COVID 19 NEWSLETTER


Náš tým pro Vás připravil přehled novinek v souvislosti v oblasti COVID-19 legislativy.

Vláda dne 25. listopadu 2021 přijala usnesení č. 1065, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav, a to na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021.

V souvislosti s nouzovým stavem vláda vyhlásila usnesení č. 1066, kterým přijala krizové opatření, a to s účinností ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod. do dne 25. prosince 2021 do 23:59 hod.

I.             Zákazy

S platností od 26. listopadu 2021 od 18:00 hod. se zakazuje

1)            přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasinech v čase mezi 22:00 hod. a 04:59 hod.,

2)            provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich; tím není dotčen prodej vánočních stromků, chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich,

3)            konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost konzumovat alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb;

II.            Omezení

1)            Pro provoz maloobchodních prodejen se nepřipouští přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy, je potřeba aktivně bránit rozestupu menšímu než 1,5 metru – dle toho řídit i fronty čekajících zákazníků (uvnitř i vně provozovny). Je nutné umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (pro zaměstnance i zákazníky), zajistit maximální cirkulaci vzduchu a o výše uvedených pravidlech zákazníky informovat.

2)            Pro provoz holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, solárii, kosmetických, masérských a obdobných služeb se nařizuje postupovat jako u výše uvedených maloobchodních prodejen, avšak navíc je potřeba zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru a před zahájením poskytování služby zkontrolovat zákazníka za splnění podmínek OTN dle části III.

3)            Pro provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin se nařizuje, aby:

a.            byli zákazníci vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

b.            u jednoho stolu sedělo nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

c.            provozovatel nepřipustil v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení,

d.            provozovatel aktivně bránil ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,

e.            při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny byla zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistil dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,

f.             v případě produkce živé hudby byla vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně 2 metry,

g.            provozovatel zajistil ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

h.            provozovatel zajistil u vstupu a v provozovně informování zákazníků o následujících podmínkách a pravidlech vstupu:

–              zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v části III.; provozovatelům uvedených provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle části III., splnění těchto podmínek kontrolovat při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle části III. prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle části III. při vstupu neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny; pokud ke kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje poskytnout takové osobě službu; tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny.

4)            Pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 se nařizuje zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu a zákazníkovi se zakazuje konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra (včetně prostoru tzv. food court) s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozovny stravovacích služeb.

5)            Pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) je nařízeno zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, a v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci:

a.            případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

b.            provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny,

c.            se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v článku III.

6)            Pro poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb se nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače). Dále se se zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v článku III., splnění těchto podmínek musí být zkontrolováno před zahájením ubytování. Výjimku tvoří osoby (prokazují se jen PCR testem ne starším 72 hodin), které:

a.            se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,

b.            se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,

c.            se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,

d.            již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto krizového opatření.

7)            Pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob a dále se zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v článku III. Organizátor má povinnost kontroly. Splnění se nepožaduje:

a.            pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,

b.            jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,

c.            jde-li o účast na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,

d.            jde-li o účast na pohřbu, a to bez omezení počtu osob.

Dále se nařizuje v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v článku III. s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní. Organizátor má také zde povinnost kontroly.

Dále se nařizuje, že organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky stanovené v článku III. Organizátor má také zde povinnost kontroly. Organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti.

8)            Pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, se nařizuje organizátorovi akce neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků, vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 metry a všichni diváci musejí být usazeni. Dále se zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v článku III. Splnění podmínek podle článku III. se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí. Organizátor má povinnost kontroly.

9)            Pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče se zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, nebo, nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v článku III. nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami. Poskytovatel služby má povinnost kontroly.

10)         Pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v článku III. Provozovatel má povinnost kontroly. Dále se nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru a zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu.

11)         Pro provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, saun a solných jeskyní se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v článku III. Provozovatel má povinnost kontroly. Dále se nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru a zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu.

12)         Pro provoz lyžařských vleků a lanových drah se se zakazuje poskytnout služby osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v článku III. Provozovatel má povinnost kontroly při prodeji jízdenky i u povinných osob v přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků. Dále se nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru a dodržovat následující pravidla:

a.            aktivně bránit tomu, aby se osoby ve vnitřních vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků zdržovaly v kratších vzdálenostech, než je 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,

b.            umístit dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center, sociálního zázemí apod.,

c.            zajistit pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních zařízeních a ve vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center, sociálního zázemí apod.,

d.            zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory,

e.            zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným vzduchem v uzavřených prostorách vymezených přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků.

13)         Pro provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav se nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru, a dále se zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v článku III. Splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby. Provozovatel má povinnost kontroly.

14)         Pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu II/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob. Dále se zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v článku III. nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat. Organizátor má také zde povinnost kontroly. Splnění podmínek podle článku III. se nevyžaduje, pokud:

a.            se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,

b.            jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity,

c.            jde o účast na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,

d.            jde o účast na pohřbu, a to bez omezení počtu osob.

Dále se nařizuje v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v článku III. s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní. Organizátor má také zde povinnost kontroly.

Dále se nařizuje, že organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky stanovené v článku III. Organizátor má také zde povinnost kontroly. Organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti.

15)         Pro právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, platí, že koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, a koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

16)         Pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob se zakazuje účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo, nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v článku III. nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami. Provozovatel má povinnost kontroly.

III.          Podmínky pro vstup

1)            prokázání se potvrzením o očkování proti onemocnění covid-19, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

2)            prokázání se potvzením o prodělání nemoci covid-19 ne starším než 180 dní,

či

3)            PCR testem ne starším 72 hodin, jde-li o:

a.            osobu do dovršení 18 let věku,

b.            osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci,

c.            osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, a v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka či od aplikace druhé dávky neuplynula doba 14 dnů.