Covid-19 Newsletter k 21.10.2020 – nouzový stav


Náš tým pro vás připravil přehled opatření v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem

Vláda České republiky přijala dne 21. 10. 2020 celkem tři usnesení v oblasti (i) omezení volného pohybu osob, (ii) prodeje zboží a služeb a (iii) provozu orgánů veřejné moci.

Níže vám představujeme stručné shrnutí obsahu těchto usnesení.

Omezení volného pohybu osob

Vláda České republiky přijala usnesení č. 1078 o přijetí krizového opatření s účinností od čtvrtka 22. 10. 2020 od 6:00 hod. do dne 3. 11. 2020 do 23:59 hod.

Uvedené opatření zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s následujícími výjimkami:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění:
 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,
 • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cest za účelem vycestování z České republiky,
 • účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Uvedené opatření dále omezuje

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených ve výjimkách shora,
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
 1. členů domácnosti,
 2. zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 3. osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 4. osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 5. dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
 • a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Uvedené opatření dále omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Uvedené opatření dále doporučuje

 • zaměstnavatelům
 1. a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
 • využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
 • osobám zajišťujícím služby (bezpečnost, ochrana zdraví apod.) omezit přímý kontakt se zákazníky,

Omezení prodeje zboží a služeb

Vláda České republiky přijala usnesení č. 1079 o přijetí krizového opatření s účinností od čtvrtka 22. 10. 2020 od 6:00 hod. do dne 3. 11. 2020 do 23:59 hod.

Uvedené opatření zakazuje následující

 • Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách (vyjma případů uvedených níže). Zákaz se tedy týká pouze maloobchodního prodeje v provozovnách, velkoobchodní prodejny mohou mít otevřeno. Tento zákaz se dále nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona (tedy svobodná povolání jako advokáti, architekti, daňový poradci apod.);

Zákaz maloobchodního prodeje platí s výjimkou těchto prodejen:

 • prodejen potravin,
 • prodejen pohonných hmot,
 • prodejen paliv,
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 • prodejen malých domácích zvířat,
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejen novin a časopisů,
 • prodejen tabákových výrobků,
 • prádelen a čistíren,
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladen prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů,
 • prodejen domácích potřeb a železářství,
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

Výše uvedená výjimka na provozovny se uplatní v případě, kdy uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

S ohledem na praxi na jaře a skutečnost, že textace usnesení je obsahově velice obdobná usnesení na jaře tohoto roku se domníváme, že jsou povoleny nejen výdejní okénka stravovacích služeb, ale i výdejní okénka pro výdej zboží (tedy výdej objednávek z e-shopů apod.). Pro potvrzení doporučujeme vyčkat stanoviska vlády, případně MPO.

 • Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 6:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.
 • Zakazuje se prodej v místě provozovny stravovacích služeb, umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
 • Zakazují se rovněž:
 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
 • veletrhy,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, taneční studia, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
 • Zakazuje se fakticky provoz hotelů, hostelů apod. Konkrétně se zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
 • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády.
 • Zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.
 • Provozovatel nezakázaných provozoven je povinen dodržovat následující pravidla:
 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
 • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
 • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

Uvedené opatření vedle zákazů uvedených výše omezuje zejména provoz stravovacích služeb a činnost nákupních center. Konkrétně:

 • Omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb (jejíž provoz je umožněn, tedy např. zaměstnanecké stravování, hotelové restaurace apod.) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše čtyři zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše čtyř zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 • v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
 • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 • zákaz produkce živé hudby a tance,
 • nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost.
 • Omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti (jedná se tedy o faktický zákaz).
 • Omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
 • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 • nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.

Provoz orgánů veřejné moci

Vláda České republiky přijala usnesení č. 1080 o přijetí krizového opatření s účinností od čtvrtka 22. 10. 2020 od 6:00 hod. do dne 3. 11. 2020 do 23:59 hod.

Uvedené opatření ukládá orgánům veřejné moci, aby zahájily omezený provoz, který bude spočívat v:

 • omezení práce a státní služby na agendy, které musí být kontinuálně vykonávány, jiné agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců,
 • omezení osobního kontaktu mezi zaměstnanci a externími osobami (žadateli, účastníky správních řízení apod.) na nezbytnou úroveň: upřednostňuje se písemný, elektronický či telefonický kontakt, zpravidla omezení úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin každý takový den,
 • zajištění chodu útvarů orgánu nejnižším možným počtem zaměstnanců na pracovišti,
 • zpravidla střídání oddělených skupin zaměstnanců či práce na dálku.

Becker e Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, advokát                   kotik@becker-poliakoff.cz

Mgr. Jiří Brož, advokát                      broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat.  Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.