdéle do 31. 8. 2021 (ochranná doba pro pořadatele zájezdu). V rámci této ochranné doby může zákazník požádat pořadatele zájezdu o nabídku zájezdu. Nabídku pořadatel musí učinit do 30 dní a musí nabídnout zájezd stejné nebo vyšší kvality, jinak ochranná doba končí. Pokud zákazník nepožádá o náhradní zájezd do 31. 8. 2021, pořadatel zájezdu vrátí zákazníkovi do 14 dnů od konce této lhůty uhrazenou cenu zájezdu. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 9. 4. 2020 vyslovila s návrhem zákona souhlas.

Pokuty za nedodržování opatření

Poslaneckou sněmovnou prošel návrh zákona upravující pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními. Příkazem na místě lze podle obecné úpravy uložit pokutu do 10 000 Kč. Při ukládání pokuty příkazem na místě obdrží obviněný příkazový blok. Podpisem příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Důležité je zmínit, že obviněný nemusí souhlasit se zjištěním stavu věci ani s právní kvalifikací ani s uloženou pokutou a její výší. V takovém případě nelze uložit pokutu příkazem na místě a věc bude řešena ve správním řízení.

Zákaz výpovědi z bytu

Poslaneckou sněmovnou prošel návrh v upraveném znění. Oproti původnímu návrhu byla rozhodná doba prodloužena do konce července 2020 s tím, že nájemce bude muset neschopnost placení nájemného doložit potvrzením od úřadu práce. Nájemné bude muset být doplaceno do konce roku 2020 (oproti původnímu návrhu, který počítal s ochrannou dobou do 31. 5. 2021). Očekává se, že Senát návrh v této podobě schválí.

Zákaz výpovědi z nájmu podnikatelům

Stejně jako u nájmů bytů prošel návrh Poslaneckou sněmovnou v upraveném znění. Nově mohou požádat o odklad splátek, a to za období od 12. března do 30. června. Uhrazení splátek bude nutné do 31. prosince 2020 (oproti původnímu návrhu do konce roku 2022). „Odklad“ se týká pouze nájemného, netýká se plateb za služby či energie.

Omezení maximální výše úroků z prodlení u spotřebitelských úvěrů

Poslaneckou sněmovnou také prošel návrh omezující maximální možnou výši úroků ze spotřebitelských úvěrů, které nebyly spláceny déle než 90 dnů. Zároveň by měla být omezena výše sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za opožděné splátky úvěrů. Při prodlení delším než tři měsíce pokuta nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky.

Návrh na zrušení odvodů DPH z neproplacených faktur

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přijal dne 7. 4. 2020 usnesení, kterým apeluje na vládu ČR, aby dále zlepšila podnikatelské prostředí v době epidemie COVID-19 opatřením v oblasti DPH. Hospodářský výbor usnesením vyzval vládu České republiky, aby jako jedno z ekonomických opatření na pomoc ekonomickým subjektům odložila splatnost DPH z nezaplacených faktur pro plátce daně za období březen až červen 2020, a to do konce roku 2020. Návrh zákona zatím nebyl předložen k projednání. Situaci i nadále sledujeme.