Covid-19 Newsletter k 13.10.2020


COVID-19 NEWSLETTER

Náš tým pro Vás připravil následující přehled aktualit k 13.10.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1021 s účinností ode dne 14. října 2020

Vláda ČR dne 12. října 2020 přijala opatření, jímž s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 zakazuje mj.:

 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, konání zasedání a schůzí orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob a s některými dalšími výjimkami,

2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, a některými dalšími výjimkami;

3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;

4. a dále např.:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy;
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • organizace veškerých organizovaných zájmových, rekreačních a dalších kroužků pro děti od šesti do 18 let.

Vláda ČR dále tímto usnesením omezuje mj.:

1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že:

 • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb bude zakázána, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.,
 • zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejová okénka) s tím, že prodej zákazníkům je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
 • jsou zajištěny dostatečné rozestupy,
 • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky,
 • zakazuje se produkce živé hudby a tance,
 • nebude veřejnosti poskytnuta možnost bezdrátového připojení se k internetu,

 2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že přítomnost veřejnosti se zakazuje,

 3. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že se zejména omezuje používání míst určených k odpočinku, je zamezováno shlukování osob a zakazuje se poskytování možnosti bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost, přičemž je třeba zajistit přítomnost osoby dohlížející na dodržování pravidel a informovanost zákazníků o opatřeních a povinných rozestupech,

 4. svoboda pohybu a pobytu tak, že do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, lze vstupovat a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách, a to tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry, s výjimkou osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

5. právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách nejvýše po 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinný míst ochranný prostředek dýchacích cest.

Na základě tohoto usnesení dále s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. dochází ke zrušení usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 996, na jehož základě bylo provozování hromadných akcí omezeno dosud.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností ode dne 13. října 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN s účinností ode dne 13. října 2020 od 00:00 do odvolání zakazuje:

1. všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy

 2. zákaz se nevztahuje mj. na.:

 • děti do dvou let věku,
 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů. pokud zákazník sedí u stolu
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

Vláda ČR dále mj. přijala:

 • usnesení č. 1022, kterým se omezuje provoz základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a vysokých škol,
 • usnesení č. 1023, kterým se ukládá pracovní povinnost studentům vybraných ročníků lékařských fakult a ostatních zdravotních a sociálních studijních programů,
 • usnesení č. 1026, kterým se stanovuje, že občané, kteří žádají o poskytnutí nepojistných sociálních dávek, nemusí chodit na úřady se žádostmi, ale aby úřady přijímaly žádosti elektronicky, nebo je automaticky prodlužovaly,
 • usnesení č. 1028, kterým se omezuje provoz sociálních služeb,
 • usnesení č. 1029, kterým se stanovuje zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení pro klienty sociálních služeb,
 • usnesení č. 1033, kterým se hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Praha ukládá zajistit péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

Upozorňujeme, že nadále zůstávají v platnosti některá dosavadní platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic.

Situaci nadále sledujeme a budeme Vás informovat bez odkladu o dalších změnách. V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené́ problematice nás neváhejte kontaktovat.

Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, advokát            kotik@becker-poliakoff.cz

Mgr. Jiří Brož, advokát               broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní́ rozbor či analýzu konkrétní́ situace či právního případu a není́ možno ho takovým způsobem používat. Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální́ ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě̌, která́ by jednala na základě̌ informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.