Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“


Jak jsme již dříve avizovali, v oblasti podpory zaměstnavatelů v důsledku pandemie COVID-19 byl Vládou ČR schválen Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“. K jeho spuštění došlo v pondělí 6. dubna 2020. Zaměstnavatelé tedy již nyní mohou podávat žádosti u svého místně příslušného Úřadu práce prostřednictvím formuláře dostupného na https://antivirus.mpsv.cz/.

Ačkoliv dle původního plánu měly být příspěvky zaměstnavatelům přidělovány v několika režimech podle druhu překážky v práci, nakonec bylo přikročeno ke zjednodušení tohoto systému, přičemž zaměstnavatelům budou poskytovány příspěvky ve dvou režimech podle důvodu vzniku překážky v práci.

Režim A 

 • vztahuje se na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření Vlády ČR či mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví a náleží zaměstnavateli za náhradu mzdy každého zaměstnance, u kterého nastane:
  1. nařízení karantény; v tomto případě pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku (§ 192 zákoníku práce)
  2. nemožnost přidělovat mu práci v důsledku uzavření provozu nařízením vlády nebo mimořádným opatřením; v tomto případě pobírá zaměstnanec náhradu ve výši 100 % průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce)
 • státní příspěvek činí 80 % náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč

Režim B: 

 • vztahuje se na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19
 • jedná se zejména o překážky vzniklé v důsledku:
  1. překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce)
  2. omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku (§ 207 písm. a) zákoníku práce)
  3. omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku (§ 209 zákoníku práce)
 • státní příspěvek činí 60 % náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč

Postup při podání žádosti se skládá z následujících kroků:

 1. Podání žádosti prostřednictvím datové schránky
  • podává se na formuláři dostupném na webu úřadu práce u úřadu práce dle sídla společnosti
  • povinnou součástí je doklad o zřízení bankovního účtu
 1. Uzavření dohody
  • dohoda je automaticky generována po podání žádosti, následně ji elektronicky podepisuje úřad práce
 1. Vyúčtování náhrad mezd
  • zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a předloží úřadu práce vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně dalších údajů
 1. Poskytnutí příspěvku
  • ÚP ověří pravost seznamu zaměstnanců ú ČSSZ a poskytne příspěvek
 1. Kontrolní činnost

MPSV již nyní avizuje, že v průběhu realizace programu i po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolu plnění povinností vyplývajících nejen z podmínek pro vyplacení příspěvku, ale i zákoníku práce. Ačkoliv tedy spolu s žádostí není třeba dokládat mnoho dokumentů, je potřeba počítat s tím, že mohou být úřadem práce nebo inspekcí práce při případné kontrole požadovány. Očekáváme, že dozorovými orgány budou vyžadovány např. dohody s odborovou organizací či vnitřní předpisy v případě, kdy je překážkou v práci na straně zaměstnavatele částečná nezaměstnanost.

Závěrem si však dovolujeme upozornit, že informace uvedené v tomto článku vycházejí z manuálu k Cílenému programu podpory zaměstnanosti Antivirus, který byl publikován na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a již samo MPSV upozorňuje, že může docházet k jeho aktualizaci. Aktuální situaci tak budeme bedlivě sledovat a informovat Vás v případě jakéhokoli vývoje.