Covid-19 Newsletter k 19.2.2021


Náš tým pro Vás připravil přehled novinek v souvislosti s návrhem tzv. pandemického zákona, který byl 18. 2. 2021 schválen Poslaneckou sněmovnou.

Dne 15. 2. 2021 předložila Vláda České republiky Poslanecké sněmovně návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „pandemický zákon“). Jelikož se na podobě tohoto zákona Vláda dohodla s většinou opozičních stran, byl původní návrh ve znění některých přijatých pozměňovacích návrhů schválen. Zákon by měl být urychleně projednán i v Senátu a dle mediálních vystoupení poslanců může nabýt účinnosti už v nejbližších 2 týdnech.

Níže vám představujeme shrnutí změn, které schválené znění návrhu zákona přináší:

I. Rozšíření pravomoci Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic

Klíčovou změnouje zakotvení kompetence Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic k přijetí nového okruhu opatření nad rámec dosavadní úpravy v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Nová opatření však musí být přijata za účelem boje proti epidemii COVID-19.

Opatřením bude možné omezit (popř. stanovit podmínky pro provoz):

 • veřejnou dopravu (celostátně nebo regionálně)
 • činnost obchodní nebo výrobní provozovny
 • obchodní centra
 • holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária
 • přírodní či umělá koupaliště
 • výuku a jiný provoz na vysokých školách

Dále bude například možné opatřením uložit:

 • příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky
 • zákaz nebo omezení konání veřejných či soukromých akcí
 • příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na COVID-19
 • omezení provozu dotčených prvků kritické infrastruktury

II. Náhrada škody

Dle návrhu pandemického zákona bude stát povinen nahradit právnickým a fyzickým osobám skutečnou škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními, přijatými jak podle pandemického zákona, tak podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podstatné je, že zákon v této podobě nebude zavazovat stát k nahrazení ušlého zisku. Výše náhrady škody se také poměrně snižuje o výši všech dotací a jiných podpor poskytnutých poškozenému v souvislosti s COVID-19.

Návrh upravuje mechanismus pro posuzování náhrady škody.

 • poškozená osoba uplatní nárok u Ministerstva financí do 12 měsíců od okamžiku, kdy se o škodě dozvěděla, nejpozději do 3 let od vzniku škody
 • poškozený musí v žádosti škodu prokázat
 • náležitosti žádosti jsou následující:
  • totožnost poškozeného
  • důvody vzniku nároku na náhradu škody
  • důkazy prokazující vznik nároku, příčinnou souvislost a výši nároku
  • počátek plynutí promlčecí doby, tedy počátek vzniku škody
 • škoda se hradí v rozsahu, ve němž poškozený prokáže, že jejímu vzniku nebylo možné předejít
 • pokud do 6 měsíců od uplatnění nároku nebyl poškozený uspokojen, může se obrátit na soud

Za škodu se nepovažují náklady na ochranné, dezinfekční a jiné prostředky. Stát rovněž škodu nehradí v případech, kdy si škodu poškozený způsobil sám.

III. Přestupky

Za přestupek spočívající v porušení mimořádného opatření může krajská hygienická stanice právnické a fyzické osobě uložit pokutu. Za nedodržení omezení veřejné dopravy, omezení činnosti obchodní/výrobní provozovny, zákazu či omezení konání akcí nebo příkazu používat ochranné a jiné prostředky lze uložit právnické osobě pokutu do 3 000 000 Kč a fyzické osobě pokutu do 1 000 000 Kč. Dále například za nedodržení příkazu testovat zaměstnance a jiné pracovníky na COVID-19 lze uložit právnické osobě pokutu do 500 000 Kč a fyzické osobě pokutu do 50 000 Kč. V případě nedodržení jiných omezení zákon stanoví další pokuty s nižšími horními hranicemi.

IV. Účinnost zákona

Počátkem účinnosti pandemického zákona nastane tzv. stav pandemické pohotovosti, který může Poslanecká sněmovna ukončit nebo znovuobnovit. Zákon samotný se vztahuje pouze na pandemii COVID-19 a bude v účinnosti do 28. února 2022.

Becker e Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, advokát             kotik@becker-poliakoff.cz

 Mgr. Jiří Brož, advokát              broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat.  Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.