Covid-19 Newsletter k 20.11.2020


Náš tým pro vás připravil přehled novinek v oblasti COVID 19 legislativy za uplynulý týden (13.11. – 19.11.2020).
Předně je nutné sdělit, že nouzový stav byl Poslaneckou sněmovnu aktuálně prodloužen do 12. prosince 2020. V uplynulém týdnu vláda České republiky přijala celkem čtyři usnesení v oblasti (i) zajištění kritické infrastruktury, (ii) omezení volného pohybu osob, (iii) omezení provozu škol a školských zařízení a (iv) zákazu maloobchodního prodeje a služeb.

Dále Ministerstvo zdravotnictví České republiky přijalo mimořádné opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a ochranné opatření omezující překročení státní hranice ČR a k němu přiložený seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID -19.

Nakonec bychom Vás chtěli seznámit s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví o stanovení stupně pohotovosti, Lex Covid Justice II. a soudním zrušením mimořádného opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

(1) Přijetí krizového opatření k zajištění kritické infrastruktury

Vláda České republiky přijala usnesení č. 1185 o přijetí krizového opatření s účinností od úterý 17. 11. 2020 od 0:00 hod.

 1. Uvedené opatření ukládá subjektům kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového zákona a jejich smluvním dodavatelům podílejícím se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto krizového opatření.
 1. Uvedené opatření dále ukládá subjektům kritické infrastruktury, kteří jsou provozovateli jednoho nebo více prvků kritické infrastruktury v některém z odvětví uvedených v článcích I., II., V. a VI. dle přílohy k nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů:
 2. určit své smluvní dodavatele, kteří jsou nezbytní k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury (dále jen „nezbytný dodavatel“), a po dohodě s nimi zajistit jejich součinnost při zajišťování provozu dotčených prvků kritické infrastruktury,
 3. vést aktuální seznam nezbytných dodavatelů,
 4. pravidelně předávat seznam nezbytných dodavatelů, nejméně však jednou měsíčně, ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu, kterým byly stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura provozovatele určeny jako prvky kritické infrastruktury dle krizového zákona;

III. Uvedené opatření dále nařizuje fyzickým osobám určeným subjektem kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového zákona a fyzickým osobám určeným smluvními dodavateli subjektů kritické infrastruktury podílejícími se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury s ohledem na jejich skutečnou roli při zajišťování funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů:

 1. zdržovat se v době, ve které je možno fyzické osobě nařídit pracovní povinnost, výhradně na místech určených dotčenou právnickou osobou, s výjimkou:
 2. a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,
 3. b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních služeb fyzické osobě,
 4. c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,

přičemž fyzická osoba je v případech podle bodů a) až c) povinna každou takovou cestu předem oznámit dotčené právnické osobě, a není-li takové předchozí oznámení možné, je povinna dotčenou právnickou osobu o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné,

 1. v případě, že jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byli v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 (dále jen „rizikový kontakt“), bezodkladně o tom informovat dotčenou právnickou osobu,
 2. respektovat rozhodnutí dotčené právnické osoby o rozvržení pracovní povinnosti;
 3. Uvedené opatření dále nařizuje všem dotčeným právnickým osobám:
 4. zajistit všem fyzickým osobám, kterým bylo v době, ve které je možno nařídit pracovní povinnost, zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění:
  1. základních životních potřeb těchto fyzických osob,
  2. přiměřeného kontaktu těchto fyzických osob s rodinou a osobami blízkými,
  3. péče o osoby dané fyzické osobě blízké nebo o zvířata chovaná danou fyzickou osobou, kterou by za normálních okolností tato fyzická osoba poskytovala osobně a kterou tato fyzická osoba v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě žádosti této fyzické osoby,
  4. správy majetku dané fyzické osoby, kterou tato fyzická osoba v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě žádosti této fyzické osoby,
 5. zajistit podmínky pro fyzické osoby podle bodu III/2 tohoto usnesení, které měly rizikový kontakt, tak, aby tyto fyzické osoby mohly dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření,
 6. v případě, že dotčená právnická osoba zjistí, že fyzická osoba měla rizikový kontakt podle bodu III/2 tohoto usnesení, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, a rozhodne, že je výkon práce a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby nezbytný s ohledem na její skutečnou roli při zajišťování provozu prvku kritické infrastruktury, který dotčená právnická osoba provozuje, pak dotčená právnická osoba a fyzická osoba postupují podle bodu V. tohoto usnesení; dotčená právnická osoba oznámí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;
 7. Uvedené opatření dále nařizuje Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy v případě, že fyzické osobě bylo nařízeno karanténní opatření a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena dotčenou právnickou osobou skutečnost podle bodu IV/3, změnit karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby podle bodu VI.;
 1. Uvedené opatření dále nařizuje všem fyzickým osobám bez klinických příznaků, které měly rizikový kontakt, dodržovat tato pravidla, a to minimálně po dobu 10 dnů od rizikového kontaktu:
 2. fyzická osoba pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu,
 3. fyzická osoba používá jeden respirátor třídy FFP2 maximálně po dobu 4 hodin,
 4. fyzická osoba využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,
 5. fyzická osoba pracuje tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními osobami,
 6. fyzická osoba omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,
 7. fyzická osoba si na začátku výkonu práce nebo pracovní povinnosti bezprostředně před jejím zahájením změří tělesnou teplotu a průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky onemocnění COVID-19; v případě výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19 fyzická osoba bez prodlení přeruší výkon práce nebo pracovní povinnosti a oznámí tuto skutečnost zástupci dotčené právnické osoby;

VII. Uvedené opatření dále umožňuje dotčeným právnickým osobám nařídit pracovní povinnost u fyzických osob takovým způsobem, že jejich osobní volno bude za dobu 3 týdnů činit alespoň 105 hodin a vypracovat písemný rozvrh pracovní povinnosti a seznámit s ním nebo s jeho změnou fyzickou osobu nejpozději 24 hodin před začátkem období, na něž je pracovní povinnost fyzické osobě rozvržena

(2) Omezení volného pohybu osob

Vláda České republiky přijala usnesení č. 1190 o přijetí krizového opatření s účinností od středy 18. 11. 2020 od 0:00 hod. do dne 20. 11. 2020 do 23:59 hod.

Uvedené opatření zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 4:59 hod. s výjimkou:

– cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,

– výkonu povolání,

– výkonu činností sloužících k zajištění

 1. a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
 3. c)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 4. d)  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

– neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

– venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

– účasti na hromadné akci dovolené Ministerstvem zdravotnictví, jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže

Uvedené opatření dále zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 5:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

– cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

– nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

– cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

– cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

– cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

– cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

– výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické

činnosti,

 1. c)  individuální duchovní péče a služby,
 2. d)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 3. e)  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 4. f)  veterinární péče,

– cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

– cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

– cest za účelem vycestování z České republiky,

– účasti na svatbě, pohřbu a bohoslužbě, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,

– cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

– cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,

– účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,

– cest zpět do místa svého bydliště;

Uvedené opatření nařizuje:

– omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště pokud je to možné a není to případ jedné s výjimek

– omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

– pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou:

 1. členů domácnosti,
 2. zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 3. osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 4. osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 5. dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
  a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

– zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

Uvedené opatření dále omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Uvedené opatření doporučuje:

– zaměstnavatelům

 1. a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
  b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

– zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

– využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

– osobám zajišťujícím služby k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby a veterinární péče, omezit přímý kontakt se zákazníky

(3) Provoz škol a školských zařízení

Vláda České republiky přijala usnesení č. 1191 o přijetí krizového opatření s účinností od středy 18. 11. 2020 od 0:00 hod. do dne 20. 11. 2020 do 23:59 hod.

Uvedené opatření omezuje provoz škol a školských zařízení, konkrétně:

 1. provoz vysokých škol, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 2. zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe
 3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
  1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
  3. praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
  4. žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, přičemž prezenční výuka musí probíhat v neměnné třídě
  5. individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
 4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou:
  1. základní školy při zdravotnickém zařízení,
  2. dětí v přípravné třídě,
  3. žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
  4. žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku základní školy,
  5. dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
  6. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  7. základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
  8. individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce).
  9. Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.
 5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
 6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
 7. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky,
 8. provoz , a to tak, že zakazuje poskytování ubytování , kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy, žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě,
 9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
 10. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání;

(4) Maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách

Vláda České republiky přijala usnesení č. 1192 o přijetí krizového opatření s účinností od středy 18. 11. 2020 od 0:00 hod. do dne 20. 11. 2020 do 23:59 hod.

Uvedené opatření zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou:

– prodejen potravin,

– prodejen pohonných hmot,

– prodejen paliv,

– prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

– lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

– prodejen malých domácích zvířat,

– prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

– prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

– prodejen novin a časopisů,

– prodejen tabákových výrobků,

– prádelen a čistíren,

– provozoven servisu a oprav silničních vozidel,

– provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu

na pozemních komunikacích,

– prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

– provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním

způsobem,

– prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

– pokladen prodeje jízdenek,

– květinářství,

– provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost

ve výstavbě, geologické práce, zeměměřictví, testování, měření a analýzu

ve stavebnictví,

– prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,

– provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,

spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

– provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví,

vedení daňové evidence,

– zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,

– provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,

– provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování

lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

– myček automobilů,

– prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny
– provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
– provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních

kamenů a jejich instalace),
– provozoven (včetně mobilních) sprodejem pietního zboží, např. věnce, květinové

výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.
– provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí vdané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

Uvedené opatření dále zakazuje následující:

 1. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary, s výjimkou:

–  v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

– v případě školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,

– v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.,

tento zákaz se nevztahuje naprodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.

 1. Zakazuje prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
 1. Zakazuje dále:
 1. a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 2. b) společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 3. c)  poutě a podobné tradiční akce,
 4. d)  kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky, praxe a zkoušek podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podmínkách získávání a uznávání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů č. 96/2004 Sb., kterých se smí účastnit nejvýše 10 osob,
 5. e)  veletrhy,
 6. f)  provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
 7. g)  provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku naprvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu prosportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí zakázány, pokud není uvedeno jinak
 8. h)  provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 9. i)  návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 10. j)  návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 11. k)  provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,
 1. Zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
 2. a)  osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 3. b)  osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 4. c)  cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
 5. d)  osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 6. e)  osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 7. f)  osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády.
 1. Zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.
 2. Zakazuje se rovněž prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej vestáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu vyrobených na území České republiky (dále jen „farmářské trhy“).
 3. Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli, ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 21:00 hod. až 4:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:
 4. a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 5. b) lékáren,
 6. c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 7. d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 8. e) provozoven stravovacích služeb (podle znění stanoveného výše)
 9. f) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, jde-li o prodej v neděli v čase mezi 5:00 hod. až 19:59 hod.

Uvedené opatření zároveň omezuje:

 1. provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je tímto opatřením umožněn tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 1. a)  zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou

zákazníků sedících u jednoho stolu,

 1. b)  u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se

dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše

4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,

 1. c)  v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy

domácnosti,

 1. d)  provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je

ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je

povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

 1. e)  zákaz produkce živé hudby a tance,
 2. f)  nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 1. Dále se omezuje provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
 2. Rovněž se omezuje činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
 1. a)  použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby

nebyla místy shromažďování osob,

 1. b)  není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 2. c)  provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících

pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

 1. d)  následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám

zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

 1. e)  provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů vrádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných

provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

 1. f)  je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,

např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

 1. Omezuje se provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytovat pouze tehdy, je-li alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a pacienti jsou ubytováni na pokojích po jednom s výjimkou členů domácnosti,
 1. Omezuje se provoz farmářských trhů tak, že se zakazuje konzumace na místě, odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400 m2,
 1. Omezuje se provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný příjem a vracení knih než bezkontaktní;

Uvedené opatření nařizuje, aby v provozovnách, jejichž provoz není podle tohoto opatření zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla:

 1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy,
 2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
 3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
 4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně

(5) Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Mimořádné opatření je účinné od 18.11. 2020 od 0:00 hod. do 20.11.2020 do 23:59 hod.

Uvedené opatření všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 1. a)  ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 2. b)  v prostředcích veřejné dopravy,
 3. c)  na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 4. d)  v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 5. e)  na všech ostatních veřejně přístupných místech vzastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby určitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Tento zákaz se nevztahuje na:

 1. děti do dvou let věku,
 2. děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 3. žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 4. ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
 5. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 6. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 7. žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky, studenty a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 8. zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 9. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 10. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 11. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 12. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 13. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 14. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 15. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 16. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 17. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 18. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 19. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 20. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 21. osoby cestující vprostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 22. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 23. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 24. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 25. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

(6) Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR

Opatření je účinné od 17.11.2020 od 0:00 hod.

Uvedené ochranné opatření nařizuje:

 1. všem osobám, které od 17. listopadu 2020 od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky,
 1. v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,
 2. strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;
 1. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření; to neplatí:
 1. pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
 2. pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky, a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin z naléhavých zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů,
 3. pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky zaslužebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní,
 4. pro osoby mladší 5 let,
 5. pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu zemí s nízkým rizikem onemocnění koronavirem,
 6. pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu;
 1. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu I.2., a ani do 7 dnů od vstupu na území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS-CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 dle bodu III.1 a pro občany třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto třetích zemích; to neplatí:
 1. pro cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,
 2. pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení kdlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,
 3. pro cizince, kterým bylo Českou republikou po 11. květnu 2020 vydáno krátkodobé vízum,
 4. pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii,
 5. pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky,
 6. je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
 7. pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
 8. pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky do 14 dní za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí,
 9. v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání, nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, jiné humanitární situace), pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem
 10. pro cizince, který s občanem České republiky nebo s občanem Evropské unie s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice, který v čestném prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky uvedené v bodě I.5, má prokazatelný trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území České republiky podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí;
 1. všem subjektům, které přijímají na území cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, kteří vstoupili na území České republiky po 1. červenci 2020, zajistit těmto cizincům:
 1. ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,
 2. zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky,
 3. úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu,
 4. návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky, není-li zajištěn jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu;
 1. všem občanům třetích zemí předložit k žádosti o pobytové oprávnění za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, nejpozději před vyznačením víza do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České republiky doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje závazky subjektu dle bodu 5. výše;
 1. nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve třetích zemích, s výjimkou žádostí o:
 1. krátkodobá víza za účelem sezónního zaměstnání nebo za účelem zaměstnání, bude-li cizinec zaměstnán v potravinářské výrobě, zdravotnictví nebo sociálních službách, anebo krátkodobá víza za účelem zaměstnání, jsou-li podány na Ukrajině státními příslušníky Ukrajiny, pokud nepřesáhnou maximální počet takových žádostí stanovených Ministerstvem zahraničních věcí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví
 2. krátkodobá víza pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou splněny podmínky uvedené v Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, a pracovníky servisu kritické infrastruktury,
 3. krátkodobá víza z důvodu dle bodu 4 písm. e) až j),
 4. dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání,
 5. mimořádná pracovní víza,
 6. přechodný pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládních Programů za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku,
 7. trvalý pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládního programu dle usnesení vlády ze dne 8. prosince 2014 č. 1014,
 8. modrou kartu, povolení kdlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků nebo žadatelů o modrou kartu,
 9. dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia;
 10. povolení kdlouhodobému nebo trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, jde-li o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky,
 11. vydání dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky,
 12. dlouhodobá víza za účelem kulturním, sportovním a za účelem pracovní dovolené,
 13. oprávnění k pobytu, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je zájem České republiky doložen odpovídajícím dokumentem;

tyto výjimky platí pouze pro žádosti o víza a přechodné pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 přijímání takových žádostí umožňují; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup;

 1. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podaných na zastupitelských úřadech České republiky s výjimkou řízení o žádostech podaných na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 umožňují provádění úkonů v rámci řízení; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup;
 1. vyznačit na zastupitelských úřadech České republiky do cestovního dokladu vízum pouze v případě žádostí, které lze podle bodu 7. přijmout s výjimkou bodu 7. písm. i), kde se vyznačují pouze víza související s žádostmi o pobytová oprávnění za účelem studia v akreditovaném studijním programu na vysoké škole nebo v rámci programu „Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince – zahraniční studenty ze třetích zemí“; to platí i pro žádosti přijaté přede dnem účinnosti tohoto opatření;
 1. všem osobám uvedeným v bodě 2., včetně osob uvedených v bodě 2. písm. a) ažc) a e), povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, a to po dobu uvedenou v bodě II., nebo po dobu 10 dní, jde-li zejména o osoby uvedené v bodě 2. písm. a), pokud nelze použít jinou dobu uvedenou v tomto opatření;
 1. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky jinak označených zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států a nejde-li o účastníky zájezdu podle bodu 2. písm. e) nebo o osoby podle bodu 2. písm. f), zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, nebo podle bodu III.5; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím;
 1. cizincům zajištěným podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů strpět provedení odběru biologického vzorku zaúčelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou součinnost při provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo v zařízení pro zajištění cizinců;
 1. mezinárodním autobusovým a leteckým dopravcům, kteří dopravují osoby z třetí země nebo její části, která není na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, neumožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář podle bodu 2, pokud nepředloží doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení).

Uvedené opatření dále zakazuje:

všem osobám podle bodu 2. výše, včetně osob uvedených v bodě 2. písm. a) až c) a e), volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu 10 dní, anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti; to neplatí, jde-li o postup podle bodu 11. výše,
 2. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 3. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
 4. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 5. cest zpět do místa svého bydliště,
 6. pohřbů;

Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let. Pro cizince podle bodu 11. výše platí uvedené omezení volného pohybu po dobu 10 dní.

(7) Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o stanovení stupně pohotovosti

Jde o tzv. protiepidemický systém ČR („PES“), který stanovuje stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace. Stupňů je 5.

Stupeň 1: Zelený – Stav opatrnosti = epidemie je pod kontrolou, počet nakažených v celé populaci je nízký, epidemie výrazně neroste, testování a trasování kontaktů je efektivní, nízké riziko komunitního šíření nákazy

Stupeň 2: Žlutý – Stav pozornosti = objevují se lokální ohniska onemocnění, která vyžadují bezprostřední protiepidemickou intervenci s ochrannou ohrožených skupin, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů

Stupeň 3: Oranžový – Naléhavý stav = šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy

Stupeň 4: Červený – Vážný stav = počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy

Stupeň 5: Fialový – Kritický stav = celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy

Aktuálně je celá ČR v 5. stupni. Stupeň pohotovosti se odvozuje od vývoje denních hodnot indexu rizika a dalších ukazatelů epidemie COVID-19 v jednotlivých krajích. Stanovení stupně pohotovosti je rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR a hlavní hygieničky ČR. Hodnocení se provádí týdně a výsledek je publikován v pátek. Tento systém pomáhá určit, zda je vhodné dělat opatření pouze na regionální úrovni, či zda je potřeba opatření publikovat na úrovni celostátní.

(8) Lex Covid Justice II

Jedná se o zákon č. 460/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dne 13. listopadu 2020. Jedná se konkrétně o tyto změny:

Změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby:

 1. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, není díky Lex Covid Justice II. povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Toto však zaniká, bez ohledu na dobu trvání mimořádného opatření, nejpozději do 30. června 2020.
 1. V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka do 31. května 2019, insolvenční soud nezruší schválené oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, pokud by nesplnění podstatné části splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii, případně jiným opatřením přijatým Českou republikou do 30. června 2021 v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koro- navirem SARS CoV-2“ .
 1. Do 31. ledna 2021 se pozastavují exekuce movitých i nemovitých věcí.
 2. Zároveň Lex Covid Justice II. obsahuje zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu peněžního ústavu, a to tak, že došlo k prodloužení období, v němž dlužník dostává vyšší jednorázovou platbu ze svého obstaveného účtu. Částka ve výši čtyřnásobku životního minima bude vyplácena až do 28. února 2020.
 1. Zároveň je možno přerušit reorganizační plán z důvodu proti koronavirových opatření.

Změna insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 1. Další významná změna se týká tzv. mimořádného moratoria. To znamená, že podnikatelé a jiné společnosti, kterým opatření proti šíření koronaviru způsobila problémy, mohou žádat insolvenční soud o ochranu před věřiteli do 30. června 2021. To však platí jen za podmínky, že nebyli v úpadku k 5. říjnu 2020. Díky mimořádnému moratoriu pak může dlužník přednostně splácet nově vzniklé závazky, které přímo souvisí se zachováním provozu jeho podniku.

(9) Zrušení opatření MZdr o nošení ochranných prostředků dýchacích cest Městským soudem v Praze

Městský soud v Praze vydal rozsudek, sp. zn. 18 A 59/2020, jímž zrušil mimořádné opatření, kterým Ministerstvo zdravotnictví ČR od 21. října 2020 nově zakázalo pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest nejen ve vnitřních prostorech staveb, ale kromě jiného i na ostatních veřejně přístupných místech v intravilánech obcí. Shledal nedostatky v odůvodnění předmětného mimořádného opatření, dospěl k závěru, že mimořádné opatření postrádá konkrétní, srozumitelné a podložené úvahy, na základě, kterých by mohl soud kvalifikovaně přezkoumat, zda je toto opatření v tomto rozsahu opravdu nutné k dosažení stanoveného cíle. Jedním z hlavních argumentů soudu bylo, že ministerstvo zdravotnictví neudalo odůvodnění zpřísnění již existujících opatření nařizujících nošení ochranných prostředků dýchacích cest, tedy důvod, proč bylo nařízení rozšířeno i na vnější prostory. Odůvodnění rovněž neobsahuje žádná zhodnocení aktuální epidemiologické situace, která by podložila rozšíření nařízení i na vnější prostory, ani analýzu samotné funkčnosti roušek ve vnějších prostorech. Nakonec neobsahovalo odůvodnění ani argumenty, které by vysvětli, proč byly kasuisticky uvedené právě ty, a ne jiné, výjimky z nošení roušek. Opatření tedy soud zrušil pro nepřezkoumatelnost a poskytl Ministerstvu zdravotnictví do 21.11. 2020 (kdy zrušení opatření nabyde účinnost), aby opětovně přijal opatření, tentokrát zohledňující výtky soudu. Ministerstvo zdravotnictví následně přijalo nové opatření dne 16. 11. 2020, účinné od 18.11. 2020 (0:00 hod.) do 20.11.2020 (23:59 hod.).

Becker e Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík,  advokát                 kotik@becker-poliakoff.cz

Mgr. Jiří Brož,  advokát                     broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat.  Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.