Telekomunikace, média a právo duševního vlastnictví

Poskytujeme komplexní služby k zajištění ochrany duševního vlastnictví svých klientů. Právní služby zahrnují:

 • oblast autorského práva
 • oblast ochranných známek
 • oblast doménových jmen a průmyslových vzorů, a to také ve vztahu k marketingovým aktivitám klientů

V rámci marketingových aktivit svých klientů dále zajišťujeme konzultace týkající se správy osobních údajů, databází a jejich ochrany.

Služby poskytované v této oblasti zahrnují:

 • vedení kompletní dokumentace spojené s přihlášením a obnovou zápisu v příslušném rejstříku
 • konzultace při uzavírání licenčních smluv, jejich kontrolu i koncipování
 • vedení sporné agendy v případě zásahu do práv chráněných duševním vlastnictvím, zejména nekalosoutěžními praktikami, padělky, look-alikes a paralelním dovozem

Máme mnohaleté zkušenosti zejména v oblasti autorského práva a práva ochranných známek. Naši advokáti se podíleli na tvorbě licenčních smluv v různých odvětvích práva duševního vlastnictví (např. software, umělecká a literární díla, ochranné známky) a vedení sporné agendy, od konzultací v rámci smírčích řízení, přes přípravu návrhů a podání, po zastupování ve správních a soudních řízeních, mimo jiné v následujících kauzách:

 • vypracování licenčních smluv na poskytnutí software koncovým zákazníkům ROBERT BOSCH odbytová s.r.o.
 • vypracování smlouvy o vytvoření autorských děl a poskytnutí licence k jejich užití pro ČESKÁ OLYMPIJSKÁ, a.s.
 • zastupování R-PRESSE, spol. s.r.o., právní konzultace a zpracování smluv v oblasti autorskoprávní, zejména s autory příspěvků, článků a smlouvy licenční
 • zastupování SHOLZ a FRIENDS Praha s.r.o. v oblasti autorskoprávní při uzavírání smluv o užití autorského díla a zařazení autorského díla do díla audiovizuálního
 • zastupování pana Karla Schwarzenberga mimo jiné ve věcech známkoprávních a autorskoprávních, včetně národních a mezinárodních registrací, vedení sporné agendy, licenčních smluv, vymáhání oprávněných nároků
 • zastupování STANFORD a.s. ve věcech známkoprávních a autorskoprávních, včetně vedení sporné agendy a konzultace licenčních smluv
 • zastupování Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. při uzavírání licenčních smluv k počítačovému programu zahrnující autorské právo a obchodní tajemství, právní konzultace ve věci registrace domény.eu a vedení sporu o doménu.cz
 • právní konzultace Wrigley, s.r.o. v oblasti autorskoprávní, zejména sepisování smluv o vytvoření a užití autorského díla
 • konzultace smlouvy o systémové podpoře a servisu Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • zastupování Škola jachtingu s.r.o. a Monarch vinný sklep s.r.o. při podání přihlášky ochranné známky
 • vedení agendy ART PRODUCTION K./2, spol. s r.o. spojené se zápisem, prokazováním rozlišovací způsobilosti, obnovou a převody ochranných známek
 • vedení agendy Max Fashion, a.s. spojené se zápisem a převodem ochranné známky
 • zastupování ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. při převodu doménového jména a vypracování smlouvy o převodu doménového jména
 • zastupování AGRA GROUP a.s. při uzavírání smlouvy o poskytnutí know-how technologického postupu zpracování potravin
 • poskytnutí stanoviska k postavení společnosti T-Mobile Česká republika, a.s. ve sporu se společností Český Telecom, a.s. týkajícího se nároku na zaplacení ceny za propojení telekomunikačních sítí
 • zastupování INGLEGREVE TRADING Ltd. ve věci poskytnutí know-how v oblasti realitního trhu se zaměřením na realizaci speciálních realitních projektů v turisticky atraktivních příhraničních oblastech
 • zastupování CENTROPEN a.s. ve věci porušení výhradní licence ze strany poskytovatele

Advokáti AK Becker a Poliakoff, s.r.o. zastupují nebo v minulosti zastupovali ve známkoprávních záležitostech spojených s přihlášením a prokazováním rozlišovací způsobilosti ochranných známek, všeobecně známými známkami, převody, licenčními smlouvami a spornou agendou následující subjekty:

 • FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s.
 • OMV Česká republika s.r.o.
 • Realitní společnost České spořitelny, a.s.
 • Coca-Cola Česká Republika s.r.o.
 • Tchibo Praha, spol. s r.o.
 • Ferrero Česká s.r.o.
 • Bacardi – Martini Czech s.r.o.
 • Volvo Auto Czech, s.r.o.
 • Sigma Group a.s.