Covid-19 Newsletter k 26.10.2020


Náš tým pro Vás připravil následující́ přehled opatření v souvislosti s jednáním Vlády České republiky dne 26. 10. 2020

Vláda České republiky přijala dne 26. 10. 2020 dvě usnesení v oblasti omezení volného pohybu osob a prodeje zboží a služeb. Níže vám představujeme stručné shrnutí obsahu těchto usnesení.

I. Omezení volného pohybu osob

Vláda ČR dne 26. října 2020 přijala usnesení č. 1102 o přijetí krizového opatření, s účinností od středy 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Uvedené opatření zakazuje pohyb osob na území celé ČR mezi 21:00 a 04:59 hod. s následujícími výjimkami:

 • cesty do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, a k výkonu povolání,
 • výkonu činností sloužících k zajištění
  1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
  3. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  4. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů.
 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

Mezi 05:00 a 20:59 hod. je pohyb osob na území celé ČR zakázán s následujícími výjimkami:

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění:
  1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  3. individuální duchovní péče a služby,
  4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  6. veterinární péče,
 • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
 • cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cest za účelem vycestování z České republiky,
 • účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Opatření dále nařizuje:

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených ve výjimkách shora,
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkami stanovenými např. pro členy domácnosti, zaměstnance stejného zaměstnavatele apod.,
 • a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
 • zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

V souvislosti s tím ve vztahu k programu COVID – Nájemné upozorňujeme, že na základě tohoto dotačního programu je poskytována podpora podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části, jež byla uzavřena) a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl na základě krizových opatření Vlády ČR zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Podporu v rámci tohoto programu tedy nemůže čerpat jakýkoli zaměstnavatel, který na základě krizového opatření u zaměstnanců využívá práce na dálku, ale pouze osoby splňující výše uvedené podmínky.

Opatření dále omezuje:

 • právo pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

doporučuje:

 • zaměstnavatelům
  1. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
  2. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
 • využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
 • osobám zajišťujícím vybrané služby (bezpečnost, ochrana zdraví, zásobování apod.) podle omezit přímý kontakt se zákazníky.

II.

Prodej zboží a služeb

Vláda ČR dne 26. října 2020 dále přijala usnesení č. 1103 o přijetí krizového opatření, s účinností od středy 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Uvedené opatření zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s následujícími výjimkami:

 • prodejen potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 • prodejen malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejen novin a časopisů, tabákových výrobků,
 • prádelen a čistíren,
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel, poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem,
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladen prodeje jízdenek,
 • květinářství, a to tak, že v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše 2 zákazníků,
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost, provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myček automobilů,
 • prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně.

Zákaz prodeje a poskytování služeb se dále nevztahuje na:

 • činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona (např. svobodná povolání),
 • prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

Uvedené opatření dále zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. až 04:59 hod. s výjimkou provozování:

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • lékáren,
 • prodejen v místě zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • provozoven stravovacích služeb v rozsahu povoleném tímto opatřením.

V souvislosti s tím upozorňujeme, že opatření zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách výslovně v neděli po celý den, tedy nikoliv v jakýkoli den pracovního klidu. Zároveň je nutné poznamenat, že dle zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě, je státní svátek připadající na 28. 10. jeden ze svátků, během kterých je v maloobchodě zakázán prodej. Ačkoliv se tedy dle krizového opatření středa, na niž státní svátek připadá, nepovažuje za den zákazu maloobchodního prodeje, je i přesto během 28. 10. zakázán.

Opatření dále zakazuje:

 • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami týkajícími se provozoven, které neslouží pro veřejnost, některých provozoven v ubytovacích zařízeních a prodejem mimo provozovnu stravovacích služeb (např. prostřednictvím výdejového okénka).
 • poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
 1. osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 2. osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 3. cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
 4. osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 5. osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 6. osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády,
 • prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
 • prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej s výjimkou:
  1. pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
  2. prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky (farmářské trhy) – zakazuje se konzumace na místě, odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400 m2,
 • provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová, a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol
 • poutě a jiné podobné tradiční akce,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
 • veletrhy,
 • provoz heren a kasin a sázkových kanceláří,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a organizace veškerých organizovaných zájmových, rekreačních a dalších kroužků pro děti od šesti do 18 let.

Uvedené opatření dále omezuje v obdobném rozsahu, jako je omezeno již na základě usnesení Vlády ČR č. 1079 mj.:

 • provoz provozoven stravovacích služeb, jejichž provoz je umožněn,
 • provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

Nadále rovněž zůstávají v platnosti dosavadní pravidla pro provozovatele provozoven, jejichž provoz není zakázán (např. řízení front čekajících zákazníků, dezinfekční prostředky, informování zákazníků).

Situaci nadále sledujeme a budeme Vás informovat bez odkladu o dalších změnách. V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené́ problematice nás neváhejte kontaktovat.

Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, advokát                                  kotik@becker-poliakoff.cz

Mgr. Jiří Brož, advokát                                      broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní́ rozbor či analýzu konkrétní́ situace či právního případu a není́ možno ho takovým způsobem používat. Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální́ ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě̌, která́ by jednala na základě̌ informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.