Covid-19 Newsletter k 21.10.2020


Náš tým pro vás připravil přehled opatření podpory v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními omezující ekonomické aktivity

COVID – Nájemné II

Dne 21. 10. 2020 vláda České republiky vydala usnesení č. 1081, COVID-Nájemné Výzva 2, ve kterém byly stanoveny podmínky pro čerpání této dotace a způsob podání žádosti. Usnesení stanoví, že:

 • výše podpory činí 50% rozhodného nájemného za období červenec, srpen a září 2020,
 • oprávněným žadatelem je nájemce, který je podnikatel, který vykonává podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a užívá provozovnu, který není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené a účinné před datem 1. července 2020, a
 • podmínkou pro přiznání podpory je uhrazení alespoň 50% rozhodného nájemného žadatelem.

Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o.

Dne 16. 10. 2020 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh na obnovení zákona o kompenzačním bonusu, který stanoví, že:

 • kompenzační bonus je stanoven ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání bonusového období, jež je vymezeno nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení (dále jen „bonusové období“),
 • oprávněným žadatelem je OSVČ, společnost s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky anebo rodinná s.r.o., a
 • podmínkou čerpání bonusu je činnost podnikání v oboru, jež byl zavřen v důsledku vládních restrikcí v bonusovém období a bude zkoumán i tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. 6. do 30. 9. 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, nebo podnikání v oboru, jež je navázáno na zavřené obory.

Velký liberační balíček a Liberační balíčky I, II, III

Ministerstvo financí dále vytvořilo k již zavedeným tzv. liberačním balíčkům, i Velký liberační balíček, ve kterých poskytuje podnikatelům možnost odložit platby daňových povinností.

 • Velký liberační balíček stanoví, že podnikatelé, jejichž činnost byla bezprostředně omezena, mohou odložit platby DPH, zálohy na dani z příjmu a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu.
 • Liberační balíček I upravuje prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, za opožděné tvrzení daně, za opožděné podání kontrolního hlášení, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020 a prominutí správního poplatku za podání žádosti.
 • Liberační balíček II poskytuje fyzickým a právnickým osobám prominutí červnové zálohy na daň, prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věci či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věci, zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů za rok 2020, prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, pozastavení povinnosti EET a prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.
 • Liberační balíček III umožňuje mimo jiné posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a pro oznámení osvobozené přijmu do 18. 8. 2020, prominutí úroku z prodlení z posečkané částky vzniklých od 12. 3. do 31. 12. 2020 (pokud bylo posečkání povoleno) a prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad.

Program Antivirus A, B, C

Dále dne 14. 10. 2020 vláda ČR schválila prodloužení Programu Antivirus.

 • Program Antivirus A dává uzavřeným provozovnám nárok na 100% náhrad mezd a v případě karantény nárok ve výši 80% náhrad mezd. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících provozovny zaměstnavatele.
 • Program Antivirus B umožňuje poskytnutí náhrady mezd zaměstnanců ve výši 60% v podnicích, které nebyly přímo uzavřeny, ale krize na ně dopadla nepřímo. Podmínkou pro nárok na kompenzaci je, že se to týká zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru s firmou v podnikové sféře a účastní se nemocenského a důchodového pojištění, nejsou ve výpovědní lhůtě a zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.
 • Program Antivirus C promíjí pojistné na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8% základu, zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců za měsíc červen, červenec a srpen 2020 při splnění těchto podmínek: nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců pracovním poměru účastných nemocenského pojištění; počet zaměstnanců se v porovnání se stavem k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %; úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců za jednotlivý měsíc se nesnížil o více než 10 %; zaměstnavatel odvedl pojistné, které platí jeho zaměstnanci ve výši 6,5 % ze svých vyměřovacích základů za každý tento měsíc; v tomto měsíci nečerpal tzv. programu Antivirus.

COVID – Kultura II

Dne 15. 10. 2020 byla zveřejněna druhá výzva k opatření COVID – Kultura II, který má poskytovat:

 • podporu ve výši až 80% výdajů formou příspěvku na činnost výkonným umělcům, odborným technickým profesím a subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí v období od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány,
 • jednorázovou podporu vy výši až 50% výdajů pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění na marně vynaložené výdaje v období od 1. 10. 2020 do 20. 11. 2020.

COVID – Bus

Dne 26. 10. 2020 bude možno zažádat o podporu v rámci programu COVID – Bus, která je určena podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě na kompenzaci propadu tržeb v období nouzového stavu. Podmínkou pro přijetí podpory je, že:

 • žadatelé jsou majiteli zájezdových autobusů vozících školy, školky, jezdící napříč Evropou,
 • podpora pokrývá období od 12. 3. do 30. 6. 2020, a
 • výše podpory je nastavena tak, aby pomohla překonat změny na trhu až do druhého čtvrtletí 2021 a bude se odvozovat od emisní třídy a kapacity autobusu.

COVID – Sport A, B

Dále dne 14. 10. 2020 vláda ČR schválila vypsání programu COVID – Sport II, ve kterém je podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti, poskytnuta podpora. Program je rozdělen na:

 • Podpora A: podporu subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší úrovně, utkání evropských a národních pohárových soutěží,
 • Podpora B: podporu subjektů pořádajících sportovní akce, které se měly odehrávat na území ČR v období od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020, kde minimální výše nákladů je stanovena na 1.000.000,- Kč.

COVID – Ubytování

Na období od 7. 9. do 30. 10. 2020 byla stanovena lhůta vyhlášení výzvy COVID – Ubytování Č. j. MMR-48100/2020-57/1, jež stanoví program na podporu ubytovacích zařízení, jimž stát přispěje částkou 100 až 330,- Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena v rozhodném období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 z důvodu platnosti usnesení vlády ČR.

Odklad splácení úvěrů

Dále zákonem č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, je dlužníkům umožněno požádat o odklad splácení úvěrů, při splnění podmínek, že úvěr:

 • čerpali před 26. 3. 2020,
 • se vztahuje na úvěr zajištěný nemovitostí,
 • je poskytnutý stavební spořitelnou,
 • je účelově určený k nabytí nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným sítím, úhradě nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům, splacení úvěru poskytnutého k výše uvedeným účelům.

Ošetřovné pro zaměstnance

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci zaměstnanci, kteří jsou rodiče dětí mladších 10 let, žádat o ošetřovné za podmínek, že:

 • podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let,
 • výše ošetřovného činí 60% denního vyměřovacího základu.

Situaci nadále sledujeme a budeme Vás informovat bez odkladu o dalších změnách. V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice nás neváhejte kontaktovat.

Becker e Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, advokát                  kotik@becker-poliakoff.cz

Mgr. Jiří Brož, advokát                      broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat.  Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.