Covid-19 Newsletter k 15.2.2021


Náš tým pro Vás připravil přehled novinek v souvislosti s opětovně vyhlášeným nouzovým stavem a v návaznosti na něj přijatými krizovými opatřeními.

Poté, co Poslanecká sněmovna zamítla prodloužení nouzového stavu, vyhlásila vláda na žádost hejtmanů krajů nouzový stav nový, navazující na nouzový stav předchozí. Hejtmani nakonec ustoupili ze svých požadavků na vládu ohledně částečného rozvolnění, měli by ovšem s vládou pravidelně konzultovat a případně měnit opatření. Novým vyhlášením nouzového stavu se tedy veskrze nic nemění.

Vláda České republiky dne 14. 2. 2021 tedy vyhlásila nouzový stav od 15. 2. 2021 na dobu 14 dnů, do 28. 2. 2021. Zároveň přijala nová krizová opatření místo opatření platných v nouzovém stavu do 14. 2., jejichž dopad pro podnikatele zůstává stejný.

Níže vám představujeme shrnutí obsahu některých z těchto opatření účinných od 15. 2. 2021:

I. Maloobchodní prodej a služby

Obecně je maloobchod a poskytování služeb zakázáno, výjimky zůstávají například pro

potraviny,

drogerie,

lékárny,

chovatelské potřeby,

trafiky, optiky,

čerpací stanice,

prodej dětského oblečení a obuvi,

papírnictví,

květinářství,

autoservisů.,

výdejen zboží zakoupeného distančním způsobem.

Jiné zboží a služby, než na které se vztahují výjimky, v otevřených provozovnách nesmí být prodáváno/poskytovány.

Tyto provozovny mohou být otevřené a služby poskytované od 5:00 do 20:49, s výjimkou čerpacích stanic, lékáren, taxislužby, provozoven stravování neurčených pro veřejnost, prodejen ve zdravotnických zařízeních, na letištích, autobusových nádražích a železničních stanicích.

Přítomnost veřejnosti ve stravovacích zařízeních je vesměs zakázána, tím není dotčen provoz výdejních okének (mezi 5:00 a 20:59). Pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech je nadále zakázáno.

Prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) je zakázán.

Provoz ubytovacích zařízení je zakázán, ubytování je možné poskytnout například osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost či osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa. Skiareály zůstávají zavřeny, přičemž zákaz provozu se týká i lanovek pro pěší turistiku.

II. Omezení volného pohybu osob

Volných pohyb osob na území celé České republiky je zakázán vždy od 21:00 do 4:59, výjimky zůstávají zejména pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, venčení psů do 500 m od místa bydliště a cestu zpět do místa bydliště. Mezi 5:00 a 20:59 zůstávají navíc i výjimky pro nákup zboží a služeb, nezbytné cesty za rodinou, návštěvy úřadů, účast na svatbě, pohřbu či cest k vycestování z České republiky.

Je nařízeno omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

  • členů domácnosti,
  • nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých do zdravotnických zařízení, za účelem vyřízení nezbytných úředních záležitostí
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné

III.  Omezení provozu úřadů

Ruší se omezení otevírací doby pro všechny státní úřady. Provoz dále zůstává omezený na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně zajišťován.

IV.  Omezení provozu škol a školských zařízení

Pro vysoké školy platí zákaz osobní účasti na výuce, osobní účast na zkouškách je povolena při účasti do 10 osob. Individuální konzultace jsou povoleny. Zákaz se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Při přijímacích zkouškách na vysoké školy je možná osobní účast při účasti nejvýše 10 osob.

Vysoké školy nemohou ani provozovat ubytování pro studenty, s výjimkou těch, kteří nemají na území České republiky trvalé bydliště a těch, kteří se prezenční výuky zúčastnit mohou.

Provoz středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří je omezen, zakázána je osobní přítomnost žáků s výjimkou například pro individuální konzultace, maturitní, přijímací a závěrečné zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky, a to bez omezení osob, zkoušky na vyšších odborných škol za účasti nejvýše 10 osob, komisionální opravné či náhradní zkoušky.

Provoz základních škol je omezen, zakázána je osobní přítomnost na výuce. Výjimky jsou zejména 1. a 2. ročníky, děti v přípravné třídě a pro osobní konzultace.

Podmínkou hejtmanů pro vyhlášení nouzového stavu bylo, aby se studenti v březnu začali vracet do škol, a to zejména poslední ročníky základních a středních škol.

V.  Cheb, Sokolov, Trutnov

Vstup, pohyb a pobyt na území těchto okresů je i nadále zakázán všem osobám, které zde nemají trvalý pobyt či bydliště. Osobám majícím trvalý pobyt či bydliště na území těchto okresů je zakázáno opustit území daného okresu. Osoby pohybující se na území okresů mají povinnost používat jako ochranu dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu.

Becker e Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, advokát             kotik@becker-poliakoff.cz

 Mgr. Jiří Brož, advokát            broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat.  Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.