Becker & Poliakoff

cz eng

Hlavní menu:

Advokátní kancelář Becker a Poliakoff, s.r.o. poskytuje komplexní právní služby týkající se oblastí:

Dále se specializuje a poskytuje právní poradenství na poli:


Obchodní právo, právo obchodních společností

Našim klientům poskytujeme v rámci řešení této agendy zejména následující právní služby:

Dále zprostředkováváme komplexní poradenství v souvislosti s daňovou optimalizací na české i mezinárodní úrovni ve spolupráci s předními odborníky daňového práva.
 

Fúze a akvizice

V rámci této specializace disponujeme rozsáhlými zkušenostmi s právním poradenstvím při převodech akcií či obchodních podílů, a to jak při prodeji, tak při jejich akvizici, dále při převodech podniku (jeho části) nebo nájmu podniku (jeho části).

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v této souvislosti zpravidla zahrnují:

Na procesu fúzí a akvizic spolupracuje expertní tým Becker a Poliakoff, s.r.o., který tvoří nejen zkušení advokáti, ale i dalších odborníci z oboru ekonomie, účetnictví a daňového práva. Touto cestou jsme schopni poskytnout opravdu komplexní služby v oblasti M&A.


Právo hospodářské soutěže

Se znalostí rozhodovací praxe a postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů poskytujeme:


Energetika

Na základě rozsáhlé zkušenosti a našeho know-how zahrnující zejména poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie (zejm. solární a větrné elektrárny, bioplynové stanice a kogenerační jednotky), v oblasti dobývání a zpracování nerostných zdrojů a v oblasti řízení před Energetickým regulačním úřadem poskytujeme:


Ochrana osobních údajů

V oblasti ochrany osobních údajů pro klienty zabezpečujeme veškerou dokumentaci včetně jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Jedná se o agendu související se shromažďováním osobních údajů pro marketingové účely nebo v souvislosti s ochranou majetku (kamerové systémy), přesahy práva ochrany osobních údajů do jiných odvětví (právo pracovní nebo právo ochrany osobnosti).


Ochrana spotřebitele

Na poli spotřebitelského práva se orientujeme zejména na:


Právo EU

V rámci práva Evropské unie disponujeme dokonalou znalostí právních předpisů týkajících se vnitřního trhu EU, včetně rozhodovací praxe soudních institucí EU, což našim klientům umožňuje rozvíjet své podnikatelské aktivity na území celé EU. Úzce spolupracujeme s poradenskou společností BXL Consulting s.r.o. působící v Bruselu, díky čemuž jsme schopni oslovovat přímo instituce jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých členských států. V rámci rozsáhlé problematiky práva EU unie poskytujeme právní podporu v širokém okruhu oblastí, zejména pak v níže uvedených oblastech:


Právo nemovitostí a právo stavební

Ve velké míře se zabýváme poskytováním právních služeb na poli stavebního práva a práva nemovitostí. V oblasti stavebního práva poskytujeme:

Kromě práva stavebního jsme připraveni zajistit právní poradenství ohledně všech vztahů souvisejících s nemovitostmi, jakými jsou:

Dále připravujeme smlouvy kupní, nájemní, zástavní, smlouvy o zřízení věcného břemene či obdobného práva, včetně zajištění jejich aprobace příslušným správním úřadem.


Pracovní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v pracovním právu a s ním související oblasti  (jako zaměstnanost, kolektivní vyjednávání, personalistika, problematika odborových organizací, sociální zabezpečení a pojištění související s pracovním poměrem).  Poskytujeme právní pomoc jak zaměstnavatelům při výběru optimalizovaného řešení zaměstnávání osob a všech s tím spojených pracovněprávních otázek, tak zaměstnancům při řešení různých životních pracovněprávních situací. Naše právní praxe v této oblasti zahrnuje rovněž zastupování při vyjednávání s odbory nebo hájení zájmů klientů  před různými úřady. Samozřejmostí je individuální, profesionální a diskrétní přístup. Součástí našich právních služeb v této oblasti je příprava všech pracovněprávních dokumentů, zastupování stran v pracovněprávním soudním sporu, jakož i zastupování klienta při jednáních s protistranou.


Právo hazardních her


V oblasti práva hazardních her pomáháme klientům se orientovat v současné právní úpravě a jejím výkladu ze strany správních orgánů. Naše služby v tomto oboru práva zahrnují  zejména:


Sporná agenda (Soudní a arbitrážní řízení, vymáhání pohledávek)

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se jak vnitrostátních sporů, tak mezinárodních arbitráží včetně problematiky správního soudnictví a daňového řízení. Jsme připraveni zastupovat klienta a poskytnout mu veškerou odbornou podporu během všech stádií řízení, tj. od počáteční analýzy situace klienta a naplánovaní vhodné procesní strategie, až po řízení před odvolacími nebo dovolacími soudy. Naše praxe v této oblasti zahrnuje rovněž zastupování klientů v řízení před různými správními úřady nebo regulatorními orgány v oblasti hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.


Správní řízení a soudnictví

Na základě znalosti rozhodovací praxe a postupu správních orgánů a správních soudů poskytujeme právní poradenství ve vztahu k veškeré činnosti správních orgánů, dále:


Telekomunikace, média a právo duševního vlastnictví

Poskytujeme komplexní služby k zajištění ochrany duševního vlastnictví svých klientů. Právní služby zahrnují:

V rámci marketingových aktivit svých klientů dále zajišťujeme konzultace týkající se správy osobních údajů, databází a jejich ochrany.

Služby poskytované v této oblasti zahrnují:

Máme mnohaleté zkušenosti zejména v oblasti autorského práva a práva ochranných známek. Naši advokáti se podíleli na tvorbě licenčních smluv v různých odvětvích práva duševního vlastnictví (např. software, umělecká a literární díla, ochranné známky) a vedení sporné agendy, od konzultací v rámci smírčích řízení, přes přípravu návrhů a podání, po zastupování ve správních a soudních řízeních, mimo jiné v následujících kauzách:

Advokáti AK Becker a Poliakoff, s.r.o. zastupují nebo v minulosti zastupovali ve známkoprávních záležitostech spojených s přihlášením a prokazováním rozlišovací způsobilosti ochranných známek, všeobecně známými známkami, převody, licenčními smlouvami a spornou agendou následující subjekty:


Veřejné zakázky a výběrová řízení

V oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení se zaměřujeme na právní poradenství veřejným i soukromým subjektům, ať se již nachází v pozici zadavatele (veřejných) zakázek či v pozici uchazeče o zakázku. Právní služby poskytujeme jak v oblasti veřejného zadávání (veřejných zakázek a koncesí), tak v oblasti zadávání zakázek čistě soukromoprávními subjekty (výběrová řízení). Zastupujeme klienty ve správním a soudním řízení, která na zadávání zakázek navazují. V rámci svých služeb se specializujeme na následující oblasti:

Cílem našeho právního poradenství je co možná největší eliminace rizik zadavatelů a uchazečů ve všech etapách zadávacího a výběrového řízení.