Covid-19 Newsletter k 8.3.2021


Náš tým pro Vás připravil přehled novinek v oblasti COVID-19 legislativy.

Vláda České republiky dne vyhlásila nouzový stav od 1.3. 2021 do 28. 3. 2021. Zároveň přijala nová krizová opatření.

Níže vám představujeme shrnutí obsahu některých z těchto opatření:

1. Povinné testování zaměstnanců

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob, mají od 3. března 2021 povinnost zajistit antigenní testy, od 5. března 2021 pak již povinnost vyzvat zaměstnance k podstoupení testu. Od 12. března 2021 nesmí umožnit přístup na pracoviště zaměstnancům, kteří v uplynulých sedmi dnech nebyli testováni.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob (ale méně než 250) tak musí učinit od 5. března 2021, respektive 15. března 2021.

Veřejní zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob, smí od 17. března 2021 umožnit přítomnost zaměstnanců na pracovišti, jen pokud v uplynulých sedmi dnech absolvovali PCR, POC či antigenní test, anebo POC či antigenní test zajištěný zaměstnavatelem. Tito veřejní zaměstnavatelé mají povinnost antigenní či POC testy zajistit od 10. března 2021.

Zaměstnanci mají povinnost na výzvu zaměstnavatele test podstoupit. Výjimku mají zaměstnanci, kteří v uplynulých 90 dnech měli pozitivní test na koronavirus (90 dní se počítá ode dne pozitivního testu, nikoliv od vyléčení). Tato povinnost se vztahuje i na zaměstnance, kteří vykonávají práci mimo pracoviště zaměstnavatele, ne však na ty, kteří vykonávají práci na dálku (home office).

Zaměstnavatelé musí testy zajistit alespoň jedenkrát týdně. Antigenní testy mohou být prováděné buď zdravotníkem nebo testovanou osobou. Pokud by zaměstnanci měli antigenní test pozitivní, musí to nahlásit zaměstnavateli a odjet domů. Následně musí absolvovat PCR test.

2. Bonus k nemocenské

Zaměstnavatelé mají povinnost zaměstnancům v karanténě nebo izolaci od 1. března 2021 vyplácet příspěvek nad rámec nemocenské ve výši 370 Kč za každý kalendářní den. Pokud by součet příspěvku a náhrady příjmu překročil 90 % průměrného výdělku zaměstnance za dané období, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Tento příspěvek k náhradě mzdy si zaměstnavatel sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

3. Omezení volného pohybu osob

Je zakázáno překračovat hranice okresu (či hl. m. Prahy) s několika stanovenými výjimkami. Je zakázáno opustit okres (či hl. m. Prahu),na jehož území má osoba bydliště či trvalý pobyt. Je zakázán pohyb, pobyt a vstup na území jiného okresu.

Výjimky z tohoto zákazu:

1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c) individuální duchovní péče a služby,

d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

f) veterinární péče,

6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,  

7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX,

9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X,

10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,

11. cesta za účelem vycestování z České republiky.

Osoby starší 15 let musí prokázat důvodnost využívání těchto výjimek písemným dokladem (např. potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouva, dokumenty související s vycestováním) nebo čestným prohlášením.

4. Ochrana dýchacích cest

Ochranu dýchacích cest je nutno od 1. března 2021 nosit následovně:

Respirátor FFP2/KN95 nebo chirurgickou roušku (zdravotnickou obličejovou masku)

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování,

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,

c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Respirátor FFP2/KN95

d) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

i) prodejna, ii) provozovna služeb, iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče, iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, v) mezinárodní letiště,

e) v prostředcích veřejné dopravy,

f) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

g) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti

Zaměstnavatelé mají povinnost zaměstnance vybavit ochrannými prostředky dýchacích cest.

5. Mimořádné opatření KHS Plzeňského kraje

KHS Plzeňského kraje s účinností od 9. března 2021 nařizuje na území Plzeňského kraje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán provádění povrchové dezinfekce alespoň dvakrát denně, a to dezinfekce často dotýkaných ploch, konkrétně: kliky dveří, madla dveří, madla nákupních košíků, platební terminály.

6. Pracovní povinnost

Vláda ukládá s účinností od 8. března 2021 pracovní povinnost k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu studentům:

 • 4. a 5. ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol
 • všech ročníků (kromě posledního), bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole, třetích a čtvrtých středních zdravotnických škol připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání
 • všech ročníků (kromě posledního) zdravotnických magisterských studijních programů a bakalářského či magisterského programu jednooborové psychologie

7. Maloobchod a služby

Vláda zredukovala počet výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Z výjimek vypadly například čistírny a prádelny, papírnictví, galanterie, prodej dětské obuvi a oblečení či autoservisy (autoservisy mohou poskytovat služby, zákazníci ale nemohou vcházet do provozovny).

Prodej a poskytování služeb v provozovnách je zakázán s výjimkou těchto prodejen (příkladmo):

 • prodejen potravin,
 • prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích,
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejen novin a časopisů,
 • prodejen tabákových výrobků,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
 • prodejen zahrádkářských potřeb,
 • květinářství,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • prodejen domácích potřeb a železářství,
 • vozidel taxislužby.

Becker e Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, advokát             kotik@becker-poliakoff.cz

Mgr. Jiří Brož, advokát                broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat.  Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.