Becker & Poliakoff

cz eng

Hlavní menu:

Mezinárodní konference o přechodu Kuby do nového století
25.9.2017

Advokátní kancelář Becker & Poliakoff podpořila Mezinárodní konferenci o opožděném přechodu Kuby z 20. století. do 21. století.

Advokátní koncipient úspěšně reprezentoval naší advokátní kancelář na mezinárodních plaveckých závodech The 2017 World Masters Championships
24.8.2017
Ve dnech 14. - 20.8.2017 se pod záštitou Mezinárodní plavecké federace konalo v Budapešti Mistrovství světa v plavání pro rok 2017 v kategorii masters. Jsme hrdí na to, že jsou členové naší advokátní kanceláře úspěšní nejen profesně, ale i sportovně. Mgr. Ervín Pekař skončil v kategorii 25 - 29 let na trati 200m prsa na 10. místě a na...
Celý článek
Ve dnech 14. - 20.8.2017 se pod záštitou Mezinárodní plavecké federace konalo v Budapešti Mistrovství světa v plavání pro rok 2017 v kategorii masters.
Jsme hrdí na to, že jsou členové naší advokátní kanceláře úspěšní nejen profesně, ale i sportovně. Mgr. Ervín Pekař skončil v kategorii 25 - 29 let na trati 200m prsa na 10. místě a na trati 50m prsa na medailové 5. pozici.
Ervínovi tímto ještě jednou velice gratulujeme.
Zmenšit
Od 1.7. nabyl účinnosti nový přestupkový zákon (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), který zrušil přestupkový zákon původní.
23.8.2017
Reforma správního trestání Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který se věnuje především obecným procesněprávním pravidlům řízení o přestupcích (avšak obsahuje obecná pravidla i hmotněprávního charakteru), s účinností od 1. 7. 2017 zrušuje dosavadní zákon č. 200/1990 Sb., o...
Celý článek

Reforma správního trestání

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který se věnuje především obecným procesněprávním pravidlům řízení o přestupcích (avšak obsahuje obecná pravidla i hmotněprávního charakteru), s účinností od 1. 7. 2017 zrušuje dosavadní zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a vedle něj vchází v účinnost též zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jehož hlavním obsahem je stanovení jednotlivých skutkových podstat přestupků neuvedených ve zvláštních právních předpisech.

Pojem přestupek bude nově zahrnovat kromě přestupků v dosavadním slova smyslu také tzv. jiné správní delikty.

Hlavní změny:

Pojem „přestupek“

 • Podle nové úpravy nestačí naplnit skutkovou podstatu přestupku, musí být zároveň splněn i základní předpoklad, který představuje společenská škodlivost. Materiální přístup zákonodárce zvolil proto, že právě v oblasti správního trestání se lze častěji setkat s tzv. bagatelním porušováním práva.
 • Díky sjednocení právní úpravy správního trestání se nově používá jednotný pojem „přestupek“ pro správní delikty fyzických osob, ale také již pro správní delikty osob právnických a podnikajících osob fyzických.


Odpovědnost

 • U nepodnikajících fyzických osob je odpovědnost založena na principu subjektivním.
 • U právnických osob jde o princip objektivní odpovědnosti. Zde se tedy zavinění nezkoumá, právnická osoba se však může odpovědnosti za přestupek zbavit prostřednictvím liberace.
  • Pokud PO (či podnikající FO) prokáže, že vyvinula veškeré úsilí, které je možné v dané situaci spravedlivě požadovat, aby odvrátila spáchání přestupku, zprostí se odpovědnosti. Právní úprava v podstatě kopíruje režim odpovědnosti, který doposud platil u jiných správních deliktů.
 • Až na výjimky ustanovení zákona ohledně odpovědnosti právnických osob platí i u podnikajících fyzických osob


Do koncepce nového přestupkového zákona se z velké části promítá inspirace trestním zákoníkem, protože nově přestupkový zákon upravuje pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající přestupek či hromadný přestupek.

Novinkou je i rozšíření definice pachatele na organizátora, návodce a pomocníka, přičemž zákon nově počítá rovněž se spolupachatelstvím a nepřímým pachatelstvím.

Co se týče osob odpovědných za spáchání přestupku fyzické osoby, určitých podmínek jsou nově odpovědni i zákonný zástupce či opatrovník takové osoby.

Oproti přestupkovému zákonu z roku 1990, který připouštěl pouze dva případy okolností (krajní nouze a nutná obrana) vylučujících protiprávnost jednání, nyní přichází v úvahu i další okolnosti jako je svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně a pro právnické osoby navíc jednání na příkaz.


Promlčecí doba 

 • Důležitou novinku přestupkového zákona představuje zavedení promlčecí doby, která je rozlišována podle závažnosti spáchaného přestupku, a to na jeden nebo tři roky.
  • Pro přestupky
   • méně závažné je stanovena promlčecí doba jeden rok,
   • závažnější, za něž zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí minimálně 100 000 Kč, se promlčí až po třech letech od okamžiku jejich spáchání.
 • Co se týče běhu promlčecí doby, nový zákon zná kromě stavení doby (stejně jako tomu bylo dosud) také její přerušení. Okamžikem přerušení promlčecí doby začne běžet promlčecí doba od začátku. Důvodem přerušení může být zahájení řízení o přestupku, ale také vydání rozhodnutí o přestupku.


Správní tresty - sankce jsou nově označovány jako „správní tresty“.

 • Zákonný výčet jednotlivých druhů správních trestů je následující: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty a zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
 • Dosavadní trest zákazu pobytu je nahrazen správním trestem v podobě zveřejnění rozhodnutí o přestupku.


Procesní úprava

 • V řízení o přestupcích zákon stanoví subsidiární použití správního řádu
 • Blokové řízení se nahrazuje tzv. příkazem, který může být uložen i na místě.
 • Do přestupkového řízení byl převzat klasický trestněprávní institut narovnání, který lze využít za předpokladu, že účastníkem řízení je i poškozený, jelikož narovnání představuje dohodu mezi ním a obviněným. Dohodu o narovnání schvaluje správní orgán příslušný pro řízení o přestupku.
 • Dříve obligatorní ústní jednání je nyní obecně fakultativní a pouze v případech stanovených zákonem bude zachována jeho povinná forma.
 • Novinkou je stanovení příslušnosti až u obcí s rozšířenou působností. Nově tedy jsou obecní úřady obcí tzv. I. a II. typu z projednávání přestupků vyloučeny
 • Další změny jsou v oblasti dokazování. Nově účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení jsou oprávněni klást otázky sobě navzájem, svědkům a znalcům.
 • Mezi důkazními prostředky je nyní i důkaz výpovědí obviněného.
 • Mohou nastat situace, kdy ve věci bylo pravomocně rozhodnuto v přestupkovém řízení, a následně orgány činné v trestním řízení zjistí, že byl spáchán trestný čin; s touto možností se tedy nový zákon musel určitým způsobem vypořádat. Situace je řešena tzv. přezkumným řízením, v němž může správní orgán rozhodnutí o přestupku zrušit. Rozhodnutí lze zrušit také v případě, že bylo o přestupku rozhodnuto v rozporu se zásadou ne bis in idem. Přezkumné řízení nelze zahájit po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o přestupku.


Přechodná ustanovení

 • Na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se nyní hledí jako na přestupky podle tohoto zákona. Odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se posoudí podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.
 • Od 1. 7. 2017 není možné použít ustanovení o lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek, pro jeho projednání a pro uložení pokuty, která se nacházejí v jednotlivých zvláštních zákonech.


Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 • Zákon o odpovědnosti za přestupky neobsahuje zvláštní část. Konkrétní skutkové podstaty přestupků tak najdeme buď ve zvláštních zákonech, stanovujících příslušné právní povinnosti (jde až o 200 zákonů), zbylé upravuje nový zákon o některých přestupcích. Tento zákon se proto dotýká především takového druhu jednání, jež není regulováno v jiných zákonech, obsahuje tedy zejména přestupky z různých oblastí veřejné správy.
 • Výraznou tendencí zákona je navýšení sankcí za přestupky
Zmenšit
Vzpomínkový koncert na šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie, profesora Jiřího Bělohlávka
22.6.2017
V neděli 18. června t.r. se jednatel naší společnosti Becker&Poliakoff, s.r.o., JUDr. Martin Klimpl, zúčastnil vzpomínkového koncertu na šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie, profesora Jiřího Bělohlávka, který se konal v Dvořákově síni Rudolfina. Čest památce pana profesora Bělohlávka přišli vzdát osobnosti politického a...
Celý článek
V neděli 18. června t.r. se jednatel naší společnosti Becker&Poliakoff, s.r.o., JUDr. Martin Klimpl, zúčastnil vzpomínkového koncertu na šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie, profesora Jiřího Bělohlávka, který se konal v Dvořákově síni Rudolfina. Čest památce pana profesora Bělohlávka přišli vzdát osobnosti politického a kulturního života, odborná a široká veřejnost. Dvořákův op. 58 Stabat Mater v podání České filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůši byl důstojným a zároveň velmi emotivním rozloučením. Česká hudba v osobě pana profesora ztratila významnou osobnost – a PkF – Prague Philharmonia, kde JUDr. Martin Klimpl působí jako předseda správní rady, svého zakladatele, mentora, podporovatele... Nenahraditelná ztráta, ale velká výzva pokračovat v jeho krocích. Čest jeho památce.
Zmenšit
Podnikatelská mise doprovázející ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřího Havlíčka do Moskvy
14.6.2017
Naše advokátní kancelář spolu s dalšími cca 20 podnikatelskými subjekty doprovodila ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka na zasedání česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a Ruskou federací. Zasedání proběhlo v Moskvě ve dnech 29-30. května 2017. Mezivládní...
Celý článek

Naše advokátní kancelář spolu s dalšími cca 20 podnikatelskými subjekty doprovodila ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka na zasedání česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a Ruskou federací. Zasedání proběhlo v Moskvě ve dnech 29-30. května 2017. Mezivládní komise slouží jako platforma pro start nových a podporu již rozběhnutých projektů česko-ruských podnikatelů. Ministr zde jednal mj. s ministrem průmyslu a obchodu Ruské federace Denisem Manturovem a dalšími ekonomickými ministry. V závěru jednání byl podepsán závěrečný protokol, který stvrzuje zájem obou stran na spolupráci a jako takový je podnikateli vnímán jako významný dokument. Součástí programu, jejíž podnikatelkou část organizovala Komora pro hospodářské styky se SNS, byla také bilaterální jednání podnikatelů a následná společenská večeře na Velvyslanectví ČR v RF. Jsme rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit, neboť spolu se vzrůstajícím českým exportem do Ruska lze zaznamenat i zvýšenou potřebu po právní podpoře dotčených projektů, kterou poskytuje naše ruskojazyčné právní oddělení.

Zmenšit
Účast na závodu Kolem Flander
4.4.2017
Zástupce naší kanceláře, která úzce spolupracuje s profesionálním cyklistickým týmem Quick Step Floors a zastupovala v České republice jeho kontinentální odnož Klein Constantia, se měl možnost v neděli 2. dubna 2017 účastnit tradičního závodu Kolem Flander (Ronde van Vlaanderen). Strhující závod, výborná atmosféra,...
Celý článek

Zástupce naší kanceláře, která úzce spolupracuje s profesionálním cyklistickým týmem Quick Step Floors a zastupovala v České republice jeho kontinentální odnož Klein Constantia, se měl možnost v neděli 2. dubna 2017 účastnit tradičního závodu Kolem Flander (Ronde van Vlaanderen). Strhující závod, výborná atmosféra, krásné počasí, společenská událost v Belgii č. 1. Každé setkání s cyklistickou legendou a členem vedení týmu Eddym Merckxem je zážitkem.

Zmenšit
Modernizace letiště ve Vodochodech se odkládá, Penta zvažuje arbitráž
Hospodářské noviny, 20.2.2017
Ke kauze rozšíření letiště ve Vodochodech se vyjádřil advokát kanceláře Becker a Poliakoff, JUDr. Jindřich Kalíšek zastupující Úřad civilního letectví.
Podnikatelská mise do Kazachstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu
20.2.2017
V únoru t.r. podnikatelé doprovázeli předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka na jeho cestě po 3 středoasijských zemích- Kazachstánu, Uzbekistánu a Tadžikistánu. Mise českých firem, kterou zorganizovala Komora SNS ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, měla ve svém programu podnikatelská fóra v Astaně, Taškentu a v...
Celý článek
V únoru t.r. podnikatelé doprovázeli předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka na jeho cestě po 3 středoasijských zemích- Kazachstánu, Uzbekistánu a Tadžikistánu. Mise českých firem, kterou zorganizovala Komora SNS ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, měla ve svém programu podnikatelská fóra v Astaně, Taškentu a v Dušanbe. Při následných dvoustranných jednání mezi českými firmami a jejich zahraničními partnery se potvrdil obrovský zájem o spolupráci nejen při prosté výměně produktů, ale i na dodávkách české technologie a účasti na společných projektech. Advokátní kancelář Becker a Poliakoff s.r.o. byla u toho a nabídla své služby (včetně ruskojazyčného týmu své pražské kanceláře) jak tuzemským, tak jejich zahraniční partnerům. Celou misi kancelář hodnotí jako velmi úspěšnou.
Zmenšit
PkF - Prague Philharmonia - koncert řady Lobkowicz
14.2.2017
Řídící partner společnosti advokátní kanceláře Becker&Poliakoff, s.r.o., Dr. Martin Klimpl, představil, jako předseda správní rady PkF – Prague Philharmonia, novou řadu koncertů – tzv. donátorskou řadu PkF –Lobkowicz. Pro PKF – Prague Philharmonia je tato abonentní řada čirou radostí – návratem k jejímu klíčovému repertoáru...
Celý článek

Řídící partner společnosti advokátní kanceláře Becker&Poliakoff, s.r.o., Dr. Martin Klimpl, představil, jako předseda správní rady PkF – Prague Philharmonia, novou řadu koncertů – tzv. donátorskou řadu PkF –Lobkowicz.

Pro PKF – Prague Philharmonia je tato abonentní řada čirou radostí – návratem k jejímu klíčovému repertoáru období klasicismu v té nejčistší podobě – umocněnou nádherným prostředím Lobkowiczkého paláce. Tento projekt vznikl v úzké spolupráci s rodinou Lobkowiczů, jež je symbolem úcty k tradicím a jejich moderního rozvoje. Členové rodu byli po staletí mecenáši hudebních skladatelů a sami znamenitými hudebníky. Tato koncertní řada nabízí během roku čtyři koncertní zastavení. Pro orchestr je to příležitost představit virtuozitu svých hráčů ve spolupráci s výjimečnými zahraničními sólisty.

První koncert byl spojen s privátní prohlídkou uměleckých sbírek rodiny Lobkowiczů  se společneským setkáním návštěvníků koncertu s Williammem Lobkowiczem a jeho manželkou, vedením a členy orchestru PkF-Prague Philharmonia a dirigentem a houslistou panem Augustynem Dumayem

Umělecký a společenský zážitek z tohoto večera byl opravdu hluboký.
Kdo o tento přišel, bude mít možnost se účastnit dalších koncertů řady Lobkowicz.
 
Více na www.pkf.cz

 

Zmenšit
Novoroční koncert PkF - Prague Philharmonia
6.1.2017
Do nového roku vstoupila PkF – Prague Philharmonia s ryze českým programem, ale zároveň s díly, která se stala součástí světového formátu. Na koncertu ve čtvrtek 5. ledna zazněla v Rudolfinu díla Smetany a Dvořáka. Jako sólisté se představili jan Fišer (housle) a Lukáš Pospíšil (violoncelo). Po koncertě se uskutečniko setkání vedení...
Celý článek
Do nového roku vstoupila PkF – Prague Philharmonia s ryze českým programem, ale zároveň s díly, která se stala součástí světového formátu. Na koncertu ve čtvrtek 5. ledna zazněla v Rudolfinu díla Smetany a Dvořáka. Jako sólisté se představili jan Fišer (housle) a Lukáš Pospíšil (violoncelo). Po koncertě se uskutečniko setkání vedení PkF (na snímku zleva ředitel Radim Otépka, šéfdirigent Emmanuel Villaume, předseda správní rady Martin Klimpl) se sponzory, patrony, mecenáši, dárci a podporovateli.
Zmenšit