Covid-19 Newsletter k 27.11.2020


Náš tým pro vás připravil přehled novinek v oblasti COVID 19 legislativy za uplynulý týden (20.11. – 26.11.2020):

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo dne 23.11.2020 (i.) mimořádné opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Vláda České republiky přijala rovněž usnesení v oblasti (ii.) omezení provozu škol a školských zařízení, (iii.) omezení volného pohybu osob, (iv.) zákazu maloobchodního prodeje a služeb a (v.) omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů.

 Nakonec Vám představíme (vi.) nařízení vlády č. 467/2020 Sb.,, které vyjasňuje rizikové faktory při práci v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Vláda České republiky, kromě prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020, rovněž vydala usnesení o prodloužení stávajících krizových opatření. To znamená, že krizová opatření minulého týdne o omezení volného pohybu osob, omezení provozu škol a školských zařízení a zákazu maloobchodního prodeje a služeb, jimž měla končit účinnost 20.11.2020 (23:59 hod.), byla účinnost prodloužena do 22.11.2020 (23:59 hod.).

Podle protiepidemického systému ČR, tzv. PES, se aktuálně nacházíme ve 4. červeném stupni pohotovosti neboli vážný stav. To znamená, že počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno a probíhá komunitní šíření nákazy. V nejbližších týdnech ale čeká systém PES novelizace kvůli kritice jeho fungování, jako např. předpoklad nutnosti trvání nouzového stavu.   

Níže vám představuje shrnutí obsahu těchto usnesení.

I. Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Mimořádné opatření vydané 20.11.2020 mělo být účinné od 21. listopadu 2020 do odvolání. Zrušilo ho mimořádné opatření vydané 23.11.2020, které je účinné od 24. listopadu 2020 (0:00 hod.) do odvolání. Obsahem jsou obě tato mimořádná opatření stejná, liší se pouze v odůvodnění.

Stále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka apod. a to:

  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)
  2. v prostředcích veřejné dopravy
  3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
  4. v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
  5. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Zároveň ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek pouze ochranný štít, za podmínek, že udržuje odstup od žáků/studentů odstup alespoň 2 metry.

Stejně jako v posledním mimořádném opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest ze dne 16.11.2020 platí vůči tomuto zákazu výjimky. Tyto výjimky jsou stejné jako v posledním mimořádném opatření.

Tento zákaz se nevztahuje např. na děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů apod.

II. Omezení provozu škol a školských zařízení

V této oblasti vláda vydala celkem tři usnesení, první s účinností od 23. listopadu 2020 (0:00 hod.) do 24. listopadu 2020 (23:59 hod.), druhé s účinností od 25. listopadu 2020 (0:00 hod.) do 29. listopadu 2020 (23:59 hod.), a poslední s účinností od 30. listopadu 2020 (0:00 hod.) do 12. prosince 2020 (23:59 hod.).

Ve všech těchto usneseních se uvádí, že se omezuje provoz vysokých škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce i zkouškách, s výjimkami jako je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů lékařských oborů a studentů pedagogiky. Dále se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, s výjimkou studentům, kterým vláda uložila pracovní povinnost a těch co se účastní klinické a praktické výuky a praxe. Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři, s výjimkou např. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, individuální konzultace apod., s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách. Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základní škole, s výjimkou např. dětí v první třídě, žáků prvního stupně základní školy, dětí v přípravném stupni základní školy speciální apod. Zakazuje se přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělání v základní umělecké škole a jazykové vzdělání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Rovněž se např. zakazuje provoz družin. Je povolena osobní přítomnost žáků mateřských škol a škol speciálních.

První usnesení se od usnesení z minulého týdne (z 16.11.2020) liší pouze v bodě omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, s výjimkou konání mezinárodně uznávaných zkoušek.

Druhé usnesení přidává k výjimkám ze zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů vysokých škol účast na klinické a praktické výuce a praxi probíhající u externích subjektů, dále laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského/magisterského studia (nejvýše 20 studentů), studium v doktorském studijním programu a individuální konzultace a individuální návštěvy knihovny. K výjimkám z provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří se přidává konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, praktické vyučování a praktické přípravy za přítomnosti nejvýše 20 žáků/studentů a zároveň jsou ze zákazu vyjmuti žáci závěrečných ročníků a žáků 4. ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři. Co se týče zákazu přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělání v základní umělecké škole a jazykové vzdělání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, stanovuje se výjimka, a to individuální konzultace a konání státních jazykových zkoušek za účasti nejvíce 10 osob.

Poslední usnesení nakonec vyjímá ze zákazu osobní přítomnosti na výuce na středních a vyšších odborných škol a konzervatořích žáky nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia a prvního až čtvrtého ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a to tak, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. Ze zákazu osobní přítomnosti žáků na základních školách vyjímá žáky 9. ročníků základních škol a žáky 6. až 8. ročníku základní školy konzervatoře a to tak, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

III. Omezení volného pohybu osob

Stále platí že, s účinností od 23. listopadu 2020 (0:00 hod.) do 12. prosince 2020 (23:59 hod.), se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, a to nově v době od 23:00 hod. do 4:59 hod. Platí stále stejné výjimky jako např. cesty do zaměstnání, výkon povolání, venčení psů do 500 m od bydliště, ale také cesty zpět do místa bydliště.

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 5:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkami jako např. cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou a blízkými, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, cest za účelem pobytu v přírodě apod. Jako jedna z výjimek je rovněž účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a to v počtu ne vyšším než 20 osob.

Nařizuje se obecně omezit pohyb na veřejně přístupných místech, kontakt s jinými osobami a pobývat na veřejně přístupných místech nově v počtu nejvýše 6 osob, s výjimkami. Zaměstnavatelům se opět doporučuje využívat práci na dálku, pokud je to vzhledem k charakteru práce možné.

Omezuje se právo pokojně se shromažďovat, nově se může konat pouze mimo vnitřní prostory a účastnit se nejvýše 100 osob, ve skupinách po 20 s rozestupem mezi skupinami alespoň 2 metry. Pokud jde o shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností v kostele (nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady), může se účastnit celkem nejvýše 20 osob, s minimálním rozestupem 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.

IV. Zákaz maloobchodního prodeje

Stejně jako v usnesení z 16.11.2020 se opět zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s účinností od 23. listopadu 2020 (0:00 hod.) do 12. prosince 2020 (23:59 hod.).

Výjimky zůstávají stejné, např. prodej potravin, pohonných hmot a paliv, hygienického zboží, lékáren, květinářství a nově rovněž prodejny zbraní a střeliv. Přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb je stále zakázána, stejně tak umělecká představení (jako koncerty, divadla, muzea, herny a kasina apod.). Zakazuje se poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholu na veřejně přístupných místech, prodej na tržištích (s výjimkou potravin např.). Nařizuje se, aby provozovatelé provozoven, které nejsou tímto usnesením zakázané dodržovali pravidla, jako např. nepouštět více jak 1 zákazníka na 15 m2, umístění dezinfekčních prostředků apod. Nově provozovatel nesmí vyžadovat, aby si osoba s kočárkem s dítětem brala nákupní vozík, přičemž dítě se do celkového dovoleného počtu zákazníků nepočítá.

V. Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

účinností od 23. listopadu 2020 (0:00 hod.) do 12. prosince 2020 (23:59 hod.) se ukládají pravidla provozu orgánům veřejné moci a správním orgánům. Jde zejména o omezení kontaktu jejich zaměstnanců s adresáty (např. žadateli) na minimum, upřednostňování písemného/elektronického/telefonického kontaktu, přijímání dokumentů prostřednictvím podatelny a omezení úředních hodin, aniž by byl narušen provoz a akceschopnost.

VI. Nařízení vlády č. 467/2020 Sb.

Tímto nařízením vlády se transponuje směrnice Komise (EU) 2020/739, která nově zařazuje SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů (konkrétně třetí stupeň), o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci. Ačkoliv se jedná pouze o formální změnu, je nyní jasně stanoveno, že SARS-CoV-2 je faktor ovlivňující rizikovost pracovního prostředí a tomu odpovídá i povinnost zaměstnavatele vyhodnotit riziko nákazy na pracovišti a stanovit podmínky dodržování bezpečnostních opatření.