Aktuální informace Covid-19


Přijetí nových usnesení vlády. V návaznosti na zrušení čtyř mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (aktuální mimořádná opatření ze dne 17. 4. zakazující prodej, ze dne 15. 4. zakazující volný pohyb, a původní mimořádná opatření ze dne 26. 3. zakazující prodej a ze dne 23. 3. zakazující volný pohyb) s účinností k 27. 4. 2020 rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, byla vládou ČR přijata téhož dne usnesení reagující na vzniklou situaci, která již vyšla ve Sbírce zákonů. Vláda ČR však nenahradila zrušená opatření usneseními s totožným režimem, když zejména za opatření ze dne 15. 4. zakazující volný pohyb nepřijala žádnou náhradu. Pokud jde o aktuální mimořádné opatření ze dne 17. 4. zakazující volný prodej, vláda ČR na přechodnou dobu od 24. 4. do 27. 4. vydala usnesení o zákazu prodeje (usnesení č. 196/2020 Sb.), kde od 27. 4. pak platí již nový režim podle dalšího usnesení vlády ČR (usnesení č. 195/2020 Sb.). Uvedená usnesení reflektují rychlejší uvolňování opatření vládou ČR. Vláda ČR dále přijala usnesení dále zmírňující stávající režim (usnesení č. 194/2020 Sb., omezující pobyt na veřejnosti s účinností od 24. 4., usnesení č. 193/2020 Sb. omezující vstup, resp. pobyt, na území ČR s účinností od 27. dubna). Uvedená usnesení stanoví nové možnosti pro vstup cizinců do ČR a zavádí možnost nahrazení povinné karantény po vstupu do ČR předložením potvrzení o provedení testu na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem a rovněž již neobsahuje zákaz vycestování z území ČR. Dalším takovým je usnesení č. 197/2020 Sb. upravující režim uvolňování škol s účinností od 27. dubna. S ohledem na další očekávaná zmírnění se neočekává, že by bylo přijato usnesení vlády nahrazující opatření o zákazu pohybu zrušené soudem ve stejném rozsahu.

Vstup cizinců na území ČR. Ode dne 27. dubna 2020 je na základě usnesení vlády č.  443 povolen vstup cizinců, kteří mají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt. Takové osoby by měly při vstupu předložit potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem (test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, nikoliv starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady). Nepředloží-li taková osoba potvrzení o absolvování testu bezprostředně po vstupu na území České republiky, potom musí oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu (ta rozhodne o 14 denní karanténě). Karanténě se lze vyhnout (za splnění dalších podmínek bodu I./3 usnesení) v 5 specifických případech (i) výkon práce nebo studia v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, (ii), osoby vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin, (iii) osoby vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní, (iv) osoby hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin, (v) osoby vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního pracovníka dle bodu (i). Podrobnosti k jednotlivým specifických případům. Test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 lze dle našeho názoru učinit i v zahraničí. Na stránkách MV je zpřístupněn  formulář o potvrzení absolvování testu.

Další urychlení zmírnění režimu. Ze zásadních změn v oblasti uvolňování stávajícího režimu lze dále vybrat, že se pohyb venku, včetně sportování, omezuje jen od desetičlenných skupin, nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu, a to od 24. 4. (viz usnesení č. 194/2020 Sb.). Podle uvedeného usnesení vlády ČR se dále umožňují bohoslužby do 15 osob při dodržení podrobných hygienických pravidel. Dále se umožňuje spolková činnost, a to do deseti osob. Již od 27. 4. se potom uvolní omezení pro provozovny do 2500 m2, které nejsou v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, uvolnění se však nevztahuje na holičství, kadeřnictví, pedikúru, manikúra apod. (viz usnesení č. 195/2020 Sb.).