Covid-19 Newsletter k 11.3.2021


Náš tým pro Vás připravil přehled novinek v souvislosti v oblasti COVID-19 legislativy.

Vláda 8. 3. 2021 schválila dva nové programy Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů postižených pandemií COVID-19 v roce 2021. Jedná se o programy „COVID 2021“ a „COVID – Nepokryté náklady“. Nové programy nahradí dosavadní specifické dotační tituly jako COVID ubytování, COVID nájemné nebo COVID sport. Fungovat budou zároveň s programem Antivirus na podporu zaměstnanosti a kompenzačním bonusem pro živnostníky, ve kterém vláda podporu z 500 korun zvýšila na 1000 korun denně.

Výše uvedené dotační programy shrnujeme níže spolu s informací o zpracování osobních údajů v rámci testování zaměstnanců antigenními testy.

COVID 2021

Program je určen pro všechny podnikatele, tedy i fyzické podnikající osoby. Denní výše dotace je dána součinem počtu zaměstnanců a částky 500 Kč, nejmenší denní výše dotace je však 1 500 Kč. Do počtu zaměstnanců se však nepočítají tzv. dohodáři. Dotaci může čerpat i OSVČ na tzv. spolupracující osoby (zpravidla rodinné příslušníky). Podpora bude poskytována na období od 11. ledna 2021.

Klíčovým parametrem pro vstup do programu je pokles tržeb za rozhodné období alespoň o 50 %. V první výzvě bude rozhodné období 1. leden 2021 až 28. únor 2021, srovnávací období bude období 1. leden 2019 až 28. únor 2019 nebo 1. leden 2020 až 28. únor 2020. Podporu z Programu nelze za stejné období kombinovat s kompenzačním bonusem na rok 2021 podle zákona č. 95/2021 Sb., s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady a všech ostatních programů podpory na zmírnění dopadů pandemie Covid – 19 (vyjma programu Antivirus). Podání žádosti učiní žadatel o podporu elektronickou formou. Způsob a termín podání žádosti budou blíže specifikovány ve výzvě, kterou MPO teprve zveřejní.

COVID – Nepokryté náklady

Program je určen pro podnikatelské subjekty, které se za rozhodné období (1. leden 2021 až 28. únor 2021) nachází ve ztrátě a zároveň jejich obrat proti stejnému období v roce 2019 nebo 2020 poklesl alespoň o 50 %. Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za rozhodné období. Rezervy, opravné položky, odpisy a leasingové splátky budou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty (nákladů) dle právních předpisů upravujících daň z příjmů. Z nákladů v rámci výkazu zisku a ztrát žadatel vyloučí položky jako sankce a pokuty, dobrovolné benefity zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance. Program je možné kombinovat s programem Antivirus, ale nelze jej kombinovat s kompenzačním bonusem. Na majetek žadatele nesmí být ke dni podání žádosti prohlášen konkurz, nebo nesmí být rozhodnuto o jeho úpadku. Dále ke dni podání žádosti nesmí být žadatel nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. Výše podpory bude činit 60% nepokrytých fixních nákladů a limit na žadatele činí 40 mil. Kč v jedné výzvě programu. Podrobnosti, především ke způsobu výpočtu výše nepokrytých fixních nákladů zveřejní MPO ve výzvě.

Osobní údaje a testování zaměstanců

Dne 5. 3. 2021 zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů rámcové vyjádření k povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19. Úřad k tomuto uvádí, že vzhledem k citlivé povaze údajů o zdravotním stavu mohou záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19. Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance (identifikační údaje zaměstnance, důvod výjimky z testování). Dále musí být omezen přístup k evidenci provedených testů a řádně zabezpečen. Doba uchování evidence provedených testů nebyla spolu s nařízením testování zaměstnanců stanovena, ovšem úřad dovozuje, že je potřeba tyto údaje uchovat alespoň do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců

Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, advokát             kotik@becker-poliakoff.cz

 Mgr. Jiří Brož, advokát               broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat.  Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.